05. maj 2017

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Varmen produceres af de knap 400 fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme. Omkring 50 af dem er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme.

Dansk Fjernvarme varetager medlemmernes interesser og organiserer samarbejdet mellem værkerne. Organisationen er i dialog med myndighederne og samarbejder med andre organisationer i energibranchen.

Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner i dag 1.695.000 boliger med fjernvarme.

Organisationen blev stiftet i 1957 under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening.

Økonomi

Dansk Fjernvarme finansierer primært sine aktiviteter via medlemskontingentet, der beregnes på grundlag af, hvor megen varme det enkelte værk sælger. Ud over kontingentbidraget har Dansk Fjernvarme indtægtsgivende aktiviteter som eksempelvis temadage, møder, kursusaktiviteter og medlemsmagasinet Fjernvarmen. 

Interessevaretagelse

Som brancheforening for fjernvarmesektoren, der er varmeleverandør til 3,6 millioner danskere, er Dansk Fjernvarme en organisation, politikere, medier og andre meningsdannere lytter til.

Dansk Fjernvarme har god kontakt til Christiansborg og arbejder løbende for, at ministre og energiordførere har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger, der vedrører fjernvarmebranchen.

Formål

Mission
Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn. Det sker ved at:

  • Øve indflydelse på rammer og vilkår for produktion, transmission og distribution af fjernvarme i Danmark
  • Medvirke til at udvikle ny viden om fjernvarme
  • Formidle viden gennem informations-, møde- og uddannelsesvirksomhed
  • Inspirere medlemmer til at arbejde med strategisk tilpasning
  • Arbejde for, at alle fjernvarmeinteresser i Danmark samles i Dansk Fjernvarme
  • Stille sekretariatets bistand til rådighed for fællesopgaver, når et antal medlemmer ønsker det
  • Yde løbende medlemsservice.

Vision
Dansk Fjernvarme er en offensiv og synlig aktør i dansk energipolitik.

 

Om os

05. maj 2017

Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Bestyrelsen

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har 15 medlemmer, der til sammen repræsenterer cirka 400 medlemsværker. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen på generalforsamlingen, der holdes hvert år i april.

Medarbejdere

I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder 48 ansatte for at sikre fjernvarmens interesser på forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte os, for vi er klar til at hjælpe.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

27. maj 2014

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Se vores åbningstider, kontaktinformationer og hvor du finder os.

02. dec 2016

Indmeldelse

Faglig viden, rådgivning og erfaringsudveksling. Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Fjernvarme.

17. maj 2017

Årsberetning

Her kan du hente de seneste årsberetninger for Dansk Fjernvarme.

14. jun 2016

Uddannelse

Det er Dansk Fjernvarmes mål at være branchens foretrukne uddannelsesleverandør.