05. dec 2018

Fremtidens energi kalder på nye løsninger

Faldende elpriser, udbygning med vedvarende energi og bortfald af eltilskud har skubbet en stadig større andel af kraftvarmeværkernes omkostninger over på varmekunderne, skriver topchefer i energibranchen i et fælles indlæg.

Jesper Frost Rasmussen, Lars Therkildsen, Lars Goldschmidt
Der bør være en rimelig fordeling af omkostningerne ved kraftvarmeproduktionerne, skriver de tre topchefer i energibranchen

Direktør i HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, Lars Therkildsen, formand for Bornholm Energi og Forsyning og Fjernvarme Horsens samt næstformand i Dansk Fjernvarme Lars Goldschmidt og borgmester i Esbjerg Kommune samt formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen skriver i et fælles indlæg i Altinget om en stigende udfordring med at sikre fair fordeling af omkostningerne mellem el og varme for landets kraftvarmeværker.

I indlægget skriver energicheferne:

- Der har i mange år været et politisk krav om samproduktion af el og varme på kraftvarmeværker, og det har i mange år været en god løsning for såvel el- som varmekunder. Men i takt med at elpriserne er faldet, at en større andel af elproduktionen sker med vindmøller og solceller, og at tilskud til elproduktion på kraftvarmeværker er blevet reduceret og fjernet, har situationen ændret sig. En stadig mindre andel af omkostningerne ved samproduktionen finansieres nu via elregningen, og en stadig større andel af omkostningerne betales derfor af varmkunderne.

I indlægget står der endvidere:

- Det er ikke hensigtsmæssigt. Der bør være en rimelig fordeling af omkostningerne ved kraftvarmeproduktionerne, og det bør sikres, at el- og varmekunderne hver især betaler deres rimelige andele af omkostningerne.

Behov for en markedsbaseret finansiering
De tre topchefer har også et bud på, hvordan behovet for elforsyning kan sikres, uden at varmeselskabernes konkurrenceevne sættes over styr:

- Hvis fjernvarmeselskaberne fortsat skal levere sikkerhed for elforsyningen, bør det ske på baggrund af en klar udmelding fra statens systemansvarlige, nemlig det statsejede Energinet om, hvor meget kapacitet der er brug for fremover. Så er det op til Energinet at finde en mere markedsbasseret måde at finansiere og dermed sikre tilstrækkelig kapacitet på, uden at fastholde det politiske krav om kraftvarmproduktion.

Dansk Fjernvarme har længe talt for, at der er behov for at finde en ny løsning.

- De seneste års kraftige fald i elpriser har forstærket udfordringen, da langt størstedelen af kraftvarmeværkerne fremover alene kan sikre indtjening på elsiden gennem salg af el på markedsvilkår. Men de omkostninger, som selskaberne har, fordi de har investeret i elkapacitet, forsvinder ikke af sig selv. Det bliver så fjernvarmekunderne, der skal betale en stadig større andel af de fælles omkostninger, lyder det fra Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- At det lige er udvalgte varmekunder – fjernvarmekunderne – der skal holde hånden under elforsyningssikkerheden, og ikke elforbrugerne, er lidt svært at se rimeligheden i.

Regning må ikke lande hos fjernvarmekunderne
Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening mener man ligeledes, at der er behov for et nøgternt kig på, hvilken elkapacitet, der er behov for i fremtidens energisystem.

Der er brug for en klar udmelding om, hvor meget elkapacitet kraftvarmeværkerne bør levere og så sikre, at selskaberne også får en fair betaling for de ydelser, de leverer. Samtidig er der behov for, at de selskaber, der ved investeringer i varmeproduktion har skullet leve op til politiske krav om også at levere elforsyning, får en fair betaling for elforsyningen, der står mål med de faktiske omkostninger, så det ikke belaster fjernvarmekunderne, siger Rune Moesgaard.