22. maj 2019 Debat

Kære kommende regering: Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr

Vi står over for et klimavalg. Klimaforandringerne er den største enkeltstående udfordring, vi står overfor som samfund. Vi skal derfor blive langt bedre til bruge den energi, vi producerer, klogt. Som virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforbund og NGO’er er vi gået sammen for at sikre højere ambitioner. Vi fremlægger her vores bud på, hvordan vi sammen kan skabe et nyt, grønt klima- og energieventyr.

Folketingsvalget er et klimavalg. Det er helt afgørende, for klimaforandringerne kræver, at vi i Danmark gør så meget som muligt for at mindske vores udledning af drivhusgasser. 

Klimadebatten handler ofte om kød, flyrejser og elbiler. Det er naturligvis helt centrale debatemner og indsatsområder. Men vi glemmer alt for ofte de andre muligheder for grøn omstilling, der ligger lige for: vores boliger og bygninger. Der, hvor vi alle sammen bor og lever vores liv, arbejder og opholder os 90% af døgnet. Samlet set udgør vores bygninger et kæmpe, uforløst klimapotentiale, som vi skal gøre langt mere for, bliver en central del af den danske klimaindsats.

I Danmark bruger vi ikke den energi, vi producerer, tilstrækkeligt klogt. Et af de centrale områder, hvor vi bør sætte ind, er i bygningsmassen, hvor al for megen energi siver ud, fordi vi ikke foretager de nødvendige grønne forbedringer. Vi har over 2 millioner bygninger – mere end én million parcelhuse og hundredetusinder af etageejendomme, kontorbygninger, fabrikker, skoler, børnehaver og plejehjem. 

Samtidig bruges der unødigt meget energi i vores industri, fordi vi ikke foretager de nødvendige effektiviseringer, og vi kunne bruge industriens overskudsvarme til at opvarme tusindvis af boliger.  

Vi har på tværs af virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforbund og NGO’er skabt en grøn alliance for at efterlyse klimahandling. Vi kommer her med en udstrakt hånd til den kommende regering: Lad os bruge de næste fire år på sammen at gøre vores boliger, bygninger og industrier klimavenlige. Vi efterlyser kort sagt mere grøn logik i klimaindsatsen.

Grønne bygninger er en overset guldgrube
Den grønne omstilling af energisystemet skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler. Desværre går udviklingen lige nu den forkerte vej. Holder vi vores nationale indsats op imod anbefalingerne fra FN’s klimapanel, gør vi langt fra nok for at komme i mål med den grønne omstilling. Vores energiforbrug steg sidste år i stedet for at falde, som det burde gøre.   

Til trods for det store potentiale er grønnere bygninger et indsatsområde, som har været massivt underprioriteret. Som et resultat af den seneste energiaftale bliver der politisk slækket på ambitionerne, der mangler mål for indsatsen, og emnet har været fraværende i de hidtidige klimaforhandlinger. Men det er en fejl. Tænk på, hvor meget det vil betyde, hvis de mere end 2 millioner bygninger aktivt bidrog til at accelerere den grønne udvikling – og hvor skadeligt det vil være, hvis vi fortsat vender ryggen til.

Energieffektivisering af bygningsmassen handler bl.a. om at efterisolere og renovere bygninger, erstatte forældet teknologi med mere effektive løsninger, sikre at nybyggeri lever op til de høje energikrav og en kvalificeret bygningsdrift. Kort sagt handler det om at reducere energispild og forbruge den producerede energi med omhu. Det lyder nørdet og som et svært budskab at sælge til vælgerne, men det er ikke desto mindre afgørende for den grønne omstilling. Og det berører mindst én million danske boligejere direkte.

Det store, uforløste potentiale i at energioptimere vores bygningsmasse hænger sammen med, at den samlet set står for omkring 45 procent af det samlede danske energiforbrug og samtidigt omkring 35 procent af CO2-udledningen. Det går derfor ikke fortsat at ignorere vores bygningsmasse som et centralt omdrejningspunkt for klimaindsatsen.

Hvis vi ikke ændrer kurs, bliver vores bygninger til tabte muligheder i den grønne omstilling. Det er en skam, når der netop er potentiale for at gøre dem til grønne fyrtårne. Og vi har ovenikøbet den nødvendige viden og teknologi samt de handlekraftige virksomheder og knowhow, der skal til.

Mange fluer med et smæk
Det giver på alle måder god mening at sætte skub i energieffektiviseringsindsatsen i bygninger, herunder flere markante fordele, som bliver overset i den aktuelle energi- og klimapolitiske diskussion. 

Renoverede bygninger har en væsentlig betydning for vores indeklima og velbefindende som f.eks. skoleelevers indlæring, fordi et godt indeklima både øger elevernes koncentrationsevne og forbedrer lærernes produktivitet og arbejdsmiljø. 

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at grøn omstilling er en god forretning. En række danske virksomheder er blandt verdens førende i udvikling og produktion af energieffektive løsninger og produkter, og der er et gigantisk, globalt marked, som virksomhederne kan få del i, hvis der skabes et hjemmemarked som udstillingsvindue. Energieffektiviseringsløsninger har således et stort eksport- og vækstpotentiale. 

Større grønne ambitioner vil samtidigt have en positiv indvirkning på beskæftigelsen. Den grønne økonomis effekt på den samlede samfundsøkonomi er betragtelig. F.eks. er der de seneste fem år skabt masser af grønne jobs over hele landet. 

Samtidig er det værd at bemærke Det Internationale Energiagenturs vurdering af, at energibesparelser globalt ventes at bidrage mere til den grønne omstilling end vedvarende energiproduktion. Agenturet vurderer, at den globale efterspørgsel og investeringer i knowhow og energieffektive løsninger vil repræsentere 5.000 milliarder kroner i 2040 som følge af implementeringen af Paris-aftalen.

Det er altså reelt set svært at komme med én god grund til, at vi ikke skal gøre vores bygninger og boliger mere grønne og dygtiggøre os i at udvikle og implementere løsninger.

Grønne ønsker til en kommende regering
I spørgsmålet om energieffektivisering er det desværre hidtil blevet ved pæne erklæringer, gode intentioner og uindfriede løfter baseret på forventninger om, at udviklingen vil ske af sig selv. Derfor har vi en række ønsker til den kommende regering. 

Politikerne bør definere langsigtede målsætninger for energieffektivisering. Det er en forudsætning for, at vi som brancher kan arbejde systematisk og langsigtet med den grønne omstilling og løfte vores del af ansvaret. En række af vores nabolande har allerede sat ambitiøse mål for deres indsats for effektiviseringer i energiforbruget. Det er grøn logik, at Danmark gearer op. Målene bør være en del af en ny, ambitiøs klimalov, som tusindvis af borgere har opfordret Folketinget til at gennemføre. Nu skal ordene omsættes til handling. 

Desuden bør den kommende regering gennemføre en ambitiøs renoveringsstrategi, der går på tværs af alle sektorer. Det offentlige bør være en grøn rollemodel, ligesom den offentlige sektor gennem grønne indkøb har muskler til at sætte skub i markedet og kan være med til at inspirere private husejere.

Samtidig bør den succesfulde energimærkning gøres obligatorisk for alle boliger med passende lang indfasning og ikke kun i forbindelse med salg og udlejning. Desuden bør det generelt overvejes, hvordan danskerne i endnu højere grad end i dag kan motiveres til at foretage nødvendige og rentable energirenoveringer, f.eks. ved at gøre det nemmere, mere fordelagtigt og billigere at gøre deres bolig mere grøn. 
 
En ny, forbedret energispareordning, hvor man kan give målrettede tilskud til tiltag, som ikke ellers vil blive udført, vil også være en vigtig måde at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Men samlet ønsker vi, at de folkevalgte tager et politisk ansvar for at få vores boliger, bygninger og industrier med i klimaindsatsen. 

Vejen til et nyt energieventyr
Danmark blev for alvor kendt på den globale energipolitiske scene, da det lykkedes os at afkoble øget vækst fra et øget energiforbrug. Men vi skal videre. Klog energipolitik handler ikke om at vælge mellem vedvarende energi og energieffektivisering. For at komme i mål med en omkostningseffektiv, grøn omstilling skal vi både effektivisere vores energiforbrug og sikre udbygningen af vedvarende energi.

Klimapotentialet i at få vores bygninger med i den grønne omstilling peger på et nyt dansk energieventyr. Et eventyr, der tager udgangspunkt i at energiforbedre vores hjem, vores arbejdspladser og vores skoler og børnehaver. Det vil være grøn politik og visionær finans- og erhvervspolitik i samme greb. og det er grøn logik at bruge energien bedre og klogere. Lad os sammen sætte i gang.

(Kronikken blev oprindeligt bragt på Politiken den 21. maj 2019)