21. dec 2022 Vejledninger

Udbud på distributionsprojekter

Vejledning om udbud på distributionsprojekter, herunder udbudsformer, vejledning til rådgiverudbud og vejledning til udbud på præisolerede fjernvarmerør.

Fjernvarmeselskaber skal ved udbud sikre, at projekter og indkøb konkurrenceudsættes på rimelige og gennemsigtige vilkår. I udbudsmaterialet skal det gøres tydeligt, hvad tilbuddet skal indeholde, og hvordan de indkommende tilbud evalueres, det kan f.eks. være pris alene, eller en kombination af pris på etablering og drift, derudover kan referencer, sociale eller miljømæssige aspekter også være en del af tildelingskriteriet.

Fjernvarmeselskaber skal ved indkøb af såvel tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdierne følge Udbudsloven eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Tærskelværdier er det beløb, som afgør, om det er Udbudsloven eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som projektet skal udbydes efter. Opgavens kontraktsum er altid summen af ”hele opgaven”, fx hvis der købes nye energimålere og montage af disse, er det budgettet for begge dele, som afgør, om projektet er over eller under tærskelværdien. Kontraktens art er altid hovedformålet med den ønskede ydelse, i dette tilfælde med køb af energimålere er indkøb hovedformålet og tærskelværdien for tærskelværdien for “Vare eller tjenesteydelse”, som skal benyttes.

Udbud på rådgiverydelser
Ved rådgiverudbud har Dansk Fjernvarme i samarbejde med FRI (Foreningen af rådgivende Ingeniører) lavet en kort vejledning med gode råd til, hvordan rådgiverudbud kan håndteres. I vejledningen er der referencer til mere udførlige vejledninger og lovtekster.

Udbud på fjernvarmerør
Ved udbud på fjernvarmerør har Dansk Fjernvarme fået udarbejdet denne vejledning.

Total entreprise

Totalentreprise adskiller sig særligt fra de andre entrepriseformer ved udover selve udførelsen også at omfatte projektering på grundlag af bygherrens formulerede behov, krav og ønsker.

Bygherren har ansvar for:

 • At udarbejde udbudsmateriale og indhentning af tilbud.

Totalentreprenøren har ansvar for:

 • Projektering
 • Beregninger
 • Indgåelse af kontrakter med underentreprenører
 • Byggestyring af alle opgaver

Fordele:
Det kan være en fordel at hele projektet inkl. projektering varetages af ét bydende firma. Det giver en enkel koordinering for bygherren, da alt ansvar for koordinering ligger hos totalentreprenøren.

Ulemper:
Det kan være vanskeligt at beskrive det ønskede projekt præcist. Omkostningerne kan være højere ved totaludbud end, når opgaven løses i fagentrepriser, fordi koordineringen varetages af totalentreprenøren.

Hovedentreprise

I hovedentreprise indgår bygherren en kontrakt med en hovedentreprenør, der varetager koordineringen mellem de forskellige fagentreprenører. Projekteringen varetages typisk hos en rådgiver, som bygherren indgår en kontrakt med.

Bygherre har ansvar for:

 • Projektering, udbud og indgå aftale med hovedentreprenør, enten ved selv at udføre opgaven, eller ved at bruge en rådgiver.

Hovedentreprenøren har ansvar for:

 • Kontraktindgåelse med underentreprenører
 • Byggestyring

Fordele:
Hovedentreprenør leder byggeriets udførelse. Koordineringen mellem fagentrepriserne varetages af en hovedentreprenør.

Projekteringen og udførelsen udføres af 2 forskellige virksomheder; det giver bygherren mulighed for i højere grad at deltage i projekteringen.

Ulemper:
Der er færre virksomheder, der kan varetage en hovedentreprise, hvilket kan gøre det vanskeligt at indhente konkurrencedygtige priser.

Bygherre skal selv hyre rådgiver til projekteringen.

Bygherre skal selv udføre tilsyn, eller indgå aftale med rådgiver om tilsyn.

Fagentreprise

I fagentreprisen har bygherren det fuldstændige ansvar for hele byggeprocessen. Ved en fagentreprise indgår bygherren selvstændige kontrakter med samtlige fagentreprenører og styrer projektet fra start til slut.

Ved en fagentreprise har bygherren ansvaret for følgende:

 • Projektering og anden planlægning af projektet
 • Udformning af udbudsmateriale og indhentning af tilbud
 • Kontraktindgåelse med- og styring af fagentreprenører
 • Ansvar for projektets juridiske og økonomiske rammer
 • Ansvar for, at tidsplanen ikke skrider
 • Projektstyring, herunder koordinering af- og eksekvering på alle delopgaver
 • Eventuel konfliktmægling mellem de enkelte fagentreprenører

Fordele:

 • Mindre virksomheder kan byde ind
 • Bygherren har for alvor fingeren på pulsen – og er med i alle facetter af projektet. Det kan være en fordel for erfarne bygherrer, der har evnerne til at styre et projekt
 • Bygherren har 100% kontrol over, hvilke fagentreprenører er med i projektet – og kan dermed frit forhandle økonomiske rammer for projektet

Ulemper:

 • Projektet kan hurtigt løbe løbsk, hvis bygherre ikke har de fornødne kvalifikationer til at styre et projekt
 • Det kan både betyde økonomiske udfordringer (regninger til fagentreprenører stikker af, fordi planlægning er mangelfuld) og byggefaglige udfordringer (projektet bliver ikke som tiltænkt, fordi projektering og byggestyring er mangelfuld)
 • Der kan være mange snitflader mellem forskellige leverandører
 • Bygherre bliver nødt til at investere markante mængder tid i projektet