27. jun 2019

Tilbud til den nye regering: CO2-neutral fjernvarme i 2030

Grøn omstilling, effektiv forsyning og et sammenhængende energisystem opnås bedst med langsigtet planlægning, tillid og fleksibilitet, der tager højde for teknologiudviklingen. Det mener Dansk Fjernvarme, der har præsenteret et nyt bud på regulering af fjernvarmesektoren.

- Vi er glade for, at der lægges op til et opgør med den centralisering og det bureaukrati, som var på vej til at blive forøget markant på fjernvarmeområdet. Og vi er også tilfredse med, at der fortsat skal være demokratisk ejerskab til kritisk infrastruktur. Det passer godt sammen med de tanker, vi har gjort os i vores nye udspil om en moderne regulering og CO2-neutral fjernvarme i 2030, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

De politiske initiativer på fjernvarmeområdet har gennem de seneste år gået i vidt forskellige retninger, og der har ikke været en overordnet plan for, hvor fjernvarmen skal hen, og hvilke mål fjernvarmen skal nå i de kommende år.

Det er der ved at tegne sig nu. Hovedtemaet i den politiske forståelse, der er aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten for den nye regering, er klima og grøn omstilling. Der lægges med andre ord op til, at  Danmark skal gå forrest på klimaområdet, og at ambitionerne skal hæves markant.

- Det er et flot grundlag med hovedfokus på at få den grønne omstilling op i kadence. Vi er også glade for, at der lægges også op til et opgør med den centralisering og det bureaukrati, som var på vej til at blive forøget markant på fjernvarmeområdet. Og vi er også tilfredse med, at der fortsat skal være demokratisk ejerskab til kritisk infrastruktur. Det passer godt sammen med de tanker, vi har gjort os i vores nye udspil om en moderne regulering og CO2-neutral fjernvarme i 2030, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Den planlagte økonomisk regulering med indtægtsrammer og benchmarking af fjernvarmen, passer ikke sammen med de politiske ambitioner om grøn omstilling. Reguleringen er således ikke sammentænkt med ønskerne til den grønne omstilling, og der er ikke en samlet vision for udviklingen af fjernvarmesektoren og for fjernvarmens placering i det samlede energisystem.

Derfor har Dansk Fjernvarme netop lanceret et nyt udspil, hvor vi opfordrer politikere og myndigheder til at støtte op om følgende 2030-mål for fjernvarmen:

  • Selskaberne skal arbejde systematisk og målrettet på at forbedre effektiviteten
  • Fjernvarmeproduktionen skal omstilles, så den bliver CO2-neutral
  • Fjernvarmen skal understøtte den grønne omstilling af andre energisystemer.

Hele udspillet kan findes under downloads her på siden.

- I den tidligere regerings udspil til en forsyningsstrategi var der alene fokus på økonomisk effektivitet, indtægtsrammer og benchmark. Det er ikke det, vores sektor har brug for, hvis vi skal bidrage til at løfte den kæmpe opgave, det er at omstille vores samfund. Derfor lancerer vi nu et nyt udspil, og vi foreslår en række konkrete virkemidler, der kan sikre, at vi indfrier de fælles forventninger til vores selskaber, siger Kim Mortensen.

Konkrete virkemidler
Indfrielse af de tre konkrete mål kan ske med en moderne regulering, hvor selskaberne forpligter sig til at bruge de virkemidler, som kan understøtte opfyldelsen af målene.

Virkemidler til opfyldelsen af målet om større effektivitet kan for eksempel være at følge retningslinjer for styring af aktiver og for god selskabsledelse, sikre god konkurrence om større opgaver, deltage i procesbenchmarking og skræddersyede erfagrupper med fokus på at sammenligne konkrete processer, udarbejde og offentliggøre effektiviseringsplaner, innovationsordninger, konsolideringer, driftssamarbejder osv.

For målet om CO2-neutral fjernvarme i 2030 er virkemidlerne forskellige tiltag, som understøtter omstilling af de nuværende produktionsanlæg og investeringer i nye CO2-neutrale produktionsanlæg, og som medvirker til, at fjernvarmens store leverandører af eksempelvis overskudsvarme fra affaldsforbrænding og elektriciteten til varmepumperne bliver CO2-neutrale.

For målet om, at fjernvarmen skal understøtte den grønne omstilling af andre energisystemer frem mod 2030, er det tiltag, som kan understøtte den grønne omstilling på el- og naturgasområdet. På elområdet kan fjernvarmen bidrage til at opretholde en fleksibel elproduktionskapacitet og til at udjævne elforbruget, så behovene for udbygning af både produktionskapaciteten og kapaciteten i elnettene mindskes. Fjernvarmen kan desuden bidrage til afviklingen af naturgassen i Danmark ved dels at omstille den naturgasbaserede fjernvarmeproduktion til vedvarende energi, dels at omstille naturgasfyrrede områder til opvarmning med fjernvarme.

De tre mål om større effektivitet, CO2-neutral fjernvarme og fjernvarmens bidrag til grøn omstilling af andre energisystemer kan nås i en moderne regulering, hvor der indgås aftaler om målene og virkemidler til at nå disse mål. En sådan moderne regulering kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Dansk Fjernvarme foreslår en aftale, hvor fjernvarmeselskaberne samlet skal overholde mål om både effektiviseringer og grøn omstilling, så myndighederne løbende kan følge med i og sikre sig, at aftalen også får de ønskede virkninger.