12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke
Mange uger uden blæst og svigtende muligheder for grøn el-import fra nabolande har medført kraftige stigninger i elprisen og lange perioder med tysk kul i stikkontakten, skriver Kim Behnke. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
Et par dage med regnvejr, blæst og efterårsstemning er nok til, at vi glemmer, hvor meget varme, sol og tørke vi har haft i dette års sommer.

Der er dog vigtig læring af sommeren, som vi skal tage med os.

Alt for ofte møder fjernvarmesektoren påstanden om, at der er sket overinvesteringer i alt for stor produktionskapacitet. Men det er ikke tilfældet. Fjernvarme skal både være konkurrencedygtig og sikker.

Varmen udfordrede halmleverancerne
Hvis et værk kun satser på et enkelt brændsel, er der risiko for, at forsyningen kan svigte. Det vil give højere priser for kunderne.  

Halm er et godt lokalt brændsel med en god CO2-profil, da det er en lokal årsafgrøde. Vi har dog oplevet flere somre, hvor regnen har ødelagt halmen på markerne, og nu har vi også oplevet en tør sommer, hvor halmleverancerne er udfordret.

Hvor stor betydning det får for leverancen af halm er endnu uvist, men sommeren har tydeliggjort, hvordan fjernvarmeselskaberne klogelig har sikret sig selv og sine forbrugerne fra stigende priser ved at have supplerende produktion til rådighed.

Den grønne omstilling betyder, at vi ikke længere bør anvende ”nemme” brændsler som kul, olie og naturgas.

Høje priser og brun strøm
Sommeren har også vist, at vi ikke alene kan satse på el fra vindkraft og udlandsforbindelser. Mange uger uden blæst og svigtende muligheder for grøn el-import fra nabolande har medført kraftige stigninger i elprisen og lange perioder med tysk kul i stikkontakten.

At fastholde den høje forsyningssikkerhed for el-systemet kræver derfor, at der fortsat er adgang til termiske værker i Danmark, som med minutters varsel kan træde til og sikre, at der er elforsyning.

Dansk Fjernvarmes medlemmer vil også gerne i fremtiden holde hånden under elforsyningssikkerheden og levere stadig grønnere el, når der er behov for det. Det kræver imidlertid, at de bliver sikret en fair betaling, der står mål med de udgifter, de reelt har til elproduktion.

Den fortsatte politiske prioritet med ændrede rammevilkår som bortfald af grundbeløb, ændring af 15 øre/kWh for biomasseværker, ændrede afregningsvilkår for biogasanlæg samt en generel politisk holdning til, at el og varmeproduktion skal konkurrenceudsættes og effektiviseres på den korte bane, vil medføre flere lukkede produktionsenheder på den lange bane.

Kraftvarmekrav er ikke løsningen
Sommeren har også understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion.

Om sommeren er der ikke brug for varmen, og elforsyningssikkerheden skal sikres gennem andre mekanismer. Om vinteren er der brug for varmen, men der kan være timer uden behov for el.

En forældet lovgivning med kraftvarmekrav spænder ben for den indlysende fleksibilitet og kan i mange situationer spænde ben for forsyningssikkerheden i begge sektorer. Det gælder i særlig grad værnet mod, at fjernvarmekunder betaler for elproduktion.

Sommeren er nok på vej til at forsvinde ind i det gyldne efterår med løvfald. Læringen for energisystemerne må dog ikke tabes på jorden.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 12. september 2018)

 

Vi mener

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.