08. mar 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende anmeldelse af tarifmodel 3.0

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om Dansk Energi’s vejledning Tarifmodel 3.0, som har til formål at justere danske el-distributionsselskabers mulighed for at fastlægge tariffer for betaling af transportydelser i distributionsnet. 

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Tarifmodellen skal træde i stedet for branchevejledningen ”Tarifmodel 2.0”. Modellen videreudvikler tidsdifferentieringen, tilføjer et effektelement for højspændingskunder samt opdaterer modellen som følge af, at energispareforpligtelserne forsvinder og skabelonafregningen ophører.

Hovedproblemstilling
Tarifmodellen opretholder vandsfaldsmodellen uanset at denne er forældet i forhold til at megen produktion sker decentralt og at central produktion langsomt svinder ind. Det medfører bl.a. at der fortsat i Danmark transporteres elektricitet, hvor der ikke betales for transporten (f.eks. elektricitet som eksporteres ud af distributionsnet), hvilket medfører et fortsat forvridende og ikke omkostningsægte betalingssystem, idet forbrugere belastes med omkostninger hertil.

Der indføres en effektbetaling for større kunder på A og B-høj niveau, men det er ikke synliggjort, at de forbrugere som ikke betaler for effekt bidrager tilstrækkeligt til det samlede effektbehov.

Der indføres en tidstariffering for at understøtte fleksibelt elforbrug.Tidstarifferingen diskriminerer A og B kunder om vinteren med spidslastperiode fra kl.6 til 21 sammenlignet med C kunder som kun pålægges spidslast mellem kl. 17 og 21.

Der opretholdes uændret tarifering for egenproducenter og producenter, hvilket for egenproducenternes vedkommende på A og B niveau ikke er objektivt, da effektbetaling bør ophæve behovet for opkrævning af rådighedsbetaling.

Konklusion
Modellen gør ikke op med vandsfaldsmodellen, hvilket medfører fortsat forvridning, diskriminering og mangel på omkostningsægte tariffer. Der er behov for en tarifmodel som er omkostningsægte, rimelig og ikke diskriminerende.

Den særlige diskriminering af store forbrugere med høj benyttelsestid som der hidtil har været i det Danske tarifsystem opretholdes desværre med tarifmodel 3.0 og det ser ikke ud til at den indførte model for beregning af effektbidrag rykker på dette.

Tidstarifferingen giver incitament til fleksibilitet og vil blive benyttet af Fjernvarmeværker til at flytte forbrug, men er desværre kun baseret på forbrugsprofiler og ikke den del af produktionen som belaster elnettene, medfører investeringer og giver flaskehalse. Derudover er der en diskriminering af A og B kunder ved at disse pålægges spidslast i længere periode (15 timer) end C kunder om vinteren (4 timer) samt at der gives en rabat til C-kunderne om sommeren på hverdage i dagtid.

Modellen forbedrer ikke vilkår for egenproducenter, idet den diskriminering, som giver anledning til overhovedet at opkræve rådighedsbetaling, opretholdes.

Sammensætningen modellerne og tidstarifferne efterlader et billede af rabatter til individuelle forbrugere på bekostning af erhvervskunder, på samme vis som opleves i forbindelse med de tilslutningsvilkår som var i høring for nyligt - og det er ikke kønt.

Du kan downloade hele høringssvaret fra høje spalte på denne side.