08. dec 2020 Høringssvar

Lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om ”lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love”.

John Tang
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: +45 24 42 88 84
M: jt@danskfjernvarme.dk

Loven har til formål at udmønte dele af klimaaftalen for Energi og industri indgået den 22. juni 2020 samt følge op på stemmeaftale om fremtidig organisering af gasdistributionen fra juni 2017 således at naturgasforsyning bedre understøtter den grønne omstilling af gassektoren

Hovedproblemstilling
I lovforslaget foreslås en udbudsmodel for støtte til grønne gasser og herunder PtX gasser og herunder er det væsentligt at støtten tilrettelægges på en måde som sikrer incitament til udnyttelse af spildvarme fra gasfremstillingen.

Gassektoren underlægges en økonomisk regulering tilsvarende elsystemet med indtægtsramme regulering, hvilket ikke fremmer fleksibilitet, energiintegration og klimamålsætninger. Den økonomiske regulering muliggør ikke, at kunder som medfører besparelser for gassystemet kan få del i besparelserne.

Konklusion
Dansk fjernvarme er bekymret for at tilskud til grønne gasser og PtX kan blive ydet på en måde som kan medføre manglende incitament til udnyttelse af spildvarme fra fremstillingen af de grønne gasser og PtX.

Dansk fjernvarme forudser at den økonomiske regulering af gasselskaberne kan medføre, at gassystemet rolle som leverandør af grøn gas til fleksible gasforbrugere samt til spidslastanlæg i el- og varmesystemerne fremadrettet kun vanskeligt kan opretholdes pga. manglende incitament til og mulighed for at værdi sætte fleksibilitet og energiintegration.

Hele høringssvaret kan downloades fra højre spalte på denne side.