02. mar 2021 Presseklip

Stormløb mod fjernvarmepuljens millioner

LÆS I DAG: Ny stor fjernvarmeudvidelse på vej. Klimarådet: Usikkert hvorvidt lukning af affaldsanlæg reducerer CO2. Test på Fjernvarme Fyn: Overskudshalm brændes af sammen med affaldet. Fjernvarme i Vorgod-Barde: Fradrag for nye rør.

Energy Supply:
Stormløb mod fjernvarmepuljens millioner

Efter én måned, hvor fjernvarmeselskaberne har kunnet søge om tilskud fra fjernvarmepuljen til godkendte projekter, er der blevet søgt tilskud for 125 millioner kroner, skriver Energy Supply.

Dermed er der altså vældig interesse i at gøre brug af tilskuddene. Puljen for 2021 indeholder 145 millioner kroner, og den kan derfor snart vise sig at være tømt for i år. De 125 millioner kroner er fordelt på 21 projekter.

- Det er ikke overraskende, at der er mange fjernvarmeselskaber, der vil søge midler fra puljen, men i Dansk Fjernvarme er vi alligevel overraskede over, at puljen ser ud til at blive tømt for midler så hurtigt, siger Nicolai Kipp, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, til foreningens hjemmeside.

Han forventer, at puljen snart vil være tom. Derfor opfordrer han også politikerne til at få udmøntet flere tilskudsmidler, som der også er blevet sat af på finansloven.

- Derfor ser vi gerne, at også midlerne fra finanslovsaftalen snart bliver udmøntet, så der kommer flere midler i fjernvarmepuljen. Det vil være et klima-selvmål, hvis for få midler hæmmer konverteringen, siger Nicolai Kipp

*****

SN.dk:
Ny stor fjernvarmeudvidelse på vej

Vordingborg Forsyning har flere planer om udvidelse af fjernvarmenettet og nu retter man så kikkertsigtet på byen Nyråd, som man har haft interesse for i mange år, skriver SN.dk.

Forsyningsselskabet er for tiden udfordret af, at et andet konverteringsprojekt til byen Ørslev har trange kår, da det langt fra er gået som forventet med at få borgere til at tilmelde sig fjernvarmen.

Den udfordring, lader imidlertid ikke til at gentage sig i Nyråd, siger direktør i Vordingborg Forsyning, Søren Mikkelsen.

- Vi hører allerede fra folk i Nyråd, der spørger ind til, hvornår de kan få fjernvarme. Det oplevede vi ikke på samme måde i Ørslev, så det lover godt.

Selskabet anlagde en ny transmissionsledning i 2015, der skulle klargøre udvidelsen til både Ørslev og Nyråd. De to projekter er dog ikke afhængige af hinanden, og Nyråd skal nok blive konverteret, også selv om borgerne i Ørslev betakker sig.

Direktør Søren Mikkelsen fortæller endvidere, at fjernvarmen i Nyråd vil blive en smule dyrere end en luftvand-varmepumpe over 20 år. Til gengæld er fjernvarmen dog væsentlig billigere at installere. Vordingborg Forsyning har valgt kun at tage 10.000 kroner for installationen af den enkelte ejendom, mens etableringen af et varmepumpeanlæg ligger mellem 100.000 og 150.000 kroner.

*****

Wastetech:
Klimarådet: Usikkert hvorvidt lukning af affaldsanlæg reducerer CO2

I den første årlige klimastatusrapport »dumper« Klimarådet regeringens indsats. Samtidig noterer de, at planen om at lukke affaldsforbrændingsanlæg kan mindske potentialet for CO2-fangst. Det skriver Wastetech.

Blandt de væsentligste konklusioner fra Klimarådet er blandt andet, at strategien om at lukke affaldsforbrændingsanlæg for at opnå klimareduktioner vurderes til at være behæftet med »høj risiko« for ikke at kunne indfri de forventede reduktioner.

»Klimarådet vurderer, at der er høj risiko forbundet med implementeringen af kapacitetsnedbringelsen, uanset om der er tale om en planlagt nedlukning af anlæg eller om nedbringelse af kapaciteten via konkurrenceudsættelse,« står der i rapporten.

Klimarådets vurdering af regeringens klimaindsats har naturligvis allerede affødt en række reaktioner. Her er det værd at fremhæve Dansk Fjernvarme, der lægger særligt vægt på de usikkerheder, som Klimarådet påpeger i forbindelse med planerne om at lukke forbrændingsanlæg.

Det får brancheorganisationen til at foreslå, at man går tilbage til forhandlingsbordet og genåbner klimaaftalen for affaldsområdet.

- Klimarådet fastslår, der er meget store risici forbundet med affaldsaftalen, som skal nedbringe den nationale forbrændingskapacitet. Det vil skabe nye lokale behov for ny varmeproduktion, og det vil ikke nødvendigvis understøtte reduktionen på 0,5 mio. ton, som regeringen forudsætter i sin fremskrivning. Vi foreslår derfor, at man genbesøger aftalen, hvor udrulning af CCS/U også kan bidrage med reduktioner i affaldssektoren, siger Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme.

*****

Effektivt Landbrug:
Test på Fjernvarme Fyn: Overskudshalm brændes af sammen med affaldet

En klimaaftale fra Christiansborg på affaldsområdet vil - som landet ligger lige nu - betyde lukning af en halv snes ellers velfungerende danske affaldsforbrændingsanlæg inden 2030. Anlæggene bør da først slides op, gerne hvor den faldende affaldsmængde suppleres op med overskudshalm, lyder det imidlertid fra landets halmleverandører.

Ifølge Effektivt Landbrug har Fjernvarme Fyn sammen med lokale halmfolk taget initiativ til at få testet, hvordan overskudshalmen iblandet affald kan være en fornuftig mellemløsning for at sikre forbrugerne tilstrækkelig varme i takt med den forbedrede affaldssortering og dermed mindre mængder af restaffald til forbrændingsanlæggene.

Det skete i den forgangne uge med otte læs bigballer af sekunda-kvalitet, som blev læsset af i det kæmpestore forbrændingsanlæg i Odense, der årligt afbrænder ikke mindre end 290.000 tons restaffald fra de fleste fynske kommuner og øvrige kommuner i Region Syddanmark uden egen affaldsforbrænding.

- Vi blander op til 20 procent halm i affaldet, og tjekker slagge- og forbrændingsdata. Men vi forventer bestemt ikke, der er emission og luftforurening, eller i det hele taget problemer med halmafbrændingen, siger produktionschef Morten Brunse, Fjernvarme Fyn, der i stedet for overkapaciteten i anlæggene i fremtiden finder det oplagt at anvende indenlandske ressourcer i forbrændingsanlæggene i stedet for at importere eksempel flis eller træpiller.

- Dette her er et mellemstadie, indtil vi finder på mere værdibaseret anvendelse, som eksempelvis biogas eller pyrolyse til fremstilling af brændstof til fly og andre energiprodukter. Den proces udvikler en masse varme, som så vil kunne anvendes til fjernvarme, påpeger han.

*****
Herning Folkeblad:
Fjernvarme i Vorgod-Barde: Fradrag for nye rør

De første 31 husstande har givet deres bindende tilmelding, at Videbæk Energiforsyning fører fjernvarme til Vorgod-Barde. Ifølge Herning Folkeblad har Videbæk Energiforsyning sat den 31. marts som sidste frist for tilmelding .

Mindst 220 husstande skal melde sig til, for at det kan balancere økonomisk for Videbæk Energiforsyning at trække en transmissionsledning fra værket i Videbæk til Vorgod-Barde. Og den ledning vil koste 4,4 millioner kroner.

-Vi oplever også en stor interesse for fjernvarmen fra forbrugere, der i dag har enten varmepumpe, pillefyr eller en anden form for varmekilde. Dem kan vi ikke få støtte til fra staten, siger direktør Jan Grarup og fortsætter:

- Vi har besluttet, at de skal betale 10.000 kroner, for at vi kan få løftet projektet i mål. Det altafgørende for os er, at vi får samlet de 4,4 millioner kroner ind - gennem statsstøtte eller ved forbrugernes solidariske betaling, siger Jan Grarup.

Jan Grarup oplyser, at Videbæk Energiforsyning har rådspurgt sig hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme om muligheden for, at forbrugerne kan få del i håndværkerfradraget.

Herfra er svaret, at etablering af stikledningen ind til huset er fradragsberettiget med 471,50 kroner for hver meter rør.