30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Dorte Wied
Juridisk konsulent
M: 21 75 75 95
dwi@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen 

HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL BEKENDTGØRELSES ÆNDRINGER VEDRØ-
RENDE OVERFØRSEL AF OPGAVER FRA ENERGINET TIL ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTEREN


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. de i alt 15
bekendtgørelsesændringer som følge af bla. lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra
Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Formålet med ændringerne er, at overflytte en række opgaver vedr. administration af
støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi fra Energinet til Energistyrelsen, jf. lovforslag
L66 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov
om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre
love.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, fremgår det af udkastet,
at Energinet fremadrettet kan afskrive ilandføringskabler fra de kystnære havvindmøller
over deres tariffer efter elforsyningsloven § 8, stk. 2. Finansieringen går derfor fra at være
en finansiering over PSO-tariffen, til at være en finansiering over net- og systemtarifferne.
Ifølge Energistyrelsen vil det sikre, at afskrivningerne med virkning fra og med 1. januar
2018 finansieres ens for alle havvindmølleparker og fortsat betales af elforbrugerne. Ændringen
vil ligeledes betyde, at finansieringen af ilandføringskabler ved åben-dør-havvindmøller
fremover finansieres over tarifferne.

Dansk Fjernvarme hilser det velkomment at opgaverne vedr. opgaveoverførsel overføres
fra Energinet til Energistyrelsen. Dette kan medvirke til at skabe lidt større sammenhængskraft
mellem lovfortolkning og administration af ordningerne.

Bekendtgørelsen handler om overførsel af en række myndighedsopgaver, nogle er nævnt
men andre er ikke. Energinets ejerskab til det danske gasdistributionsnet og den rolle
Energinet har i forhold til myndighedsopgaver på dette område, herunder f.eks. i forhold
til teknologikataloget, burde også fjernes, således at man undgår, at Energinet kommer i
en myndighedsinhabil rolle.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, ændres en traktatstridig
PSO-finansiering hos elforbrugerne til en finansiering over net- og systemtarifferne hos
elforbrugerne.

Selvom der ikke er tale om en PSO- afgift, pålægges den imidlertid forsat elforbrugerne,
uanset hvilken overskrift afgiften har på elregningen. Efter DFjs opfattelse bør det vurderes
nærmere om ikke denne omlægning forsat vil være traktatstridig i medfør af EØF traktatens
art. 30/110.

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse at omlægningen vil medføre at elpatroner og varmepumper
i danske kraftvarmeanlæg udkonkurreres på grund af denne forskelsbehandling
og diskriminerende tariffering fra elsystemets side.

DFj anbefaler derfor at finansiering af ilandføringskabler bør ske over Finansloven, som
aftalt i forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Med venlig hilsen

Dorte Wied Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
dwi@danskfjernvarme.dk
Mobil 21757595

Vi mener

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.