11. feb 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende metodeanmeldelse af pilotprojekt for afbrydelighed

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende høring af Energinets metodeanmeldelse af pilotprojekt for afbrydelighed ift. transmissionsnettet for fleksible kunder i distributionsnettet.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2442 8884
M: jt@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedrørende ovenstående metodeanmeldelse, som har til formål at afprøve et el afbrydelighedsprodukt for fleksible forbrugere i Storkøbenhavn og som både omfatter afbrydelighed i distributionsnettet og i distributionsnettet.

Hovedproblemstilling
I det Storkøbenhavnske område kan både el distributionsnet såvel som transmissionsnet være udfordret i spidslastperioder, hvilket kan medføre betydelig investeringer udbygning og netforstærkninger, som i nogen grad kan undgås såfremt fleksible kunder gøres afbrydelige. Afbrydeligheden medfører rabat på tilslutning i distributionsnettet samt rabat på transmissionstarif.

Konklusion
Dansk Fjernvarme finder det væsentligt, at der udvikles fleksibilitetsprodukter og at disse er bundet op på rabatter som svarer til de besparelser de giver anledning til. Dansk Fjernvarme støtter derfor at der gives tilladelse til pilotprojektet.

Generelt
Det er vigtigt for det sammenhængende energisystem, at der udvikles løsninger som understøtter fleksibilitet på en måde som medfører et mere omkostningsægte betalings-system. Elkedler og anden afbrydelig og fleksibel elforbrug har alt for længe på trans-missionsniveau måttet se værdien af fleksibiliteten gå til ufleksible forbrugere, hvilket har medført for høje tariffer for afbrydelige og fleksible kunder i mange år. Derfor hilses tiltaget velkommen, idet det er et skridt i den rigtige retning.

Fremgangsmåden med at se på om ændringen i betalingssystemet medfører højere priser for øvrige forbrugere forekommer bagvendt. Der burde i stedet ses på om de ufleksible forbrugere i virkeligheden betaler for lidt i forhold til de investeringer og den kapacitet de giver anledning til sammenlignet med afbrydelige og fleksible forbrugere. Dermed sikres at fleksibelt forbrug og afbrydelighed understøttes i forhold til de omkostninger de reelt giver anledning til. I stedet for at se på om rabatten er for stor burde tilsynet koncentrere sig om at se på om den er for lille.

Afbrydelige og fleksible forbrugere er en særlig køberkategori og burde behandles herefter, hvilket ses i både det Svenske og det Norske tarifsystem, hvor bl.a. elkedler har særskilte tariffer.

For elkedler men også andre fleksible elforbrugere forekommer det besynderligt, at rabatten kun gives på transmissionstariffen, idet disse anlæg via systemtariffer kommer til at betale for omkostningerne til den fleksibilitet de samtidig leverer via markederne for systemydelser. Det virker ikke rimeligt at der skal betales for den som leveres, hvilket udhuler og nulstiller de indtægter som modtages herfor.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.