16. nov 2020 Pressemeddelelse

Ny rapport: Bæredygtig biomasse har medført CO2 reduktion

Et skifte fra kul til bæredygtig biomasse i energisektoren har medført CO2-reduktioner herhjemme. Det viser et nyt omfattende studie fra Københavns Universitet. Dansk Fjernvarme hilser den nye viden velkommen. 

Maria Hedegaard
Fagkonsulent, Dansk Fjernvarme
T: 6142 0343
M: mh@danskfjernvarme.dk

En række anerkendte forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, har undersøgt drivhusgasudledningerne for 10 fjernvarme- og kraftvarmeværkers omstilling fra kul eller naturgas til træflis og træpiller.

I et omfattende studie, har de beregnet den såkaldte kulstoftilbagebetalingstid og akkumulerede CO2 udledninger for hvert værk. Det viser, at skiftet fra kul til bæredygtig biomasse har medført CO2-reduktioner i Danmark.

Det er et studie, der hilses velkommen af Dansk Fjernvarme.

- Da vi i sin tid lavede brancheaftalen for bæredygtig biomasse, var det ud fra den viden, vi havde på daværende tidspunkt. Det er en god aftale, hvor vi stillede omfattende krav til den biomasse, der fra politisk side var ønske om, at omstille til., siger Maria Dahl Hedegaard, fagkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Nu slår forskerne fra Københavns Universitet fast, at skiftet fra de klimaskadelige kul til bæredygtig biomasse har givet faktiske CO2-reduktioner.

Biomasse har spillet afgørende rolle
Resultaterne viser, at omstillingen fra kul til træbasseret biomasse har haft en kulstoftilbagebetalingstid mellem 0 og 13 år med en typisk tilbagebetaling på 6 år. Efter 30 år er klimaet typisk blevet sparet for 31 procent af CO2-udledningen sammenlignet med fortsat brug af kul.

Omstillingen fra naturgas har i de fleste tilfælde haft en tilbagebetalingstid mellem 9 og 22 år, og i et enkelt tilfælde 37 år.

- I energibranchen er vi glade for Folketingets beslutning om at sætte fagligheden først og ved lov sikre, at den biomasse energisektoren anvender i Danmark, skal være bæredygtig, siger Maria Dahl Hedegaard, mens hun fortsætter i en appel om, at Folketinget fortsat skelner mellem god og dårlig biomasse.

- Det er helt afgørende, at vi har fået den sondring. Biomasse har spillet en afgørende rolle i udfasningen af de fossile brændsler i vores energisystem og vil fortsat spille en rolle i at sikre forsyningssikkerheden i både el- og varmesektoren. Også selvom vi fremadrettet skal reducere mængden af biomasse.

Analysen viser bl.a.:

  • For overgangen fra kul til biomasse blev CO2-emissionerne til atmosfæren reduceret inden for 6 år. Efter 30 års drift ville/ vil CO2-emissionerne være reduceret med 15-71% ift. hvis man havde fortsat med at bruge kul
  • En hurtig reduktion af CO2-emissioner og store emissionsbesparelser er afhængig af om man køber ”lokalt”, og ved brug af små fraktioner (restprodukter) uden alternativanvendelse.
  • Omstillinger fra kul til skovbiomasse har en kulstoftilbagebetalingstider mellem 0 og 13 år forstået således, at efter senest 13 år har omstillingen bidraget til reduktion af mængden af drivhusgasser i atmosfæren. De relative emissioner efter 30 år var mellem 0.29 og 0.85 svarende til, at der efter 30 år er opnået en reduktion i drivhusgasudledninger mellem 15 og 71% sammenlignet med en situation hvor kraftvarmeværkerne var fortsat med at bruge kul.
    Den gennemsnitlige kulstoftilbagebetalingstid var 6 år.
  • KU’s rapport er en livscyklusanalyse, og den kan ikke sammenlignes med nationale og internationale opgørelser. En livscyklusanalyse tæller alle tænkelige udledninger med – også de udledninger, som i internationale opgørelser bliver talt med i andre sektorer (fx transportsektoren) for at undgå, at man tæller den samme udledning med to gange.

Projektet er finansieret af Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. Projektet blev fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Concito og Energistyrelsen. Rapporten er fagfællebedømt af internationalt anerkendte forskere.