24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

Kim Behnke
Vicedirektør
kib@danskfjernvarme.dk
M: 24 95 46 40

Dansk Fjernvarme kvitterer for muligheden for at afgive høringsbidrag på udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring i stor skala med henblik på at fremme et fleksibelt energisystem.

Dansk Fjernvarme har på vegne af cirka 400 fjernvarmeselskaber stor interesse i at ordningen bliver etableret, da mange af fjernvarmeselskaberne arbejder med netop energilagring. Det gælder konvertering af el til fjernvarme med lagring i akkumuleringstanke såvel som lagring af solvarme i damlagre og geotermisk lagring af både kulde og varme.

Generelt vil vi gerne gøre opmærksom på, at tidsfristen for etablering af projekter med konkrete investeringer i energilagre er kort, når der tages hensyn til at anden lovgivning stiller krav om en række godkendelser af planer og projekter.

For fjernvarmeselskaber gælder at varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen skal overholdes. For virksomheder og forsyningsselskaber generelt gælder at regler om miljøgodkendelser, eventuelle VVM-høringer, kommuneplaner m.v. kan komme til anvendelse, når der er tale om energilagre i stor skala.

Sådanne krav kan vanskeliggøre overholdelse af den korte tidsfrist for ansøgning, når der også skal være tid til at finde sammen med relevante og nødvendige partnere.

Bemærkninger til konkrete formuleringer i udkastet til bekendtgørelse
Vi håber, at der vil blive taget hensyn til vores bemærkninger og at de efterfølgende også finder vej til den endelige bekendtgørelse. 

 • Det er ikke hensigtsmæssigt, at der etableres en ny pulje og nye administrative regler hver gang en støttepulje stilles til rådighed. Regeringen arbejder i Erhvervsministeriet for at få simplificeret de forskellige erhvervsordninger. Disse bestræbelser bør også finde genklang i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressortområde. For at administrerer udbetalingen en gang af 130 mio. kr. til støtte for investeringer i energilagring er et ikke påkrævet med en ny administrativ ordning. Dansk Fjernvarme anbefaler at støtten forvaltes og formidles af EUDP, og at der anvendes samme administrative regler, som kendes fra EUDP og som brancherne er fortrolige med. Det kan arrangeres som et særudbud under EUDP.
 • Ordningen omhandler investering i stor skala energilagringsanlæg. Det fremgår dog ingen steder, hvornår et lagringsprojekt er stort. Et batteri på f.eks. 3 MWh kapacitet er stort, mens et termisk lager på tilsvarene kapacitet er lille. Der bør i bekendtgørelsen være en angivelse af hvad der forstås ved ”stor skala” anlæg.
 • Der er ingen tidsskala for lagring af energi. Betyder det, at der kan være tale om lagring af alt fra el i sekunder til sæsonlagring af termisk energi samt langtidslagring af gas?
 • Det forudsættes, at der er tale om støtte til investering i større energilagringsprojekter med det formål at etablere fleksibilitetsmekanismer i energisystemerne, hvilket er godt. Det fremgår imidlertid ikke i udkastet, hvilken efterfølgende drift lagringsfaciliteten er påtænkt til, og hvordan forskellig regulering kan påvirke driften af lageret.
  • Kan det være lagringsfaciliteter til eksperimentelle formål i forbindelse med forskningsinstitutioner og deres faciliteter?
  • Kan det være lagringsfaciliteter for fuld kommerciel drift i f.eks. elmarkederne, gasmarkederne eller i henhold til lov om fjernkøling?
  • Kan det være lagringsfaciliteter i drift i regulerede virksomheder som fjernvarmesektoren, vand/spildevandssektoren eller elnetselskaber?
 • Det fremgår ikke, hvilke dele af projektet der kan søges investeringsstøtte til. Gælder det kun investeringen i selve lagerfaciliteten, eller gælder det også investeringer i konverteringsteknologier før og efter lagringen af energi? For et batteri til lagring af el kan der være en del ekstra omkostninger til selve net integrationen, vil disse omkostninger kunne indgå i projektet?
 • Hvorledes vil et projekt med lagring og konvertering af energi skulle forholde sig? Det kan være et projekt, hvor el fra vindkraft konverteres til brint i et elektrolyseanlæg, der samtidig har kobling til fjernvarmesystemet. Brinten lagres derefter. Brinten anvendes så efter lagring til opgradering af biogas til biometan for levering til naturgassystemet med henblik på ny lagring. Endelig anvendes biometan til ny produktion af el og fjernvarme osv.
 • Hvordan skal sådanne projekter beskrive, hvor i energikæden kan/må lagringen finder sted og er der begrænsninger? Kan der argumenteres for at når Danmark allerede har to store gaslagre i fuld kommerciel drift, så er der ikke behov for støtte til yderligere lagring af gas? Side 3/3
 • Hvorledes skal en ansøger forholde sig, hvis der i et projekt indgår både kommercielle og regulerede aktører i et sammenhængende energisystem? En kommerciel aktør kan have krav til afskrivning på 3-5 år mens en reguleret virksomhed kan have 20- 25 års afskrivning af investeringen.
 • Det fremgår ikke, hvorledes beregningen af støtte til energilageret skal tage hensyn til den modtagne virksomheds mulighed for, eller manglende mulighed for skattemæssig afskrivning af investeringen. Nogle forsyningsvirksomheder er skattepligtige mens andre ikke er.
 • Det fremgår at der kun kan ydes støtte til energilagringsprojekter, som igangsættes efter eventuel bevilling af støtte. Der kan være fornuft i at åbne for at der kan ydes støtte til en energilagringsfacilitet, som indgår i et eksisterende energianlæg, hvorved der kan drages nytte af samdriften.
 • EU statsstøttereglerne skal naturligvis finde anvendelse. Det er dog ikke helt klart, hvorledes et forsyningsselskab skal forholde sig, hvis der dels er tale om langsigtede investeringer på 20-25 år, og der i projektet indgår kommunegaranterede eller Kommune Kredit belåning af hele eller dele af projektet.
 • Dansk Fjernvarme vil gerne bakke op om, at ordningen skal være åben for støtte til investeringer i tværgående projekter, som indeholder flere energiarter og sammenhængende energisystemer frem for f.eks. blot at lagre elproduktion på et batteri.
 • Dansk Fjernvarme vil desuden fremføre, at koblingen mellem fjernvarme og fjernkøling åbner store muligheder for samproduktion og sammenhængende energisystemer, hvis der sker lagring af henholdsvis varme eller kulde.
 • Dansk Fjernvarme vil endelig argumentere for, at der også bør være mulighed for søge støtte til investering i projekter inden for geotermisk (stor dybde) og geovarme (mindre dybde) lagring af termisk energi som kulde og varme.

Dette er bemærkningerne fra Dansk Fjernvarme.

Såfremt der er behov for nærmere uddybning eller en dialog om punkterne er vi selvsagt til rådighed.

Vi mener

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.