04. apr 2017 Fagligt

Kold Fjernvarme - individuelle varmepumper og kollektiv forsyning 

Forundersøgelsen støttet af F&U-kontoen er netop afrapporteret, og har givet baggrund for at gå videre med at afprøve konceptet i praksis i Silkeborg.

Bag den lidt kryptiske titel ”Kold Fjernvarme” gemmer sig et spændende projekt, der kombinerer fordelene ved individuelle varmepumper og kollektiv fjernvarme. Hver husstand har en varmepumpe, men i stedet for at hver enkelt husstand etablerer jordvarmeslanger, forsynes varmepumperne fra et fælles brinenet.

Brinenettet består af uisolerede rør, hvilket er væsentligt billigere, og da temperaturen i ledningsnettet er på eller under den omgivne jordtemperatur vil der ikke være noget varmetab.

I det aktuelle pilotprojekt i Silkeborg hentes varmen til brinenettet via lodrette boringer, men kan også forbindes til andre varmekilder som fx overskudsvarme, solvarme, søvarme, grundvand eller returvarme fra traditionel fjernvarme.

Der er tale om et kollektivt varmeforsyningsnet til rumopvarmning og varmt brugsvand, og anlægget er derfor omfattet af Varmeforsyningsloven. Det betyder, at det er muligt for fjernvarmeværker at eje og drive anlægget samt der er mulighed for at opnå finansiering på lige fod med traditionel fjernvarme.

Forretningsmodellen er at fjernvarmeværket ejer og driver brinenet samt varmepumper i de enkelte boliger. Forbrugerne køber altså blot en varmeydelse, men ejer ikke installationen. I Silkeborg tilbydes forbrugerne med kold fjernvarme samme varmepris som de øvrige fjernvarmeforbrugere.

Forprojektet tager udgangspunkt i beregninger for et nyt udstykningsområde i Kildebjerg-Ry, og viser at kold fjernvarme ud fra en brugerøkonomisk betragtning er attraktiv i forhold til individuelle jordvarmeanlæg. Selskabsøkonomisk er kold fjernvarme et godt alternativ i områder der ligger langt fra et eksisterende fjernvarmenet. Kold fjernvarme har umiddelbart en negativ samfundsøkonomi sammenholdt med traditionel fjernvarme. Men sammenlignes med individuelle varmepumper har kold fjernvarme en positiv samfundsøkonomi.

Det efterfølgende pilotprojekt gennemføres i en nyudstykning i Silkeborg, hvor Region Midt støtter projektet via Fjernvarmevækst. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2018.

Læs hele rapporten fra forprojektet her.