07. apr 2021 Politisk

Forbrugereje styrker den lokale og grønne udvikling

Der var regeringsdeltagelse, da demokratisk ejerskab var temaet for Energi på Toppen Online. Forbrugerejede virksomheder er vigtige for lokal udvikling og grøn omstilling i hele Danmark, lød flere af budskaberne.

Minister Kaare Dybvad (th) var en af deltagerne på den virtuelle udgave af Energi På Toppen om demokratisk ejerskab, hvor han bl.a. var i dialog med direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

Hvordan bidrager demokratisk ejede virksomheder – eksempelvis forbrugerejede forsyningsselskaber –  til udvikling i Danmark – og særligt i lokalsamfundene?

Det var den overordnede ramme, da Dansk Fjernvarme sammen med tænketanken Demokratisk Erhverv og Landdistrikternes Fællesråd inviterede til Energi på Toppen, der onsdag formiddag nok engang blev afholdt digitalt.

Konklusionen på dét spørgsmål kunne efterfølgende siges helt kortfattet:

Demokratisk ejede virksomheder er en vigtig spiller for udviklingen lokalt i hele landet.

Det var blandt andet budskabet fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, der skød arrangementet i gang med et oplæg om sit syn på andelsbevægelsen som en drivkraft bag udviklingen af det danske velfærdssamfund.

- Helt grundlæggende er det vigtigt at forstå, at andelsbevægelsen har været vigtig for udviklingen af hele landet. Almindelige mennesker kom med ind ved bordet og fik ansvar for et mejeri, en skole eller noget tredje. Det har været en dannelsesproces, som har været vigtig for, at folk blev samfundsborgere. De har bidraget til at skabe et bedre samfund, som vi ser i alle de nordiske lande, hvor vi har brugt denne model.

- At være med til at eje og drive virksomheder giver dannelse, forståelse og fornemmelse for at drive samfundet.

Forbrugereje sikrer udvikling
Ministerens pointe er vigtig af flere årsager.

Der er lige nu et fornyet politisk fokus på udviklingen af demokratiske virksomheder, herunder forbruger-, producent- og medarbejdereje. Senest er der på finansloven afsat seks millioner kroner til nedsættelsen af et ekspertudvalg, der skal undersøge og støtte udviklingen af demokratiske virksomheder i Danmark. Samme ønske har lydt fra flere af oppositionspartierne.

Samtidig forestår politiske drøftelser om en aftale for ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren, der skal sikre både grøn omstilling, mindsket bureaukrati for fjernvarmeselskaberne og lavere forbrugerpriser på grøn varme.

Og i den forbindelse er netop demokratisk forbrugereje en unik selskabsform, som skal værnes om, lød det fra både Pelle Dragsted, der er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og nuværende forbrugervalgt medlem af bestyrelsen i Radius, samt Nils Olsen, bestyrelsesformand for Høje Taastrup Fjernvarme.

Forbrugereje er den bedste form til at sikre både grøn omstilling og billigere fjernvarmepriser, fordi gevinsterne tilfalder forbrugerne. Derfor vil det også være den helt forkerte vej at indføre eksempelvis indtægtsrammer og benchmarking, der kan ses som et opgør med forbrugerejet, og som eksempelvis er foreslået fra Forsyningstilsynet.

- Demokratisk ejerskab giver indflydelse. Det betyder noget, hvem der bestemmer. Med demokratisk ejerskab står du til regnskab over for forbrugerne. Det er det, som McKinsey og andre har svært ved at forstå. Der er allerede tilsynsfunktion. Der er ikke modsætning mellem ejerkreds, forbrugerne og borgerne, og derfor bliver det ikke bare er jagt på det størst mulige afkast, sagde Pelle Dragsted.

Til for lokalsamfundene
Forbrugereje og demokratisk ejerskab af eksempelvis den lokale forsyning udgør en vigtig rygrad i lokalsamfundene og den fortsatte udvikling rundt om i landet, lød det samstemmigt fra Andreas Pinstrup Jørgensen, direktør i Demokratisk Erhverv, og Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Andreas Pinstrup Jørgensen refererede til forskning og undersøgelser, der viser, at eksempelvis kooperative banker har en mere jævn udlånsrate til små- og mellemstore virksomheder – også i krisetider, som vi oplever lige nu. Derfor er de som demokratiske selskaber også med til at holde hånden under den lokale erhvervsudvikling.

Samtidig noterede han sig, at forbrugerejede forsyninger generelt leverer lavere forbrugerpriser.

Også Steffen Damsgaard betonede vigtigheden af de demokratiske virksomheder for den lokale samfundsudvikling.

- Oftest er demokratisk ejede virksomheder formålsbestemte. Eksempelvis et forsyningsselskab der har som formålsparagraf at gavne alle i området. De er til for ejerne. Hvis ejerne bor lokalt, er virksomhederne derfor til for lokalsamfundet, sagde han.

EL: Forbrugerejede selskaber styrker omstillingen
Energi på Toppen Online bød også på indlæg fra Forenet Kredit, Landbrug & Fødevarer og Danske Vandværker, der alle gav sit besyv med om demokratiske virksomheder eller den kommende regulering af fjernvarmesektoren, hvilket gav flere gode perspektiver på dagens tema.

Det fik to folkevalgte også lov at forholde sig til, hvor Konservatives klimaordfører, Mona Juul, og Enhedslistens energi- og forsyningsordfører, Søren Egge Rasmussen, tog del i diskussionerne.

Fra Søren Egge Rasmussen lød det, at udbygningen med vedvarende energi, og infrastrukturen til at håndtere den, i høj grad er resultatet af et aktivt, demokratisk ejerskab og advarede mod indførelsen af eksempelvis benchmarking i en ny fjernvarmeregulering.

- Vi skal ikke lave noget, der ødelægger fjernvarmeselskaberne. Vi skal have fokus på, at vi har en klimaopgave, der skal løses. En stram økonomisk regulering er ikke det, der skal styre det fremadrettet.

Mona Juul og Konservative har også arbejdet aktivt i folketingssalen for, at få kortlagt forholdene for demokratiske virksomheder. I spørgsmålet om ny fjernvarmeregulering sagde hun dog, at det er vigtigt ikke at forherlige forbrugereje. De Konservative synes stadig, det er sundt med konkurrence, sagde hun.

Hun anerkendte dog, at valget af reguleringsformer også kan afføde nogle problematikker, hvor ikke alle selskaber passer lige godt ind. Derfor pointerede hun også, at hun er åben over for flere argumenter forud for de politiske forhandlinger, som begynder senere på året.

- Jeg er et lyttende menneske. Bring it on, lød det afslutningsvis fra Mona Juul.