03. jun 2019 Høringssvar

Styresignal vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv.

Peter Skovsgaard
Økonomisk konsulent
psk@danskfjernvarme.dk
M: 28 18 27 84

Til SKAT

DANSK FJERNVARMES HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL STYRESIGNAL VEDR. OPGØRELSE AF AFSKRIVNINGSGRUNDLAGET FOR DISTRIBUTIONSNET MV. SAGSNUMMER 14-4539191

Dansk Fjernvarme vil gerne afgive høringssvar på skattestyrelsens udkast til styresignal vedr. genoptagelse for vand- og spildevandsvirksomheder på baggrund af Højesterets-dommene fra november 2018. 

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de knap 400 danske fjernvarmeselskaber, der leverer 99,9% af fjernvarmen i Danmark.

Varmevirksomheder ikke omfattet af styresignalet 
Vores bemærkning til udkastet omfatter grundlæggende en undren over at varmevirksomheder ikke er omfattet af styresignalet. Det afføder usikkerhed om hvordan varmevirksomheder, der har fået opgjort deres afskrivningsgrundlag efter en tillempet DCF-model, skal forholde sig.

Der er varmevirksomheder, der i forbindelse med overgang til skattepligt, har fået op-gjort deres skattemæssige indgangsværdier ud fra de samme principper i en tillempet DCF-model, som vand- og spildevandselskaber. Det var derfor oprindeligt vores forventning at disse varmevirksomheder ville blive omfattet af det genoptagelsescirkulære, der måtte forventedes at komme på baggrund af Højesteretsdommene fra november 2018.

Da overskriften i udkastet til styresignalet alene beskriver vand- og spildevandsselska-ber, formoder vi at varmeselskaber ikke på baggrund af dette styresignal vil kunne søge om ekstraordinær genoptagelse tilbage fra og med 2007.

For det første efterlader det varmevirksomhederne i usikkerhed om hvordan de skal for-holde sig, hvis de også er blevet skattepligtige efter de samme principper i en tillempet DCF-model. Det efterlader desuden spørgsmålet om hvilke principper, der skal anvendes, hvis en varmevirksom i dag overgår til skattepligt.

En afledt effekt af ikke at omfatter varmeselskaber, er at hvis varmeselskaber først på et senere tidspunkt får mulighed for at genoptage deres selvangivelse, og hvis varmeselskabet indgår i sambeskatning med et vand- og spildevandsselskab, vil de årlige afskrivninger, selskabet ønsker at vælge i de enkelte år måske skulle ændres endnu en gang. Dette giver meget unødigt ekstraarbejde.

Enkelte bemærkninger til indholdet
Da udkast til styresignalet jo overraskende ikke omfatter varmevirksomheder, er det begrænset, hvilke konkrete bemærkninger vi på nuværende tidspunkt kan have til indholdet. 

Vi bemærker dog at der i sidste afsnit i punkt 4 beskrives at ejendomme, der kan bruges til andre formål end (forsynings-?) vand- og spildevandsvirksomhed, skal indgå til seneste ejendomsvurdering. Med baggrund i den kritik, der har været af det offentlige ejendomsvurderingssystem, stiller vi os kritiske overfor om denne værdi altid vil være den korrekte indgangsværdi. 
Afsnittet fortsætter med at beskrive at en ejendom skal indgå til handelsværdi, hvis der ikke er ansat en ejendomsværdi. Dermed vælger skattestyrelsen at rangere den offentlige ejendomsværdi højere end handelsværdien, som egentlig burde være udgangspunktet.

Et varmeselskab, der er skattefritaget af sin hovedaktivitet, men er skattepligtig af en sideordnet aktivitet, kan ved ophør af denne aktivitet falde ud af skattepligten igen. Både i den situation, og ved egentligt frasalg af en ejendom, bliver det ekstra interessant om indgangsværdien af ejendommen er opgjort til en korrekt handelsværdi, så der ikke opstår en utilsigtet ejendomsavanceskat.
 
Afrunding/opsummering
Dansk Fjernvarme vil derfor opfordre skattestyrelsen til enten at

- varmevirksomheder bliver omfattet af genoptagelsescirkulæret

eller at

 -der beskrives hvornår der forventes at komme klarhed for andre virksomheder, der lig-ner vand- og spildevandsselskaber, herunder varmeselskaber.

og

-hvis skattestyrelsen afventer afgørelser, der specifikt vedrører varmevirksomheder, sørger skattestyrelsen for, at der efter en sådan afgørelse kommer et tilsvarende genoptagelsescirkulære, der også gælder tilbage fra og med 2007.