05. apr 2018

Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber

Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker har sammen udviklet et kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber. Hent publikationen her.

Dansk Fjernvarme, DANVA, Danske Vandværker og Affaldsforeningen har i samarbejde udviklet et kodeks til brug for medlemsselskaberne.

De kommunale forsyningsselskaber løfter et bredt samfundsansvar, og deraf følger en særlig forpligtigelse til at imødekomme interessen fra såvel ejere, forbrugere og øvrige interessenter samt sikre, at selskabet arbejder i henhold til de formål, det er sat i verden for.

Målet med kodeksets anbefalinger er således at stille rammer til rådighed for de enkelte selskaber, så de kan sikre og redegøre for deres efterlevelse af god selskabsledelse.

Indhold

”Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber” indeholder i alt 35 anbefalinger fordelt på seks kategorier. De seks kategorier er:

  • Rammerne for ejerskabsudøvelse
  • Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne
  • Samspillet mellem selskab og ejerkommune
  • Bestyrelsesstrukturen
  • Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
  • Øvrige forhold

Opbygning og anvendelse

Anbefalingerne for god selskabsledelse er ”soft law“. Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for. Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i dette kodeks i stedet at anse som ”best practice” inden for selskabsledelse.

Anbefalingerne er relevante for alle forsyningsselskaber. Selskaberne er meget forskellige bl.a. med hensyn til ejerforhold, størrelse og antal forsyningsarter. ”Følg eller forklar-princippet" er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner.

Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende, bureaukratisk lovgivningsarbejde, men at man relativt hurtigt kan ændre anbefalingerne for god selskabsledelse, efterhånden som man opnår ny indsigt i og nye erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til governance.

Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller via deres hjemmeside.

Hent publikation

  • 05. apr 2018

    Kodeks for god selskabsledelse i de kommunale forsyningsselskaber

Viden om

02. aug 2018 F&U-konto

On site måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift 

Projektet har undersøgt muligheden for at måle varmekonduktiviteten i præisolerede fjernvarmerørs isolering on-site, dvs. mens rørene er i drift. Laboratorieundersøgelser viste imidlertid at det ikke gav valide resultater

02. aug 2018 F&U-konto

Udvikling af ikke destruktiv metode til bestemmelse af fugtindholdet i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med

Projektet har udviklet en prototypemåler til kvantitativ detektion af fugtindholdet i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med medierør af PEX, som ikke er diffusionstæt over for vanddamp.

10. jul 2018 F&U-konto

Røggaskondensering ved kedelanlæg: 200- 1000 kW

Formålet med udviklingsprojektet har været at afsøge muligheder for at udvikle anlæg af standardkomponenter, som er økonomisk bæredygtige for anlæg i området 200 – 1.000 kW eller at finde en nedre grænse for udnyttelsen af røggaskondensering for flisfyrede anlæg.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.