04. okt 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarme- og elafgift

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Til Skatteministeriet

DANSK FJERNVARMENS HØRINGSSVAR TIL SÆNKELSE AF ELVARME- OG ELAFGIFT

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på Skatteministeriets høringsbrev.

Dansk Fjernvarme har følgende kommentarer:

Lempelse af elvarmeafgiften til 15,2 øre fra 2021

Lovforslaget indfører en lempelse af elvarmeafgiften fra 30,7 øre pr. kWh til 15,5 øre pr. kWh fra 2021 (2018-priser).

Dette vil have en positiv effekt på udbredelse af store varmepumpe i fjernvarmesystemet. Reduktionen er også så stor, at det må forventes, at de store varmepumperne, selskabs- økonomisk set, vil være et lige så attraktivt valg som forskellige biomasseløsninger i fjern- varmesystemet. At lempelsen ligeledes er permanent, er også med til at sikre investeringsgrundlaget for indførelse af varmepumpeteknologien, da fjernvarmeselskaberne regner med en 20-årig investerings- og afbetalingshorisont.

Det er derfor Dansk Fjernvarmes vurdering, at man i de kommende år vil se en væsentlig indtog af varmepumper i fjernvarmeselskaberne rundt om i landet. De centrale områder er dog stadig forhindret i at investere i store varmepumper som følge af begrænsninger i projektbekendtgørelsen.

Lovforslaget er dog ikke forbeholdt store varmepumper i de kollektive systemer men også individuelle løsninger i de enkelte boliger, det vil sige individuelle varmepumper og elvarme.

Dette vil betyde en udbredelse af disse varmeløsninger uden for de kollektive systemer hvilket vil være med til at fremme omstillingen til vedvarende energi i disse områder.

Sænkningen af elvarmeafgiften er dog så markant, at det må forventes, at husstandene i kollektive områder også vil begynde at se på individuelle elvarmeløsninger. Specielt i de mindre byer, hvor en del fjernvarmeselskaber står (fra 1/1 2019) til at miste det såkaldte grundbeløb, der har været elproduktionstilskud til fjernvarmeselskaberne, vil det blive udbredt. Bortfaldet af grundbeløbet vil betyde væsentlige prisstigninger for en del af fjern- varmeselskaberne, hvilket vil gøre det svært for dem at konkurrere med individuelle løs- ninger. Derved vil der ske en gradvis udhuling af kundegrundlaget blandt disse fjernvarmeselskaber, hvilket igen kan føre til ond cirkel med stadig stigende priser og større fra- fald blandt kunderne.

Dansk Fjernvarme er specielt bekymret for at kunderne ude blandt fjernvarmeselskaberne vil begynde at installere elvarme i udestuer, tilbygninger, ombygninger osv., da disse løsninger bliver mere økonomisk attraktive med sænkelse af elvarmeafgiften. Dette vil yderligere være med til at underminere økonomien i fjernvarmeselskaberne.

Lempelse af den almindelige elafgift til 77,4 øre fra 2025

Lovforslaget medfører ligeledes en lempelse af den almindelige elafgift der sænkes grad- vist fra det nuværende niveau på 91,4 øre/kWh til 77,4 øre/kWh i 2025 (2018 priser).

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at dette vil være med til at fremme individuelle varmeløsninger i kollektive områder yderligere i forhold til sænkningen af elvarmeafgiften.

Samlet set vil der være en betydelig forringelse af konkurrencesituationen mellem fjernvarme og elvarme i både mindre og større byer, hvor fjernvarmen vil blive fravalgt til fordel for elvarme til ugunst for samfundsøkonomien og miljøet.

Tænketanken Grøn Energi har tidligere udarbejdet en rapport omkring denne problemstil- ling, der tydeligt viser, at elvarme vil gå frem i lavenergiboliger. Rapporten er vedhæftet dette høringssvar.

Forsættelse af elpatronordningen

Elpatronordningen er en ordning, hvor der kan opnås godtgørelse af energiafgifterne for kraftvarmeværkers produktion af varmeleverancer uden samtidig elektricitet-produktion, dvs. kun ved kedelproduktion. Ordningen blev i sin tid indført for elpatroner, men omfatter nu flere dele, men har fastholdt navnet. Ordningen sætter en grænse for hvor meget fjernvarmeselskabet skal betale i afgift ved de forskellige brændsler/energikilder.

Det har siden indførelsen af elpatronordningen i 2005 været et krav, at en varmeproducent som hovedregel har kraftvarmekapacitet for at kunne anvende ordningen. En varmeproducent har kraftvarmekapacitet, når 100 % af varmeleverancen i 75 % af året skal kunne dækkes af kraftvarmeenheden. Dette skal kun dokumenteres over for Skat én gang.

I forbindelse med bortfald af det såkaldte grundbeløb i udgangen af 2018, hvor decentrale kraftvarmeselskaber ikke længere modtager et produktionstilskud til samtidig el og varme produktion vil enkelte selskaber bortskaffe deres kraftvarmeenhed, da det ikke længere er rentabelt for dem at byde ind på el-markedet.

I elpatronordningen er det ikke tilstrækkeligt tydeliggjort, at man stadigvæk er omfattet af ordningen, når man bortskaffer sin kraftvarmeenhed, selvom man kan dokumentere, at man efter 1. oktober 2005 har haft kraftvarmekapacitet i henhold til reglerne.

Dansk Fjernvarme ønsker det derfor tydeliggjort i lovgivningen til elpatronordningen, at selskaber, der kan dokumentere, at de har haft kraftvarmekapacitet i henhold til reglerne, stadig er omfattet af ordningen efter en bortskaffelse af kraftvarmeenheden.

I sin nuværende form lyder lovgivningen, som følgende:

I § 11 indsættes som stk. 17 og 18:
»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Dansk Fjernvarme vil foreslå en enkel ændring i ”Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove” (LOV nr 1417 af 21/12/2005)

5. I § 11 indsættes som stk. 17 og 18:
»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som kan dokumentere at have haft kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energi- kilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Ovenstående ændring af teksten gentages i for de dertilhørende love under elpatronordningen.

Dansk Fjernvarme har ikke yderlige kommentarer.

Vi mener

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.