24. feb 2021 Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ”tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme” som har til formål at gennemføre et af de fire grundbeløbsinitiativer, som er besluttet i energiaftalen d. 29. juni 2018.

Jens Christian Nielsen
Teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2054 5473
M: jcn@danskfjernvarme.dk

Puljen udmøntes som direkte støtte til fjernvarmeselskaber, herunder grundbeløbsværkerne. Ordningen fungerer som en etableringsstøtte, hvor der kan ydes tilskud til etablering af kollektive eldrevne varmepumper.

Hovedproblemstilling:

  1. I forbindelse med energiaftalen d. 29. juni 2018, blev parterne bag energiaftalen enige om at afsætte midler til grundbeløbsværkerne. Der blev afsat 111,4 mio. kr. i 2020-2021. I Energistyrelsens høringsmøde blev det præsenteret at der kun er afsat 61 mio. kr. i 2021.
  2. Det er en betingelse for at få tilskud, at investeringen ikke ville blive gennemført uden tilskud, hvilket kan begrænse varmeselskabets muligheder for senere at etablere en varmepumpe.
  3. Prioriteringen mellem ansøgerne er alene baseret på omkostningerne til varmepumpen, hvilket ikke nødvendigvis flugter med konsekvensen af grundbeløbets ophør for de enkelte fjernvarmeselskaber.
  4. For at komme i betragtning til tilskudspuljen er det en betingelse af varmeselskabets produktion er baseret på minimum 50 % fossil energi på ansøgningstidspunktet. Det er dog uklart hvordan den fossile delaf el i den eksisterende varmeproduktion, f.eks. elkedler skal indregnes. Den del af varmepumpens energi der ikke er fra en vedvarende energikilde skal modregnes i de tilskudsberettigede omkostninger. Det er ikke tydeligt hvordan el til varmepumpen indgår i den opgørelse.
  5. Der er en uoverensstemmelse mellem høringsbrevet og bekendtgørelsen. I høringsbrevet er det angivet at varmepumpen skal fortrænge mindst 50 % fossilproduktion af fjernvarmeselskabets samlede varmeproduktion. I bekendtgørelsen er det angivet, at mindst 50 % af varmepumpens produktion skal fortrænge varmeproduktion på fossile brændsler.

 

Konklusion:

  1. Dansk Fjernvarme vil opfordre til at det afsatte beløb på 111,4 mio. kr. anvendes til tilskudsordningen, således af midler der er afsat i 2020 overføres til 2021 og 2022.
  2.  Et afslag på ansøgningen til tilskud må ikke begrænse varmeselskabets muligheder for senere at etablere en eldrevet varmepumpe.
  3. Energistyrelsen bør prioritere de indkommende ansøgninger efter de selskaber der har den højeste varmepris, eller de selskaber der kan dokumentere den største procentvis besparelse for forbrugerne.
  4. Det bør præciseres hvordan den fossile andel af el opgøres. Det er væsentligt for både for opgørelsen af den fossile andel i den eksisterende produktion, men også afgørende for beregningen af de tilskudsberettigede omkostninger.
  5. Dansk Fjernvarme vil opfordre til at ordlyden i bekendtgørelsen fastholdes, således at mindst 50 % af varmepumpens produktion skal fortrænge fossile brændsler.