09. nov 2022 Administration, jura & økonomi

Indefrysningsordningen

Her finder du information om indefrysningsordningen. Siden bliver løbende opdateret (sidst opdateret d.24/11).

Status på indefrysningsordning og lov om likviditetsstøtte 

Dansk Fjernvarme bringer her den seneste status på såvel indefrysningsordningen som lov om likviditetsstøtte, der blev vedtaget ultimo september 2022. 

Dansk Fjernvarme har i sidste øjeblik været med til at få indført, at det kun er selskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kroner inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen.   

Forventer et fjernvarmeselskab at holde sig under det beløb i hele 2023, skal man ikke tilbyde sine kunder, at deres aconto-opkrævning kan indefryses. Heller ikke selv om den enkelte kundes gennemsnitspris vil være over prisloftet på 1,44 kr. pr kWh.   

Modsat skal de selskaber, der pr den 1. januar 2023 eller i løbet af 2023 kommer over prisloftet, tilbyde, at deres kunder kan få en del af aconto-opkrævningerne for 2023 indefrosset.  

Det er kun opkrævninger med betalingsdato i 2023, hvor kunderne kan søge indefrysning. Dansk Fjernvarme har fået oplyst, at det ikke vil være muligt at søge med tilbagevirkende kraft for betalte varmeregninger eller aconto. Det er derfor alene de fremtidige opkrævninger, der efter tilmelding, kan indefryses.   

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er muligt at få indefrosset den del årsopgørelsen for 2022, der ikke er betalt af aconto rater og har betalingsfrist i 2023. Det er en forudsætning af selskabet er omfattet af standardhus prisloft på 26.000 og den enkelte kunde også er omfattet af prisloftet på 1,44 kr. pr kWh.

For at være tilmeldt ordningen, at der skal være en underskrevet skriftlig aftale eller en elektronisk tilmelding godkendt med nem.id eller mit.id. 

Dansk Fjernvarme er i gang med at undersøge muligheden for at lave standard aftaler for husstande og virksomheder.

Der arbejdes stadig på at finde den bedste model, hvor kunderne kan registrere deres tilmelding, så der bliver mindst muligt administration for selskaberne.   

Vi kan henvise til vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Om indefrysningsordningerne | erhvervsstyrelsen.dk

For fjernvarmeselskaber: Administration af indefrysningsordninger | erhvervsstyrelsen.dk

Tilskud og lån til implementeringsomkostninger

Samtidig med likviditetslånet er der indføjet mulighed for, at forsyningsselskaberne kan søge om tilskud til dokumenterbare omkostninger til udvikling af it-systemer i forbindelse med indefrysningsordningen. Ansøgningen skal indsendes senest 1. december 2022, og hvert selskab kan maksimalt modtage 250.000 kr.   

Selskaberne kan også søge om lån til administrationsomkostninger der ikke kan dækkes af tilskud.

For fjernvarmeselskaber: Lån og tilskud til implementeringsomkostninger | erhvervsstyrelsen.dk

Vejledning - Tilskud til implementeringsomkostninger | Virk

Dansk Fjernvarme arbejder på et skema hvor selskaberne kan beregne deres forventede omkostninger til ordningen der kan danne grundlag for deres ansøgning. Samt et værktøj hvordan selskabet vælger at beregne deres gebyrer for ordningen.

Likviditetsstøtte 

Ordningen går ud på, at forsyningsselskaber kan søge om likviditetslån til dækning af det beløb, som deres kunder ønsker at indefryse. Selskaberne kan søge på grundlag af den forventede tilslutning, som efterfølgende kan korrigeres, hvis det viser sig, at der er flere eller færre kunder, der tilmelder sig ordningen.  

Lånet tilskrives løbende renter der svarer til de renter selskabet skal opkræve de kunder der har tilmeldt sig ordningen. Erhvervsstyrelsen vil udarbejde vejledning til hvordan renter tilskrives. Vi har på møde med Erhvervsstyrelsen d. 17.11 fået oplyst at renterne tilskrives årligt bagudrettet og der beregnes ikke rentes rente.

For fjernvarmeselskaber: Likviditetslån | erhvervsstyrelsen.dk 

Følg med på Dansk Fjernvarmes hjemmeside: 

Link til spørgsmål og svar fra webinar den 3. oktober 2022

Plancher fra infomøder i Hørsholm og Kolding i november (kan hentes nederst på siden).

Omkostninger til administration ved indefrysningsordning

Det er nu muligt for fjernvarmeselskaber at søge om tilskud til de administrative omkostninger, der følger af at skulle håndtere indefrysningsordningen. For at kunne søge tilskuddet skal et selskab kunne dokumentere, at det bliver omfattet af ordningen

Det sker ved at vedlægge kopi af jeres indberetning af prisen pr. 1/1 2023 til forsyningstilsynet eller -som et alternativ - et budget der viser, at jeres priser på et standardhus ligger over 26.000 kr.  

En anden betingelse for at være omfattet er, at selskabet falder under grænsen som SMV virksomhed. Virksomheden skal i givet fald have mindre end 250 fuldtidsansatte, og have en årlig omsætning på mindre end 50 mio. EUR (ca. 372 mio. kr.) eller en årlig balance på maksimalt 43 mio. EUR (ca. 320 mio. kr.).

Derfor skal I angive virksomhedens omsætning eller balance fra seneste regnskabsår og vedlægge dokumentation for tallet. 

Tilskud på op til 250.000 kroner
I kan som fjernvarmeselskaber søge om tilskud på op til 250.000 kr. Konkret kan I søge om at få dækket omkostninger til it-udvikling og anden nødvendig bistand mv. Det gælder fx interne arbejdstimer eller omkostninger som følge af tilkøbt ekstern rådgivning og service. 

Omkostningerne kan være afholdt internt i virksomheden eller afholdt til en ekstern part, herunder ved medfinansiering af it-udvikling for flere små varmeforsyningsvirksomheder. 

I kan bl.a. dokumentere virksomhedens omkostninger med aftaler eller kontrakter med en ekstern leverandør eller reviderede budgetter med angivelse af interne timer afsat til håndtering af indefrysningsordningen. 

Der er ikke mulighed for at få tilskud til frivillige timer, der ikke er afregnet og dokumenteret ved en udgift for selskabet.  

Forventede omkostninger
Der kan søges på baggrund af forventede omkostninger. I skal på sigt dokumentere, at omkostningerne faktisk er afholdt, og hvis virksomheden ikke har brugt alle omkostninger, kan Erhvervsstyrelsen kræve det resterende beløb tilbagebetalt.

Hvis virksomheden efter tildeling af tilskuddet alligevel ikke bliver omfattet af ordningen i 2023 kan Erhvervsstyrelsen kræve det fulde beløb tilbagebetalt.  

Erhvervsstyrelsen udfører løbende stikprøvekontrol med det udbetalte tilskud, i forhold til om de forventede omkostninger er afholdt. I forbindelse med Erhvervsstyrelsens løbende stikprøvekontrol kan virksomheden blive pålagt at anvende en statsautoriseret uafhængig revisor. 

For at få del i tilskuddet skal jeres ansøgning være sendt til Erhvervsstyrelse senest 1. december 2022.  

I kan søge via dette link til Virk.dk Tilskud til implementeringsomkostninger | Virk 

Puljen er på i alt 10 mio kr. og hvis der er søgt for mere end dette beløb, vil selskaberne ikke kunne forvente at få det maksimale tilskud tildelt.

Beregningsskema

Dansk Fjernvarme har udarbejdet et skema i Excel der kan hjælpe med at beregne jeres interne omkostninger ved ordningen. De timer og satser der er anført i skemaet er et tænkt eksempel derfor erstattes med jeres egne tal.

I kan downloade skemaet fra nederst på siden (excel).

Lovgivning

Bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder

Bekendtgørelse om likviditetslån mv. til energivirksomheder ved indefrysning af høje energiregninger for husstande, virksomheder mv.

Bekendtgørelse om tilskud til små varmeforsyningsvirksomheders implementeringsomkostninger ved indefrysning af høje energiregninger for husstande, virksomheder mv.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

Relevante oplysningssider angående indefrysningsordningen

For fjernvarmeselskaber: Administration af indefrysningsordninger | erhvervsstyrelsen.dk

Indefrysning af energiudgifter (borger.dk)

Om indefrysningsordningerne | erhvervsstyrelsen.dk

Inspirationstekst til fjernvarmeselskabernes hjemmesider

Dansk Fjernvarme har på baggrund af de fakta-ark, som bl.a. Finansministeriet har offentliggjort om selve ordningen lavet nedenstående, som fjernvarmeselskaber kan bruge som inspiration til, hvordan de kan kommunikere om ordningen til deres fjernvarmekunder.

Tal, der er markeret med gult, indikerer, at det enkelte fjernvarmeselskab skal bruge deres egne tal. Medlemmer skal være opmærksomme på, at der i det nedenstående sondres mellem selskaber under og over den fastsatte grænse på 26.000 kroner i budgetteret varmeforbrug for et standardhus.

Inspirationstekst

Den nye indefrysningsordning (Henstandsordning) – Hvad betyder det for dig

Selskaber under 26.000 kroner i budgetteret varmeforbrug for et standardhus:

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr. pr. kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr.

Vi har i _(Selskabets navn)________ en gennemsnitlig pris for et standardhus på _______ kr. (X;XX kr. pr. KWh) hvilket medfører, at vi ikke er omfattet denne ordning.

Det betyder, at selvom dit samlede varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr., har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.

 

Selskaber over 26.000 kr. i budgetteret varmeforbrug for et standardhus:

Den nye indefrysningsordning omfatter de selskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr. pr. kWh (Inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr.

Vi har i _(Selskabets navn)_______ en gennemsnitlig pris for et standardhus på 34.650 kr. (X;XX kr. pr. kWh) hvilket medfører, at vi er omfattet denne ordning.

Det betyder, at du kan få henstand for den del af din pris, der overstiger 1,44 kr. pr kWh.

 

Vores pris er beregnet således: 

 Variabelt forbrug pr KWh  18.100 * 1,5 kr. 27.150 
 Fast bidrag  130 m2 *  50  kr. 6.500
 Målerbidrag/Administrationsbidrag    kr. 1.000
 I alt     kr. 34.650
 Prisloft  1,44*18.100  kr. -26.064
 Mulig henstand  =  kr. 8.586

Hent dokumenter her

  • 21. nov 2022

    DFJ møder om indefrysningsordningen 14/11-2022 (pdf)

  • 21. nov 2022

    ERTS-indefrysningsordningen 14/11-2022 (pdf)

  • 21. nov 2022

    Softværkets fyraftensmøde om indefrysningsordningen 14/11-2022 (pdf)

  • Beregningsskema indefrysningsgebyrer 24/11-2022 (excel)