24. sep 2020 Corona

Ansatte

Udbruddet og spredningen af coronavirus kan fortsat give anledning til en række ansættelsesretlige problemstillinger, som man som arbejdsgiver kan blive nødt til at forholde sig til. Opdateret den 22. september 2020.

Siden coronaepidemien startede i foråret har mange medarbejdere i perioder været sendt hjem og skulle arbejde hjemmefra. Medarbejderne har været tilbage for en periode efter sommerferien – men nu opfordrer myndighederne på grund af det stigende smittetal til, at de medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, gør det. Det betyder ikke, at medarbejderne skal arbejde hjemmefra hver dag eller hele dagen, hvis medarbejderen fx har behov for at være på arbejdspladsen helt eller delvist eller hvis medarbejderen skal til møder ude i byen.

Test af ansatte

Alle kan nu selv booke tid til en coronatest på www.coronaprover.dk. Normalt kan denne test fås samme dag eller dagen efter, men det er selvfølgeligt afhængigt af efterspørgslen på test i det område man bor i.

Hvis en medarbejder har symptomer på corona, skal medarbejderen ALTID kontakte sin læge, før vedkommende bestiller tid til test. Så vil lægen oprette en henvisning til test på en af sygehusenes testklinikker. Herefter kan medarbejderen vende tilbage til coronaprover.dk og bestille tid.

Ansattes børn

En hel del skoler sender børn hjem fra skole med krav om testning. Her er Sundhedsstyrelsen anbefalinger vedr. børn https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Saerligt-om-boern

Hvad gør vi, hvis medarbejderen ikke kan få sit barn passet, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus eller barnet skal testes før det må komme tilbage til skolen/institutionen?

Arbejdspladsen bør så vidt muligt prøve at udvise fleksibilitet, men det er som udgangspunkt medarbejderens eget ansvar at finde pasning til sit barn. Medarbejderen må derfor finde en alternativ pasningsordning, mens institutionen er lukket/testresultat afventes.

Kan medarbejdere tage deres børn med på arbejde?

Det er ikke alle arbejdspladser, der egner sig til børn på arbejdspladsen, ligesom det i den nuværende situation, hvor myndighederne har opfordret til at undgå tæt kontakt på arbejdspladserne, ikke altid vil være hensigtsmæssigt at tage børn med på arbejdspladsen. Derfor bør det altid drøftes med lederen før der evt. medbringes et barn på arbejdspladsen.

Økonomiske hjælpepakker

Der er ikke længere mulighed for lønkompensation medmindre der er tale om virksomheder, der har decideret forbud mod at holde åbent. Der er derimod indført mulighed for arbejdsdeling, men alene for brancher, der i en periode oplever arbejdsmangel pga. coronasituationen. Det er Dansk Fjernvarmes sekretariats opfattelse, at fjernvarmeselskaberne næppe kan blive omfattet af dette regelsæt med begrundelse i corona-situationen.

Loven om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning trådte i kraft med virkning fra 14. september 2020.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Dermed undgår virksomheden opsigelser.

Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19

Bekendtgørelse om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19

Kan man nægte at møde på arbejde af frygt for smitte?

Som udgangspunkt vil det ikke være lovligt fravær, hvis en medarbejder ikke møder på arbejde i frygt for at blive smittet med coronavirus.

Der vil i sådanne tilfælde være tale om ulovlig udeblivelse (med risiko for at blive bortvist), medmindre de faktiske omstændigheder reelt er af en sådan karakter at fremmøde på arbejdspladsen, medfører en væsentlig risiko for, at medarbejderen kan blive smittet, fx hvis der er et udbrud i den pågældende virksomhed. 

Hvad gælder, hvis medarbejderen er ramt af selvisolation?

Hvis en medarbejder udebliver fra arbejdet som følge af at være blevet pålagt isolation af læge eller myndighed, vil der i funktionærlovens forstand næppe være tale om lovligt forfald, medmindre det forholder sig sådan, at man rent faktisk er smittet med coronavirus – i det tilfælde har den syge krav på løn.

Den isolationsramte som ikke er smittet, har dog næppe krav på løn under fraværet – men det anbefales f.eks. af arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv, at medarbejdere, der  skal isolere sig pga. coronavirus, at de modtager løn, mens de er i isolation.

Hvilken betaling har en medarbejder smittet med coronavirus ret til?

En medarbejder, der er smittet med coronavirus, har ret til løn under sygdom, sygeløn eller sygedagpenge efter de almindelige regler om betaling af løn under sygdom. 

Efter funktionærloven har man ret til fuld løn under sygdom. For overenskomstdækkede medarbejdere fremgår reglerne om betaling under sygdom af de respektive overenskomster.

Læs mere om hvordan smittede personer, skal forholde sig Til dig som er testet positiv for coronavirus

Kan man insistere på at arbejde hjemmefra?

Medarbejderen kan ikke forlange at arbejde hjemmefra, hvis dette ikke er aftalt med arbejdsgiveren. Men det gør ikke, at selskabet ikke bør overveje denne mulighed for de medarbejdere, der kan udføre deres arbejde hjemmefra. Se mere under beredskabsplaner https://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/corona-og-fjernvarmen/200310-beredskabsplan

Kan man nægte at tage på forretningsrejser, møder eller på kursus?

Forretningsrejser og eksterne møder

Hvis man er ansat i en stilling, hvor arbejdet indebærer forretningsrejser og eksterne møder, kan man som udgangspunkt ikke nægte at rejse eller deltage i et møde, medmindre der er tale om lande/områder, hvor der er risiko for, at ens liv og helbred er i fare. Der kan dog være særlige forhold, hvis en medarbejder har en sygdom/alder, der gør, at det kan være særligt farligt for vedkommende at blive smitte med Coronavirus.

Kursus

Har en medarbejder meldt sig til et kursus, der er betalt af arbejdsgiveren, så bør medarbejderen som udgangspunkt deltage. Men det vil altid være rimeligt at drøfte dette – også i forhold til, at situationen udvikler sig dag for dag. Men selskabet vil højst sandsynlig være forpligtet til at betale kursusafgiften, hvis medarbejderen melder fra, se dog betingelserne hos den enkelte kursusudbyder.

Har arbejdsgiver ret til at spørge ind til medarbejdernes seneste rejser i udlandet?

Arbejdsgiveren kan forlange, at medarbejderen oplyser om vedkommende har opholdt sig i lande/områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejse.

Hvordan håndterer man medarbejdere, der kommer tilbage fra ferie fra risikoudsatte områder?

Arbejdsgiveren har som led i ledelsesretten ret til at pålægge en medarbejder, der kommer tilbage fra et risikoudsat område, ikke at møde på arbejde indtil den ansatte har fået en coronatest, der er negativ.

Hvis den ansattes test er positiv, dvs. den ansatte er smittet med ny coronavirus, hvis der på sundhed.dk står et af følgende svar: • Positiv  • Formodet positiv • Påvist

Hvis den ansattes test er positiv for ny coronavirus, skal den ansatte fortsætte selvisolation indtil 48 timer efter, at den ansattes symptomer er forsvundet. Den ansatte skal desuden sørge for opsporing af sine nære kontakter.

Den ansatte skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktivvirus, selv om den ansatte er rask og ikke længere smitter.

Læs Sundhedsstyrelsens pjece Symptomer på coronasmitte - hvordan skal jeg forholde mig

Lønforhold for medarbejdere i selvisolation/sygdom efter udlandsrejse

Arbejdsgiveren har ret til at melde ud til sine ansatte, at såfremt de tager til lande/områder hvortil Udenrigsministeriet fraråder, at man rejser til – så skal den ansatte selv betale eller bruge ferie indtil medarbejderen kan fremvise en negativ coronatest. Bliver den ansatte smittet i et land, som  Udenrigsministeriet har frarådet at rejse til, kan arbejdsgiveren nægte at udbetale sygeløn, da sygdommen kan anses for at være selvforskyldt.

Hvordan håndterer man medarbejdere, der dukker op på arbejde på trods af, at de udviser symptomer på smitte?

Arbejdsgiveren kan, inden for ledelsesretten, af hensyn til de øvrige medarbejderes liv og helbred, beslutte at en medarbejder ikke skal møde på arbejde, hvis denne fx udviser symptomer på smitte med coronavirus.

I et sådant tilfælde vil der være tale om, at medarbejderen bliver sendt hjem på grund af sygdom, og arbejdsgiveren er derfor forpligtet til at betale løn efter de almindelige regler om sygdom.

Læs Sundhedsstyrelsens pjece Symptomer på coronasmitte - hvordan skal jeg forholde mig

Hvad må vi fortælle internt, hvis en medarbejder er i selvisolation eller er smittet med coronavirus?

Hvis en medarbejder er blevet anbefalet selvisolation eller smittet med coronavirus , kan I videregive generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i selvisolation eller er syg, uden at I kommer nærmere ind på årsagen.

Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed videregiver helbredsoplysninger, for eksempel at en medarbejder er smittet med coronavirus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler.

I skal dog altid være opmærksomme på, at videregivelsen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid, om videregivelse er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at videregive færre oplysninger. Se i øvrigt afsnittet på denne hjemmeside om GDPR.

Må medarbejderen blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?

Medarbejderen er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til medarbejderen selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, har han ikke ret til løn den dag.