11. apr 2019 Høringssvar

Lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed samt lovforslag om prissætning og klagemynighed

Dansk Fjernvarmes kommentarer til høring over udkast til lovforslag om kommunal- og regional erhvervsvirksomhed og udkast til lovforslag om prissætning og klgemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter om kontrolbud.

Kim Behnke
Vicedirektør
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Udkast til lovforslag om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Dansk Fjernvarme har følgende kommentarer til udkast til Lov om kommunal og regional virksomhed (Sags nr. 2018-237):

Generelt:
Lovforslaget mangler en bedre definition af, hvordan kommunalt ejede fjernvarmeselskaber indgår i denne lovgivning. Lovforslaget mangler en præcis beskrivelse af og definition af de kommunale interessentskaber I/S også kaldet § 60 forsyningsselskaber. I Regeringens forsyningsstrategi er det angivet at disse §60 selskaber ønskes udfaset til fordel for kommunalt ejede aktieselskaber A/S. Ved denne lovændring bør der være en præcisering af, hvorledes det kommunale engagement ændres når der skiftes fra I/S til A/S. Dansk Fjernvarme går gerne i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring dette.

Forsyningsvirksomhed:
Lovforslaget skriver: ”En kommunes engagement i forsyningsvirksomhed på grundlag af kommunalfuldmagtsregler kan kun ske, hvis formålet er opfyldelse af det lokale behov for forsyningsgoderne. Formålet må ikke være at søge at opnå en økonomisk gevinst til kommunens kasse. Det er som nævnt en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive virksomhed med fortjeneste  for øje. Dertil kommer, at hvile i sig selv-princippet, som efter kommunalfuldmagtsregler gælder på forsyningsområdet, ej heller muliggør sådan fortjeneste.

De almindelige principper om garantistillelse efter kommunalfuldmagtsregler indebærer efter ministeriets praksis, at en kommune – i stedet for selv at etablere en forsyningsvirksomhed – på visse betingelser kan yde støtte til en privat forsyningsvirksomhed, herunder en kommunal forsyningsvirksomhed etableret på privatretligt grundlag, ved at stille en kommunal garanti for virksomhedens lån til brug for etablering af en forsyningsvirksom-hed med henblik på varetagelse af kollektiv forsyningsvirksomhed. Det er imidlertid en betingelse, at kommunen opkræver et vederlag på markedsvilkår for garantistillelsen, en såkaldt garantiprovision. Baggrunden herfor er, at en vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter.

Dansk Fjernvarme vil gerne henvise til Kommune Kredits Q&A fra november 2018 punkt Q11:

Q11: Er det et krav efter statsstøttereglerne, at kommunerne altid opkræver en markedsmæssig garantiprovision? 
A11: Der er draget vidtrækkende konklusioner af den såkaldte ”Sønderborg-dom” fra primo 2016; konklusioner, som ikke er blevet tilpasset, efter at EU-Kommissionen i juli 2016 har udsendt nye afgørende retningslinjer for støtte til infrastruktur.
* KommuneKredit vurderer, at en kommunegaranti til et fjernvarmeselskab som udgangspunkt ikke vil udgøre statsstøtte, allerede fordi statsstøttekriterierne om ”økonomisk virksomhed”, ”konkurrenceforvridning” og ”samhandelspåvirkning” ikke vil være opfyldte. Det betyder, at garantien vil være berettiget støtte, der ikke udgør statsstøtte efter EU-reglerne, og derfor vil det ikke være påkrævet at opkræve garantiprovision.

Dansk Fjernvarme vil derfor indstille til, at lovforslaget fjerner punktet omkring opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse til forsyningsvirksomheder, samt at kommunernes praksis omkring opkrævning af garantiprovision ophører.

Hvis kommunerne fortsat opkræver garantiprovision, selvom der ikke er noget krav om dette, så skal  Dansk Fjernvarme henlede  opmærksomheden på, at kommunerne, i forbindelse med opkrævning af garantiprovision, har benyttet meget forskellige praksis i forbindelse med vurdering af størrelserne på den garantiprovisionen, de skulle opkræve af selskaberne.

Reglerne for opkrævning af garantiprovision siger, at der skal foretages en individuel vurdering af hvert selskab, der er stillet garanti for. Størrelsen på garantiprovisionen skal fastsættes ud fra den risiko, der ved at stille garantien. I forhold til  ’hvile i sig selv’-princip-pet, der er fastlagt i varmeforsyningsloven, er der en næsten ikke eksisterende risiko for kommunerne ved at stille garantier til fjernvarmeselskaber. Insisterer kommunerne på fortsat at opkræve garantiprovision, så bør størrelsen på den garantiprovision, kommunerne opkræver af fjernvarmeselskaberne, aldrig være mere end EU-minimumssats på 0,4%.

Kommende ny regulerings betydning for dækning af tab i kommunalt ejet forsyningsselskab:
I andet regi arbejdes der i øjeblikket på at indføre en indtægtsrammeregulering i stedet for den nuværende ’hvile i sig selv’ -regulering af fjernvarmeselskaberne.

En indtægtsramme regulering vil i princippet kunne betyde, at et kommunalt ejet fjernvarmeselskab ikke kan få dækket sine omkostninger inden for sine indtægtsrammer, når disse indtægtsrammer reduceres jf. effektiviseringskrav. Nuværende lovforslag forholder sig ikke til hvordan kommunens forpligtelser er, i en sådan situation, hvor et kommunalt ejet forsyningsselskab ikke kan få dækket omkostninger.

Udkast til lovforslag om prissætning og klagemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter samt om kontrolbud
Dansk Fjernvarme har følgende kommentarer til udkast til Lov om kommunal og regional virksomhed (Sags nr. 2018-427):

I forhold til lovforslaget vil Dansk Fjernvarme gerne understrege, at uanset lovforslaget, så foregår prissætning af fjernvarme naturligvis ene og alene via varmeforsyningslovens bestemmelser, som Forsyningstilsynet kontrollere. Klageinstansen ved fjernvarme er også fastlagt via varmeforsyningsloven og er alene Energiankenævnet.