04. maj 2021 Høringssvar

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Energistyrelsen vedr. "Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder".

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 4013 9708
M: mbj@danskfjernvarme.dk

Bekendtgørelsen trådte første gang i kraft i juni 2020, hvor Dansk Fjernvarme også afgav høringssvar. Denne høring indeholder primært præciseringer af den oprindelige bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen udmønter regler for tilskud til erhvervsvirksomheder, som gennemfører energibesparende eller -effektiviserende tiltag. Herunder bl.a. konvertering af opvarmningsform, idet kravet om at mindst 50% af besparelsen skal findes indenfor procesenergi, er bortfaldet.

Hovedproblemstilling
Dansk Fjernvarme ser positivt på Energistyrelsens arbejde med at tydeliggøre regelgrundlaget, men ønsker med dette høringssvar at påpege en helt grundlæggende problemstilling.

Bekendtgørelsens bilag 2 indeholder konverteringsfaktorer ved skift af varmekilde, og her fremgår, at der kan ydes tilskud til konvertering i den meget åbne formulering fra ”Andet” til ”Andet” med en prioriteringsfaktor på 1. Energistyrelsen har oplyst Dansk Fjernvarme, at denne formulering kan betyde, at en erhvervsvirksomhed kan opnå tilskud til at konvertere fra fjernvarme til varmepumpe.

Dansk Fjernvarme er helt uforstående overfor denne fortolkning. For det første beskriver bekendtgørelsens formålsparagraf reduktion i anvendelsen af fossile brændsler. Fjernvarme og el er sidestillet i klimapåvirkning på dette område. For det andet, mener Dansk Fjernvarme, at det er et for snævert fokus at anlægge, at elektrificering af opvarmningen i Danmark alene er noget der sker hos den enkelte varmekunde. Fjernvarmen spiller en vigtig rolle i et sammenhængende og fleksibelt energisystem.

Konvertering fra fjernvarme til varmepumpe med statsligt tilskud kan ikke have været hensigten med bekendtgørelsen.

Ovenstående skal også ses i lyset af bygningspuljens krav til opnåelse af tilskud ved konvertering til varmepumpe i helårsbeboelse. Af BEK 525 af 26/03/21 §13 fremgår, at tilskud til varmepumpe kun kan opnås, hvis den eksisterende opvarmning sker med olie, gas, biobrændsel eller el. Det fremgår videre, at ”Den pågældende bygning skal være beliggende i et område uden for eksisterende eller besluttet udlagte fjernvarmeområder.” Det kan derfor undre, at reglerne for erhvervsvirksomheder skal være anderledes. Energiplanlægning afhænger også i høj grad af hvordan erhvervsområder forsynes.

I ovennævnte §13 fastsættes desuden nærmere krav til varmepumpen, herunder effektivitet og installation, så det sikres, at konverteringen i praksis leverer den forventede energibesparelse. Tilsvarende krav er ikke indeholdt i bekendtgørelsen om erhvervsvirksomheder.

Konklusion
Dansk Fjernvarme mener at det bør præciseres, at bekendtgørelsen ikke giver mulighed for tilskud til erhvervsvirksomheder, ved konvertering fra fjernvarme til varmepumpe. Konkret kan der tages udgangspunkt i formuleringerne i bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (BEK 525).

Tilskud til konvertering fra fjernvarme til varmepumpe har i vores optik aldrig været hensigten i de politiske aftaler bekendtgørelsen bygger på. Fokus bør være på fortrængning af fossile brændsler, frem for at tilskud gives til konverteringer, hvor incitamentet risikerer at ligge et helt andet sted end opnåelse af energibesparelser, og uden hensynet til en sammenhængende energiplanlægning, der sikrer at også erhvervsområder forsynes på den mest optimale måde i et bredere samfundsperspektiv.