25. mar 2021 Fagligt

Nye domme om gæsteprincippet

Fjernvarmeselskaber skal være opmærksomme på, at gæsteprincippet er gældende, når ledninger skal i landbrugsjord eller på private matrikler. Men der er undtagelser, fremgår det af en række nye domme.

I forbindelse med konverteringsprojekter kan det være nødvendigt at lægge ledninger i landbrugsjord eller på private matrikler. Tre nye domme bekræfter, at gæsteprincippet kan afviges enten ved en frivillig aftale om, at der laves en ledningsdeklaration som tinglyses på ejendommen eller ved ekspropriation. I begge tilfælde skal det dokumenteres, at der betales erstatning til grundejeren.

Om gæsteprincippet
Når et fjernvarmeselskab lægger en ledning på en privat ejendom, er de som udgangspunkt placeret efter gæsteprincippet. Gæsteprincippet er en udfyldende regel, der er gældende, med mindre andet er aftalt og dokumenteret.

Det betyder f.eks.  at hvis ikke andet er aftalt mellem en lodsejer og et fjernvarmeselskab, så skal fjernvarmeselskabet betale omkostningerne til at flytte ledninger på en grund, hvis grundejeren ønsker at anvende arealet på en anden måde. Ledninger i offentlige vejarealer ligger normalt efter gæsteprincippet.

Dom ved Holstebromotorvejen
Den 29. januar 2021 afsagde Vestre Landsret dom i en sag mellem Vejdirektoratet og TDC samt flere andre ledningsejere. I forbindelse med etablering af motorvejen mellem Herning og Holstebro, har Vejdirektoratet overtaget nogle ejendomme ved ekspropriation. På disse ejendomme lå der el- og teleledninger i de tidligere landbrugsarealer.

Ledningerne var tinglyste og det fremgik af deklarationen, at ledningsejerne havde erhvervet ret til at etablere og vedligeholde ledningerne. Deklarationerne indeholdt også oplysninger om, at der var betalt et vederlag til grundejerne.

Men vejdirektoratet udfordrede ledningsdeklarationen. De mente, at der ikke var tale om erstatning for rådighedsbegrænsninger i anvendelsen af arealet, fordi en afvigelse af gæsteprincippet ikke var nævnt eksplicit.

Retten fastslog, at gæsteprincippet var afveget, da der i deklarationen var anført, at TDC havde erhvervet sig ret til at have kabler liggende i jorden samt adgang til kablerne. Derudover var der betalt erstatning.

Dansk Fjernvarme værdsætter udfaldet af dommen:

- Vi finder det rimeligt, at Landsretten opretholder den hidtidige praksis, hvor rekvirenten skal betale for omlægningen, siger Jens Christian Nielsen, teknisk konsulent ved Dansk Fjernvarme.

Dom ved Kriegers Flak
Den 7. januar 2021 afsagde Vestre Landsret en dom i en sag mellem Energinet og flere lodsejere. I sagen har Energinet ført et kabel over flere ejendomme og indgået frivillige aftaler med de fleste lodsejere.

Aftalerne skulle sikre, at Energinet kunne have ledningerne liggende mod betaling af et erstatningsbeløb. Men enkelte lodsejere havde ikke indvilliget i en frivillig aftale, og derfor fandt Energinet det nødvendigt at ekspropriere ejendommene.

Energinet og lodsejerne var enige om, at ekspropriationsbetingelserne i relation til selve ledningsanlægget var opfyldt, men de var ikke enige i, at den pålagte deklarations vilkår om fravigelse af gæsteprincippet var lovligt.

Retten fastslog, at lodsejerne - ved ekspropriation og ret til fuldstændig erstatning - blev pålagt begrænsninger i rådighed over arealerne, og dermed er gæsteprincippet afveget.

Lodsejerne har fået erstatning for at stille arealerne til rådighed, og kan derfor ikke efterfølgende bede ledningsejere om af flytte ledningerne omkostningsfrit. Lodsejerne har valgt at indbringe sagen for Højesteret.

- Dommen betyder at vi fortsat kan forvente, at når en fjernvarmeledning er lagt ved ekspropriation, og det kan dokumenteres at der er betalt erstatning, så ligger ledningen ikke længere efter gæsteprincippet, siger Jens Christian Nielsen om dommen.

Dom ved Haderslev Spildevand
Den 19. februar 2021 afsagde Vestre Landsret en dom i en sag mellem Haderslev Spildevand og en grundejer. En kloakledning ude af drift ligger som gæst på en ejendom, og en ny grundejer ønsker at ledningen skal graves op og fjernes.

Det kan han efter dommen ikke kræve, da den ikke ligger i vejen for et konkret projekt. Retten vurderer, at det ikke har miljømæssige konsekvenser at lade ledningen ligge, og desuden er ledningen fyldt med beton for at undgå sætninger.

- Det er en rimelig dom, da døde ledninger sjældent giver begrænsninger i anvendelsen af arealet. Det er vanskeligt at vurdere, om det samme resultat vil gøre sig gældende for fjernvarmerør, da der er tale om andre materialer, siger Jens Christian Nielsen.

Aftalegrundlag og erstatning
For at sikre at fjernvarmeledninger ligger under bedre vilkår end gæsteprincippet, bør ledningerne lægges med en frivillig deklaration eller lægges ved ekspropriation. I begge tilfælde skal der betales erstatning til lodsejerne, og ledningerne bør altid placeres i samarbejde med lodsejere.

Fjernvarmesektoren har ikke i øjeblikket en standard landsaftale om erstatning for anbringelse af ledninger i landbrugsjord. Dansk Fjernvarme henviser derfor til den aftale, der er mellem Landbrug & Fødevarer (SEGES) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA).

Der er nye regler på vej omkring ekspropriation. Det kan betyde, at det fortsat er kommunerne, der træffer beslutning om ekspropriation, men den statslige ekspropriationskommission kan træffe beslutning om erstatning, hvis parterne ikke kan blive enige.

Dansk Fjernvarme tilbyder i samarbejde med DANVA et kursus, der går ned i gæsteprincippet. Kurset – ”Gæsteprincippet og erstatninger” – bliver afviklet den 21. september 2021. Her kan du læse mere om kursets indhold og tilmelding.