24. aug 2020 Høringssvar

Elmarkedsdirektiv

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til lovforslaget om ændring af elforsyningsloven, som implementerer EU’s elmarkedsdirektiv. Lovforslaget har bl.a. til formål at sætte rammerne for 3.partsadgang, direkte elforbindelser og borgerenergifællesskaber.

John Tang
Chefkonsulent
jt@danskfjernvarme.dk
M: 24 42 88 84

Hovedproblemstilling
Dansk Fjernvarme mener at lovforslagets implementering af elmarkedsdirektivet er mangelfuld, idet mulighederne for 3. partsadgang, direkte forbindelser og borgerenergifællesskaber, ikke imødekommes og udnyttes som forudsat i direktivet. For fjernvarmeselskaber er disse muligheder vigtige af hensyn til udnyttelse af synergier, effektivitet og fleksibilitet, som går tabt, hvis egne anlæg i fjernvarmeområdet ikke kan bindes sammen omkostningsægte.

Direkte forbindelser udsætter elnetselskaber for konkurrence, som dels vil skabe incitament til omkostningsægte prisstruktur og dels er bedre monopolregulering end nuværende indtægtsrammeregulering. 

Konklusion
Det er ærgerligt, at ministeriet ud fra en misforstået forbrugerbeskyttelsestankegang og ud fra en misforstået samfundsøkonomisk tankegang i praksis hindrer besparelser, fleksibilitet og energiintegration mellem forsyningsformerne samt undlader at benytte det mest effektive reguleringsværktøj for så vidt angår eldistributionsselskabernes omkostningseffektivitet, nemlig risikoen for konkurrence fra direkte forbindelser og borgerenergifællesskaber.

Dansk Fjernvarme ser implementeringen af EU’s elmarkedsdirektiv som et tilbageslag og en barriere for et horisontalt energisystem samt mulighederne for, at Danmark kan bevare førertrøjen, for så vidt angår energieffektivitet og energiintegration.

Dansk Fjernvarme finder implementeringen af Elmarkedsdirektivets artikel 16, for så vidt angår forbrugerejede selskaber og kommuners muligheder for at være dækket af definitionen på borgerenergifællesskaber mangelfuld. Det er vurderingen, at det bl.a. er Danmark og andelstanken, som har været inspiration til artikel 16 som følge af, at de fleste øvrige lande ikke evner at få organiseret energimonopoler på samme effektive måde, som tilfældet er i Danmark.