22. mar 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende netvirksomheders tekniske krav for nettilslutning af forbrugsinstallationer til eldistributionsnettet

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Dansk Energi’s tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnet (>1kV). 

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Da Dansk Fjernvarmes medlemmer normalt ikke tilsluttes lavspændingsnet er dette ikke et høringssvar for så vidt angår lavspændingsnet, men i det omfang kravene er identiske kan høringssvaret være dækkende for lavspændingsnet.

Hovedproblemstilling
Det er fremadrettet ikke hensigtsmæssig med opdelte krav til produktion og forbrug da der må forventes flere tilslutninger som benyttes til både forbrug og produktion.

Proceduren omkring krav til elkvalitet er udformet således at el selskabernes risiko minimeres uden hensyn til forbrugerens risiko. Der er behov for at udforme en procedure som også tager højde for både el selskabets og forbrugernes risiko.

Der mangler regler for responstid i forbindelse med afbrydelse af anlæg.

Der stilles krav om forbrugers verifikation og dokumentation samt levering af model som alt andet lige ikke er muligt for forbrugere, dvs. bevisbyrde pålægges forbrugere uden mulighed for at forbrugere kan løfte denne.

Konklusion
Dansk Fjernvarme anbefaler at krav til produktion og forbrug sames i et samlet kravsæt, at der udformes procedurer som tager højde for begge parters risiko, at der fastlægges krav til responstider ved afbrydelse og at bevisbyrden flyttes fra forbruger til elnetselskabet, som bedre kan løfte denne opgave.

Du kan læse hele høringssvaret ved at downloade det fra højre spalte her på siden.