09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.

Birthe Boisen Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
bfb@danskfjernvarme.dk
M: 21452248

Sendt til Skatteministeriet

Høring om ændring af inddrivelseslov forenkling og forældelseshåndtering mm.

Dansk Fjernvarme påskønner lovforslaget, der har til formål at fastsætte klarere og enklere regler i loven, der understøtter den fremtidige administration og udvikling af det nye it-system.

Indledende bemærkninger
Vi værdsætter, at SKAT har inviteret til en møderække med repræsentanter for forsyningsselskaberne i forhold til inddrivelse af gæld for de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Et emne der har været diskuteret på møderne er de kommunale selskabers behov for frit at kunne vælge mellem at bruge privat inddrivelse gennem fogedretterne eller at bruge SKAT – i hvert et tilfælde så længe at Skats inddrivelsessystemer ikke fungerer optimalt. Vi beklager, at denne mulighed ikke er taget i betragtning i lovforslaget, men ser frem til at den kan drøftes igen.

På samme måde ser vi også gerne indledende drøftelse af kompensation til fordringshaverne som følge af den automatiske, ekstraordinære afskrivning af udvalgte restancer.

Bemærkninger til lovforslaget
Vi bemærker, at lovforslaget virker meget komplekst og nogle steder er det svært at se, hvordan at de enkelte bestemmelser skal fortolkes. Derfor opfordrer vi til, at der sker en formidling gennem vejledninger til loven.

Læseren af udkastet til lovforslaget kan sidde tilbage med det indtryk, at den manglende datakvalitet fra fordringshaverne/forsyningerne er skyld i problemstillingerne omkring retskraft/forældelse er opstået. Efter vores opfattelse er det SKAT, der var ansvarlig for indberetningssystemets (EFIs) opbygning m.m. – og dermed ansvarlig for at reducere risikoen for fejlindberetninger m.m. Der ud over undrer det, at SKAT ikke langt tidligere har gjort brugerne opmærksomme på, at der var en manglende datakvalitet, der medførte, at SKAT ikke havde mulighed for at foretage inddrivelse. Det ville være velplaceret, om lovbemærkningerne også afspejlede det ansvar.

Foreningen har derudover et budskab, der er møntet på § 10 b: Vi efterlyser fuld transparens mellem fordringshaver og inddrivelsesmyndighed, således at fordringshaveren/forsyningen altid kan se:
- Hvilke konkrete skridt, der er iværksat i den enkelte sag
- Hvilke former for kontakt, der har været med debitor
- Hvad udbyttet er af denne kontakt
- Hvilke retslige inddrivelsesskridt, der er foretaget

Derudover vil det også være ganske naturligt, at det nye system opbyggede porteføljeoversigter, således at fordringshaver ikke skal slå hver eneste sag op.

Bestemmelsen i § 10 b giver inddrivelsesmyndigheden/SKAT mulighed for at foretage reguleringer, hvis der sker fejl, f.eks. hvis der laves lønindeholdelse med for store beløb på baggrund af urigtige oplysninger om skyldners indtægtsforhold. I tilknytning hertil lægges der ligeledes op til, at SKAT efterfølgende kan modregne over for fordringshaveren, hvis der er afregnet for meget til denne.
Vi forstår det således, at denne modregning kan ske i krav, som SKAT har inkasseret hos andre debitorer, og hvis denne opfattelse er korrekt, er der et stort behov for, at fordringshaveren/
forsyningen på enkeltsagsniveau får mulighed for at se i det nye system, (i) hvad der er sket i den konkrete sag over for skyldner, (ii) hvor stor gælden er, (iii) hvilke betalingsaftaler,
der er indgået og (iiii) hvilke eventuelle fejl, der efterfølgende er reguleret over for skyldner.

Uden en sådan åbenhed, vil det være overordentlig vanskeligt for fordringshaveren/forsyningen at spejle egne debitorkrav i de krav, der ligger til inddrivelse hos SKAT, og afstemme disse beløbsmæssigt.

Dansk Fjernvarme vil gerne støtte forslaget om foreløbig afbrydelse af forældelsen i § 18 a; det vil sige, at forældelsen først løber fra det tidspunkt, hvor fordringen er lagt til inddrivelse
hos SKAT – forudsat at fordringen ikke var forældet på tidspunktet herfor. Dette vil give fordringshaveren/forsyningen tid til at gøre et ordentligt opkrævningsarbejde, ligesom det også vil give SKAT tid til at sikre inddrivelsen.

Vi mener

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.