14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Kraftvarmeværkerne er fortsat blandt landets største kunder til naturgassen og biogassen. Det til trods for at kraftvarmeværkernes samproduktion af el og varme på ti år er faldet fra 4-5.000 driftstimer om året til 4-500 driftstimer. Den massive integration af vindkraft har medført, at elprisen i engrosmarkedet er faldet og dermed gjort det mindre lønsomt at producere el og fjernvarme samtidigt.

Med lave elpriser giver det tab at have samproduktion, selvom det energiøkonomisk er meget effektivt. Fjernvarmen bliver i stigende grad produceret uden elproduktion. Fremtiden vil endda medføre, at kraftvarmeværkerne går fra at være elproducenter til at blive store elkunder. Det er en del af den grønne omstilling.

Det er derfor meget forståeligt, når direktør for gasselskabet HMN, Susanne Juhl, den 7. juni er bekymret for fremtiden for gassektoren. Vi har en fantastisk gasinfrastruktur, som endda meget snart er helt afbetalt. Vi er i gang med at udfase naturgas til fordel for biogas. Hvorfor så ikke anvende gassen til gode energiformål? Det kommer vi også til, hvis der er politisk vilje.

Høje subsidier er uholdbare
De ”små” VE-teknologier som solvarme og eldrevne varmepumper bliver udbredt i fjernvarmesektoren, men et stykke tid endnu fortsat kun som et supplement. De mest optimistiske prognoser forventer ca. 20 % varmebidrag i 2025 fra solvarme og varmepumper. De resterende 80 % skal komme fra kraftvarmeværker og kedelanlæg. Spørgsmålet er så blot, hvilke brændsler skal de anvende.

Nok er der stigende andel biogas i gassystemet, men omkring 90 % af gassen er fortsat naturgas med negativ klimapåvirkning. Gassektorens grønne omstilling skal gevaldig op i tempo, hvis ikke den bliver koblet helt af den grønne omstilling. De høje subsidier, der gives til grøn biogas, kan nok være nødvendige for at sparke omstillingen i gang. Men på sigt er det ikke holdbart med så store subsidier til en enkelt teknologi.

Den massive danske satsning på vindkraft og solceller til elproduktion har været god for den grønne omstilling. Trods stor el-import fra nabolandene sætter det vores forsyningssikkerhed på prøve i det kolde, vindstille dage og nætter.

Her vil eksisterende kraftvarmeværker tage over og sikre stabil elforsyning. Der er derfor god grund til at sikre, at der også fremover er kraft- eller kraftvarmeværker til rådighed. Og at de får dækket deres omkostninger til at holde hånden under elforsyningssikkerheden – vel at mærke fra elmarkedet.

Lov er lov
Susanne Juhl påpeger, at der skal være positiv samfundsøkonomi i nye projekter. Men der skal også være positiv selskabsøkonomi, ellers foretager fjernvarmeselskaberne ikke investeringer. Her har gassen en kæmpe ulempe. Udover at være et relativt dyrt brændsel, så er der en høj statsafgift, som gør at mange andre brændsler er billigere. Der er en grund til, at næsten alle de over 100 solvarmeanlæg i fjernvarmesektoren er etableret ved kraftvarmeværker, som derved kan fortrænge kostbar naturgas.

Susanne Juhl mener også, at fjernvarmeselskaberne er for ’kreative’ i deres beregninger af samfundsøkonomi ved konverteringsprojekter. Men projekterne udarbejdes faktisk inden for de regler, der gælder. I forhold til de uklarheder, der er omkring beregningsreglerne, bliver disse uklarheder løbende løst i Energiklagenævnet. Naturgasselskaberne sidder ikke med den endelige sandhed for, hvordan de enkelte detaljer skal beregnes, hvilket flere afgørelser i Energiklagenævnet viser. Fjernvarmesektoren kan tværtimod være stolt over, at den, som den eneste energisektor, kan bryste sig med at have dokumentation for, at de foretager de billigste investeringer samfundsøkonomisk set.

Rimelige priser vil styrke energisystemet
Gassektoren og fjernvarmesektoren har en fælles interesse i at få afgiften på gas til fjernvarme sænket. Det vil gøre, at gassen fortsat i en overgangsperiode er et relevant brændsel. Vi sikre, at der er back-up til elproduktion, når vind og sol svigter. Og nok så vigtigt vil der blive bedre balance mellem samfundsøkonomi og selskabsøkonomi.

Kombinationen af en eldreven varmepumpe til grundlast og kraftvarmeenheder til spidslast er ganske fornuftig. Det kræver dog to initiativer: Elsektoren skal gennem en ny mekanisme betale for at have et back-up system; det skal fjernvarmekunderne ikke betale for. Og den samlede gaspris skal være mere konkurrencedygtig. Hvis disse to betingelser opfyldes, vil der fortsat være rigtig mange gasfyrede kraftvarmeværker i fremtiden og dermed fortsat kunder til gassen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Altinget den 11. juni 2018)

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Fremstrakt hånd til fjernvarmekunderne

Folketinget har indgået en bred og fornuftig aftale om fjernvarmens fremtid, der giver fjernvarmeselskaberne mulighed for mere frihed til at investere fornuftigt. Alligevel kan Dansk Fjernvarme ikke afvise prisstigninger til næste år.

25. okt 2018 Pressemeddelelse

Gas og fjernvarme går sammen om fremtiden

Hvad skal gassens rolle være i energi- og fjernvarmesystemet fremover? Det har Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas sat sig for at undersøge i fællesskab. Et nyt formaliseret samarbejde mellem de to parter blev annonceret på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som løber af stablen i disse dage.

15. okt 2018 Pressemeddelelse

Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.