01. apr 2020 Corona

Nyt fra myndighederne

www.politi.dk/corona er de danske myndigheders fælles hjemmeside om coronasmitte. Denne side er opdateret den 1. april.

Myndighederne har lavet en fælles hjemmeside om coronasmitte: politi.dk/coronaFra denne hjemmeside linkes der til de øvrige myndigheders hjemmesider med info/instrukser vedr. coronasmitte. Har du spørgsmål vedr. coronasmitte, bør du derfor først prøve at finde svaret på denne hjemmeside.

Dansk Fjernvarme bliver via Energistyrelsen opdateret i forhold til situationen omkring coronavirus. Dansk Fjernvarme formidler meddelelser m.m. fra Energistyrelsen til medlemmerne af Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme har efter sommerferien haft møder hvert 14 dag med Energistyrelsen som rapporterer direkte til NOST - Den nationale operative stab. Den nationale operative stab (NOST) træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark. Staben skal i sådanne situationer sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

Dansk Fjernvarme opfordrer til, at selskaberne ikke selv kontakter Energistyrelsen med spørgsmål om coronavirus, men at medlemmerne i stedet retter henvendelse til Dansk Fjernvarme. På denne måde vil Dansk Fjernvarme opsamle og videregive informationen til gavn for alle medlemmer.

Dansk Fjernvarme opdaterer i kronologisk rækkefølge (nyeste øverst).

15. oktober - Erklæringer til de medlemsselskaber, der har brug for at udenlandske serviceteknikere, vareleverandører m.m.

Dansk Fjernvarme udsteder nu erklæringer til de medlemsselskaber, der har brug for at udenlandske serviceteknikere, vareleverandører m.m. kommer til Danmark. Erklæringen, som de udenlandske serviceteknikere har brug for, er en erklæring vedr. ”anerkendelsesværdigt formål” ved indrejse i Danmark fra ”orange/lukkede lande”.

Grundet corona-situationen har Danmark  indrejsekontrol rettet mod de lande, hvor smittetallet er højt. Smittetallene skifter fra uge til uge, og derfor bør forsyningsselskaber, der anvender serviceteknikere m.m.  fra udlandet altid forberede sig på, at disse personer (fra ”orange/lukkede” lande) kan blive afkrævet dokumentation for, at de kommer til Danmark med et anerkendelsesværdigt formål. Dansk Fjernvarme anbefaler at alle selskaber, der skal have besøg af udenlandske serviceteknikere m.m. kontakter Dansk Fjernvarme for en erklæring også selvom medarbejderen kommer fra et såkaldt gult/åbent land, for situationen ændrer sig konstant, og det land som er åbent i dag – det kan være lukket i morgen.

Dokumentationen er en erklæring, der bekræfter, at personen kommer til Danmark med et ”anerkendelsesværdigt formål”. Arbejde, afhentning og levering af varer er ”anerkendelsesværdige formål”. Erklæringen skal fremvises for personalet på grænsen ved indrejse til Danmark.

Erklæringen kan ifølge Politiet udstedes af selskabernes brancheforeninger herunder Dansk Fjernvarme. I foråret var det Energistyrelsen, der skulle udstede erklæringerne. I henhold til aftale med Energistyrelsen vil det fremadrettet være Dansk Fjernvarme, der udsteder erklæringerne.

De oplysninger Dansk Fjernvarme skal modtage for at kunne lave en erklæring til dit selskab er følgende:

ERKLÆRING

Oplysninger der skal stilles til rådighed for at Dansk Fjernvarme kan udarbejde en erklæring

Den udenlandske arbejders

Fulde navn:

Stilling:

Adresse:

E-mailadresse:

Telefonnummer:

 

Kort beskrivelse af det anerkendelsesværdige formål: Fx kontrol af damplager hos xx Fjernvarmeselskab.

Adresse:

Kontaktperson og kontaktoplysninger hos Fjernvarmeselskabet:

 

Arbejdet skal udføres dato:

 

Dansk Fjernvarme udarbejder erklæringen – og oplyser kontaktperson hos Dansk Fjernvarme som grænsemedarbejderne kan kontakte hele døgnet.

 

Anmodning om erklæring vedr. indrejse til Danmark med et anerkendelsesværdigt formål sendes til mail@danskfjernvarme.dk

 

Ud over erklæringen, skal der medbringes anden dokumentation i form af rejsedokumenter

Følgende fremgår af Politiets hjemmeside:

Skal levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark, eller hvis du skal hente varer ud af Danmark - herunder hvis du i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil.

 

Relevant dokumentation

Et af følgende dokumenter:

Dokumentation for handlen fx i form af faktura, kvittering, købsaftale e.l.

Kvittering for registrering i RUT-registret (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Kvitteringen skal videresendes fra arbejdsgiver til arbejdstager.

Dokumentation for social sikring (PD A1) i forbindelse med arbejde i et andet EU/EØS-land udstedt af myndighederne i arbejdsgiverens/den selvstændiges hjemland.

 

Nordiske statsborgere

Ved indrejse direkte i Danmark fra et andet nordisk land, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol:

Vi anbefaler derfor, at nordiske statsborgere medbringer et af følgende dokumenter:

Pas

Kørekort

Nationalt id-kort med billede (I Norden er det kun svenske og finske statsborgere, der har et nationalt identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark)

 

Ved indrejse fra andre lande (non-Schengenlande og Schengen-lande, hvor der er indført midlertidig grænsekontrol)

Pas

Nationalt id-kort godkendt som rejselegitimation

Se, hvilke nationale identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark:

Nationale identitetskort

Politiet opdaterer hver torsdag listen over hvilke lande der er åbne eller i karantæne

Politiets hotline vedr. indrejse i Danmark: 7020 6044 (åben kl. 8.00 – 16.00)

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Dansk Fjernvarme bliver via Energistyrelsen opdateret i forhold til situationen omkring coronavirus. Dansk Fjernvarme formidler meddelelser m.m. fra Energistyrelsen til medlemmerne af Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme har efter sommerferien haft møder hvert 14 dag med Energistyrelsen som rapporterer direkte til NOST - Den nationale operative stab. Den nationale operative stab (NOST) træder sammen, når der opstår større kriser og hændelser i Danmark. Staben skal i sådanne situationer sikre det tværgående samarbejde og koordinering mellem myndighederne.

19. september Forsamlingsforbuddet ændres til 50 – dog maks. 500 ved fx generalforsamlinger.

Læs nærmere under overskriften ”generalforsamlinger” på denne hjemmeside..

22. juni – Udvidet ret til sygedagpenge ved Covid19

Der er en udvidet  ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19) se Vejledning nr.  9343 af 22/06/2020 Læs mere her

Formålet med loven er at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne og selvstændige erhvervsdrivende ved et eventuelt omfattende udbrud af covid-19 i Danmark. Loven gælder til 1. januar 2021.

Med loven får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19.

1. april - Regeringen har med ny lov mulighed for at skærpe forsamlingsforbuddet

Regeringen har med det vedtagne lovforslag -  L 158 Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.) mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus.

Det har Folketinget vedtaget med et bredt flertal den 31.3.2020, da der blev stemt om en ændring af epidemiloven.

Indtil videre går grænsen ved 10 personer

Selv om hasteloven nu er vedtaget, er det ikke ensbetydende med, at det nuværende forsamlingsforbud bliver skærpet med det samme.

Lovændringen vil derimod give regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt på grund af coronakrisen.

Indtil nu har regeringen forbudt, at flere end ti personer er samlet ved et offentligt arrangement.

En evt. kommende skærpelse af forsamlingsforbuddet vil ikke gælde nærmeste pårørende. Det omfattede ifølge regeringens udkast til loven ægtefæller, faste samlevende, faste partnere, forældre, børn og søskende.

Læs hele lovforslaget her

Den 20. marts 2020 - Staten kan ikke påberåbe sig force majeure i forbindelse med aftaler om private virksomheders levering af varer og tjenesteydelser til staten

Hvad sker der med betalingen for de varer og tjenester, som private virksomheder i denne tid leverer til det offentlige?

Spørgsmålet har været om coronavirussen og kampen for at begrænse smittefaren, medfører at ordrer kan aflyses kvit og frit for de offentlige ordregivere? Statens økonomistyrelse slår nu fast, at  Corona og følgerne heraf ikke er en gyldig grund til at annullere ordrer og undlade betaling af sine leverandører. Staten skal derimod sørge for, at der skal betales rettidigt og gerne før for private virksomheders levering af varer og tjenesteydelser.

Det fremgår af Økonomistyrelsens hjemmeside, at regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af Coronavirus/COVID19.
I en periode frem til 31. oktober 2020 bliver der derfor dispenseret fra en række regler med henblik på at skabe øget likviditet hos leverandørerne. En konsekvens af ændringerne er, at staten overtager en vis risiko for, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem det, der er betalt for, og det, der senere bliver leveret.

Der er tale om tre tiltag. De statslige institutioner opfordres til at:

 1. Fremrykke alle betalinger
 2. Anvende muligheden for at forudbetale
 3. Om muligt at undlade at opkræve bod, hvis en aftale bliver misligholdt som følge af Coronavirus.

Økonomistyrelsen, der hører under Finansministeriet har meddelt følgende:

”Der vurderes generelt ikke at foreligge en situation, hvor staten kan påberåbe sig force majeure. Statens forpligtelse er ved de fleste indkøb hovedsageligt at betale for varer og tjenesteydelser. Dette er staten ikke forhindret i som følge af beslutningen om, at medarbejdere i staten skal arbejde hjemmefra. Dette vurderes også at gælde det offentlige i øvrigt” skriver økonomistyrelsen.

Læs mere på Økonomistyrelsens hjemmeside

Den 18. marts 2020 - Muligheden for at få coronatestet nøglemedarbejdere

Efter flere medlemmers oplevelse med, at det ikke var muligt at få corona-testet kontrolrumspersonale, har Dansk Fjernvarme efterspurgt denne mulighed overfor Energistyrelsen. Vi finder det nødvendigt, at personale der skal sikre driften af værket, har ret til at blive testet, så selskaberne ikke skal sende personale hjem pga. en ordinær forkølelse.

Denne anmodning blev straks imødekommet af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen giver nødvendigt personale denne ret, se side 9 i de retningslinjer Sundhedsstyrelsen har udsendt den 18. marts 2020. Se her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje-COVID-19.ash

Retningslinjen indeholder følgende formulering angående henvisning af voksne til vurdering og udredning:

 • Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding
 • Medarbejdere, der varetager særligt kritiske funktioner i øvrige sektorer, kan efter indstilling fra arbejdsgiver og efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt hurtig raskmelding er nødvendigt for at opretholde samfundskritiske funktioner.

Fremadrettet bør det være muligt for jer at få testet ansatte, der udviser symptomer. Hvis I alligevel oplever udfordringer med at få testet syge kritiske medarbejdere, kan I anvende nedenstående korte skabelon for indhold i et brev til lægen om medarbejderens vigtighed for sektoren. Hvis I forsat møder problemer, er I velkomne til at kontakte Energistyrelsen.

”(NAVN på medarbejder) arbejder for vores virksomhed i en helt særlig kritisk nøglefunktion.

For at opretholde den daglige drift, har vi brug for at få testet om (NAVN på medarbejder), som er syg, har COVID-19.

(Navn på virksomhed) varetager en vigtig funktion i opretholdelse af energiforsyningen til borgere og institutioner i det danske samfund.”

Hvad er nødvendigt arbejde i forhold til opretholdelse af forsyningen?

Vi har fået nogle henvendelser, som tyder på, at der er forskel i selskabernes vurdering af, hvad der er nødvendigt arbejde, som gerne fortsat skal udføres. Det giver sig selv, at alt arbejde, som er en forudsætning for at opretholde eller genoprette forsyningen til forbrugere nu og her, er nødvendigt arbejde. Stands ulykken, reparer og genopret.

Energistyrelsen er endvidere af den opfattelse, at opgaver, hvis manglende udførsel vil have væsentlige negative effekter på forsyningssikkerheden på længere sigt, er nødvendige og bør udføres. Det forudsætter, at opgaverne kan udføres uden negative sundhedsmæssige konsekvenser for medarbejderne og andre borgere i den nuværende situation.

Den 15. marts 2020 - Gode råd vedrørende hjemmearbejde

Gode råd til organisationen:

 • Sørg for, at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at de er bekendt med de besluttede kommunikationskanaler.
 • Vær opmærksom på det øgede trusselsbillede, hvor kriminelle prøver at udnytte denne situation. De vil f.eks. forsøge at udbrede ransomware og sende phishinglinks og -sms’er, under dække af corona.
 • Sørg for at medarbejderne kender processerne for fjernadgang, og tester, at de virker (f.eks. VPN, fler-faktor autentifikation osv.)
 • Sørg for at infrastrukturen der understøtter fjernadgangen, har kapacitet og licenser nok til at dække det øgede antal brugere, der skal have samtidig adgang.
 • Sørg for at automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdscomputere også virker, når de arbejder hjemmefra. Hvis dette ikke er en mulighed, skal medarbejderne mindes om at opdatere dem jævnligt.
 • Sørg for at være bevidst om risici ved eventuelle midlertidige adgange eller tilladelser, og at revurdere dem når behovet ikke længere er til stede.
 • Når situationen er normal igen, så husk at opsamle erfaringerne til at forbedre fjernadgang, processer og beredskabsplaner.

Gode råd til medarbejderen:

 • Brug de værktøjer og kommunikationskanaler din arbejdsplads stiller til rådighed, og husk at sikkerhedspolitikerne også gælder når du arbejder hjemmefra. Vær for eksempel opmærksom på regler for brug af f.eks. private mailkonti og filudvekslingstjenester.
 • Hvis din arbejdscomputer ikke holdes opdateret automatisk, skal du huske at holde den opdateret selv.
 • Test at din fjernadgang virker, så eventuelle problemer kan afhjælpes med det samme.
 • Vær opmærksom på evt. falske mails eller sms, som du modtager under dække af nyheder om corona.
 • Husk også at beskytte den fysiske adgang til din arbejdscomputer, når du arbejder hjemmefra.

Hent trusselsvurdering (pdf): Cybertruslen gælder også ved hjemmearbejde

Rengøring af kontrolrum
Flere af vores medlemmer har efterspurgt vejledning til rengøring af eksempelvis kontrolrum. Meldingen fra Sundhedsstyrelsen er, at man her kan gøre det man gør i forvejen, altså at gøre ordentligt rent med vand og sæbe, det er tilstrækkeligt.

Den 14. marts 2020 - Skærpet opmærksomhed på egne symptomer

Risikoen for smitte er den samme alle steder. Derfor skal den enkelte have fokus på sine egne symptomer for COVID-19. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger giver det ikke mening at lave test af personale i kontrolrum, da en test ikke kun skal ses som en vatpind i mundhulen, men at der også er brug for at spørge ind til, om man har symptomer eller feber.

Hvis man ikke har symptomer eller feber, vil en test af COVID-19 ikke kunne give mere.
 
Så har du begrundet mistanke om, at du er blevet smittet med COVID-19, skal du have skærpet opmærksomhed på egne symptomer.
Hvis du observerer, at du får symptomer eller feber, så skal du kontakte din egen læge telefonisk, inden du sætter dig ned i venteværelset.
 
Vi opfordrer til, at man i øvrigt orienterer sig i Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. COVID-19:

Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark, især side 9+10 som kan svare på mange af de spørgsmål, I sidder med.

Den 13. marts 2020 – Alle lovforslag vedr. Corona samles på Folketingets hjemmeside

Folketinget har lavet en hjemmeside, hvor de lovforslag/love der fremsættes vedtaget i forbindelse med coronasituationen samles se: www.ft.dk/da/aktuelt/tema/folketinget-og-coronasituationen

Den 13. marts 2020 - L 135 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.

(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19).

Med lovforslaget foreslås det:

 • At arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19.
 • At selvstændige erhvervsdrivende får en udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19.

Formålet med lovforslaget er at afbøde de negative økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne, som følge af spredningen af covid-19.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 27. februar 2020.
Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af covid-19 foreslås det ligeledes, at de midlertidige regler, der indføres med lovforslaget, ophører den 1. januar 2021.

Med nærværende lovforslag foreslås, at arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19.

Efter gældende regler har arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden). Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (egenperioden).

Med lovforslaget foreslås, at arbejdsgiverne for det første får ret til at få refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagers uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom skyldes covid-19. For det andet får arbejdsgiverne ret til at få refusion for den periode, hvor en lønmodtager ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19, selvom sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom ikke er opfyldt.

For begge grupper er det en betingelse, at lovens øvrige krav er opfyldt.

Læs hele lovforslaget her: www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L135/som_fremsat.htm  

Den 12. marts 2020 - kritiske medarbejdere i forsyningssektoren

Til administrerende direktør og beredskabsansvarlig

Flere selskaber har henvendt sig til Energistyrelsen med forespørgsler, som handler om prioritering af kritiske medarbejdere i sektoren. Disse forespørgsler har dels gået prioritering i forhold til test for Covid-19, dels prioritering i forhold til pasning af børn. 

Ikke nye i hjemmekarantæne

Efter overgangen fra inddæmningsstrategi til dæmpningsstrategi vil der ikke blive sat flere personer i hjemmekarantæne. De som allerede er i hjemmekarantæne forventes at udstå de 14 dage. 

Behov for prioritering af test af kritisk personale for smitte med COVID-19

Energistyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplyst, at der er behov for, at kritisk personale kan blive testet for Coronavirus, for at bemandingen af alle væsentlige kontrolrum kan opretholdes.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er test for coronavirus er dog kompliceret, og der er stor risiko for falske-positive resultater.  

Pasning af børn af kritisk personale

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen har oplyst, at flere i forsyningssektoren har oplevet, at børn af kritisk personale var blevet afvist i daginstitutionerne. Styrelserne har derfor overvejet, om en minister bør melde ud at også energiforsyninger og visse dele af erhvervslivet m.m. har kritisk personale.

Den 12. marts 2020 – Finansministeriet har på et pressemøde fremlagt regeringens nye initiativer, der skal bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser.

COVID-19 skaber store udfordringer for alle dele af det danske samfund. Regeringen følger situationen tæt, og finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterer nye initiativer i forlængelse af de tiltag, som allerede er igangsat.

De nye initiativer er:

 • Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer. Erhvervsministeren har besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning alt andet lige mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.
 • To nye garantiordninger. Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der afsættes en statslig tabsramme på 1 milliard kroner.
 • Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.
 • Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge. Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

Den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaarket nedenfor.

Faktaark følger snarest.

Den 12. marts 2020 – lovforslag vedr. Coronavirus vedtaget d. 12. marts 2020

Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet

Resumé:

For at inddæmme og afbøde konsekvenserne af spredningen af corona-virus COVID-19 foreslås ændringer i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Med lovforslaget foreslås det, at sundheds- og ældreministeren tildeles en række bemyndigelser til at kunne sikre, at smitte med alment farlige sygdomme inddæmmes. Det foreslås bl.a., at nogle af de regionale Epidemikommissioners beføjelser overføres til sundheds- og ældreministeren.

Det foreslås, at sundhed- og ældreministeren får mulighed for at påbyde personer, som formodes at kunne være smittet, at lade sig isolere, mulighed for i øget omfang at kunne forbyde afholdelse af større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. og mulighed for at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler. Det foreslås også at give myndighederne øgede opsporingsmuligheder, bl.a. ved at give sundheds- og ældreministeren mulighed for at fastsætte regler om oplysningsforpligtelser.

Herudover foreslås det, at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, når det er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom.

Der kan f.eks. være tale om en begrænsning af retten til hurtig udredning eller retten til frit sygehusvalg for at sikre, at de behandlings- og personalemæssige ressourcer kan prioriteres til at bekæmpe en smitsom sygdom og til at behandle patienter med akutte og livstruende sygdomme.

Det foreslås desuden, at andre ministre også bemyndiges til i særlige situationer at kunne fravige forpligtelser fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning.

Det vil bl.a. kunne ske, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, og at loven ophæves den 1. marts 2021. (Solnedgangsklausul).

Lovforslaget som fremsat: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l133/20191_l133_som_fremsat.pdf

Den 12. marts 2020 - hvordan skal medlemmerne forholde sig i forhold til generalforsamlinger - læs mere under emnet “Generalforsamlinger”.

For at undgå yderligere spredning af smitte har regeringen indført nye tiltag.

Regeringens nye tiltag mod covid-19

 1. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem
 2. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud m.v. lukker
 3. Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem
 4. Det private arbejdsmarked opfordres til at sikre at flest muligt arbejder hjemme fra
 5. Lukning af skoler og dagtilbud
 6. Begrænset anvendelse af kollektiv trafik
 7. Restriktioner i forhold til plejehjems- og hospitalsbesøg
 8. Hastelovgivning som giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger
 9. Forbud mod at samle flere end 100 personer indendørs
 10. Udenrigsministeriet skærper sine rejsevejledninger
 11. Yderligere restriktioner ved indrejse i Danmark

Regeringens tiltag er uddybende beskrevet i bilag 1.

Betydning for forsyningsselskaberne
Flere af regeringens tiltag kan have konsekvenser for forsyningsselskaberne og for forsyningssikkerheden. Energistyrelsens fokus er, at de tiltag som gøres for at bekæmpe smitten ikke påvirker forsyningssikkerheden negativt.

Det er vigtigt, at alle forsyningsselskaber i den kommende periode tager regeringens udmelding alvorligt og etablerer beredskab til drift af forsyningsselskabet med henblik på at sikre en forsat høj forsyningssikkerhed. Konkret opfordres forsyningsselskaberne til, at:

 • Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  Identificere kritiske medarbejdere og kritiske opgaver. Særligt vigtigt at have fokus på kontrolcentrene og vedligeholdelsesmedarbejdere. Kontrolcentrene bør være bedst muligt afskærmet, adgangen begrænses til relevante personer, separat ind- og udgang og procedurer for nødkontrolcentre mv.
 • Sikre god adfærd på arbejdspladsen (hygiejne, kantineordninger, rengøring mv.)
 • Blive hjemme, hvis du er utilpas eller har besøgt en risikozone.
 • Etablere muligheder for hjemmearbejde for medarbejdere, der ikke varetager kritiske opgaver.
 • Begrænse adgang til organisationen.
 • Etablere klare retningslinjer for rejser i Danmark og til udlandet
 • Begrænse mødeaktiviteten.

I bilag 2 findes en liste over mulige initiativer, som Energistyrelsen finder hensigtsmæssige at implementere for at mindske risikoen for smitte.

I er velkomne til at kontakte Energistyrelsen
Klima, Energi og Forsyningsministeren har fortsat sektoransvaret for energiforsyningen. Hvis der opstår tvivl eller spørgsmål, herunder uoverensstemmelser mellem kravene fra sundhedsmyndighederne og muligheden for at opretholde forsyningen, så bedes I henvende jer til Energistyrelsen.

Det gøres ved at kontakt Malene Hein Nybroe på 23338706.

Links til mere information
Vi anbefaler naturligvis at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger i relation til at begrænse smitteudbredelsen og løbende have fokus på de opdateringer der komme til deres vejledninger. Et par relevante link er:

Regeringen har den 10. marts 2020 offentliggjort 3 tiltag, der skal hjælpe erhvervslivet

Her vil udskydelse af betaling af moms også have virkning for fjernvarmeselskaberne:

De tre initiativer er:

 • Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare. 
 • Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. 
 • Regeringen og erhvervslivets corona-enhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

Dansk Fjernvarme vil følge forslaget om udskydelse af moms, og orientere om, hvilke konsekvenser, det får for fjernvarmeselskaberne, læs mere på  Finansministeriet.