31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Til Energistyrelsen   

HØRINGSBIDRAG VEDRØRENDE NEDSÆTTELSE AF STØTTESATS TIL BIOGAS TIL OPGRADERING OG ELPRODUKTION

Dansk Fjernvarme er brancheforening for ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf mange har kraftvarmeenheder til samproduktion af fjernvarme og el. En del af disse anlæg anvender
biogas som brændsel.

Anledningen til dette høringsbidrag er at Energistyrelsen den 15. juni 2018 har udsendt meddelelse om nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion til fjernvarmeselskaberne. Meddelelsen indeholder varsling om at afregningen i henhold til VE-lovens § 43 a, stk. 5 for el produceret med anvendelse af biogas vil blive nedsat fra med 8 øre/kWh, fra 26 øre/kWh til 18 øre/kWh, gældende fra 1. januar 2019.

Energistyrelsens argument er, at der er risiko for en EU stridig overkompensation og at der derfor er behov for en tilpasning.

Dansk Fjernvarme deler ikke Energistyrelsens vurdering og skal gøre opmærksom på at tilpasningen af vilkårene for afregning af el produceret med anvendelse af biogas som brændsel kommer på et særdeles uheldigt tidspunkt.

2019 er også året, hvor grundbeløbet forsvinder. Grundbeløbet har siden 2004 ydet kompensation til gasfyrede værker, som følge af at værkerne har pligt til samproduktion af el og varme gennem kraftvarmekravet. Dertil kommer brændselsforpligtelse til gas. 

Derudover har grundbeløbet medført forpligtelse til værkerne om med 15 minutters varsel at være til rådighed for elsystemet når vindkraften svigter eller der er begrænsninger på import af el.

Bortfaldet af grundbeløbet vil medføre markante prisstigninger på omkring 5.000 kr. pr. år for fjernvarmen mange steder. Prisstigningerne kan for visse fjernvarmeselskaber blive i et sådant omfang at Energiaftalen fra 29. juni 2018 indeholder muligheder for økonomisk hjælp til de mindste og mest ramte værker.

Der er udsigt til at mange fjernvarmeselskaber vil afvikle deres kraftvarmeenheder over de kommende år, når grundbeløbet er væk.

Der er ikke tilstrækkelig økonomi i at opretholde elproduktionskapaciteten uden en ny mekanisme med økonomiske bidrag fra elsektoren. Udfasning af kraftvarmekapacitet vil påvirke den ellers høje danske elforsyningssikkerhed.

Energiaftalen fra 29. juni 2018 har afsnit om biogas. Dels med løfte om at der ikke sker forringelse af vilkår for eksisterende anlæg og dels med en pulje på 240 millioner kr. årligt til udbygning af biogas til opgradering, transport og industrielle formål. Ved at ændre på vilkårene skabes der usikkerhed i markedet og investeringer vil udeblive. Det forekommer derfor uklogt og ukoordineret at der på samme tid afsættes penge til at fremme biogasområdet og sænkning af afregningsvilkårene.

Set i dette overordnede lys er tidspunktet for forringelse af økonomien for kraftvarmeværker, der anvender biogas meget dårligt valgt. Dansk Fjernvarme er ikke informeret om, at der fra EU er rejst konkrete krav mod Danmark om afregningsforholdene for kraftvarme med biogas som brændsel.

Initiativet med at varsle sænkning af afregningen med 8 øre/kWh elproduktion – fra 26 til 18 øre/kWh - med den begrundelse at der forekommer overkompensation, er et dansk
myndighedsinitiativ. 

Dansk Fjernvarme vil anbefale, at den varslede ændring af vilkårene udskydes mindst et år og som minimum indtil der foreligger et grundigere grundlag for at opgøre den eventuelle overkompensation.

Dansk Fjernvarme har fra sine medlemmer modtaget en række oplysninger, som peger i retning af at der ikke er tale om overkompensation. Selskaberne har foretaget store nyinvesteringer i tillid til gældende afregningsregler. Selskaberne bliver igen tvunget til at forhøje fjernvarmeprisen – og igen som følge af hændelser inden for elsystemets vilkår.

Energistyrelsen har ikke redegjort for disse afledte konsekvenser ved at reducere afregningen for el fra biogas fra 26 til 18 øre/kWh. Der er desuden følgende forhold at være opmærksomme på.

• Prisen på biogas er ikke en markedspris, som det er tilfældet med naturgas. Biogas handles ofte mellem to parter til en aftalt pris, og visse steder kun med naturgas som reference. Mange steder er der aftalt en fast pris for afregning af biogas uden kobling til naturgasprisen. En noteret markedspris for biogas findes ikke.

• Et fjernvarmeværk, som har investeret 15-16 millioner kr. til et biogasanlæg for et par år siden, har ikke nået at afskrive investeringen før vilkårene ændres så voldsomt. Investeringerne er foretaget med forventning om afskrivning over 10-15 år.

• Hvis de 26 øre/kWh blev fastsat ud fra en naturgas referencepris med det formål at fjernvarmeforbrugerne ikke skulle belastes, da mangler der argumentation for at sænke med 8 øre/kWh ud fra naturgasprisen. Da de 26 øre/kWh blev fastsat, var det for at ligestille fjernvarmekunderne i biogasområder med naturgas.

• Der er udsigt til stigninger på fjernvarmeprisen på 1.300-1.500 kr./år for fjernvarmekunder i områder med biogas som brændsel til kraftvarme.

• Et værk, der i 2018 producerer f.eks. 8,5 millioner kWh el om året med biogas har en merindtægt på 1,3 millioner kr. om året som følge af anvendt biogas med gældende
afregning – altså 41 øre/kWh i stedet for 26 øre/kWh i år. Naturgasprisen var i 2012 på 2,40 kr. pr. Nm3. I 2017 var naturgasprisen på 1,60 kr. pr. Nm3.

Biogassen fortrænger 1,4 millioner Nm3 naturgas og det giver en besparelse på 1,35 mio. kr. om året. Forskellen mellem afregningen i 2018 og tidligere år er derfor ikke gunstig. Der er således ikke tale om overkompensation.

• Naturgasprisen er i 2018 steget en del, hvilket betyder at der må forventes regulering af kompensationen. Det fremgår ikke at der er taget højde for dette i forslaget om nedsættelsen med 8 øre/kWh.