15. sep 2022 Værktøjer

Screeningsværktøj

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme har lavet et screeningsredskab, der kan give en ide om, det kan betale sig at etablere fjernvarme i nye områder.

Der er efterspørgsel fra kommuner og borgere for at få etableret fjernvarme også i områder, der ligger langt fra nuværende fjernvarmeområder. Mange medlemmer oplever i forbindelse med dette, at det kan være nyttigt at have kendskab til de grundlæggende økonomiske mekanismer for, hvornår fjernvarme er en god ide.

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme har i den forbindelse lavet et screeningsværktøj , hvor det er muligt at arbejde dynamisk med selskabsøkonomien i et givent byområde ved hjælp af et åbent regneark, der kan give en indledende indikation på selskabsøkonomien for etablering af fjernvarme i nye områder.

Beregningsværktøjet gør det muligt at lave nogle indledende økonomiske overvejelser sideløbende med de andre processer, der finder sted i opstartsfasen. Værktøjet skal primært bruges i interne vurderinger og kan med fordel bruges i opstartsdialog med rådgivere, der laver rigtige projektforslag.

Værktøjet kan ikke bruges som baggrund for beslutning om etablering af nye fjernvarmeområder, men alene til at kunne kvalificere intern dialog i selskabet og som forberedende arbejde, når man skal i dialog med eksterne rådgivere med de rette kompetencer for at udarbejde projektforslag. 

Grundlaget for screeningsværktøjet
Screeningsværktøjet forudsætter at der er den rette varmedensitet i et givent området, da investeringen i ledningsnettet udgør ofte 2/3 af den samlede investering i fjernvarmenettet. Nøgletal der ligger til grund for værktøj et, er baseret på en række analyser af ledningsnet i forskellige størrelsesskalaer.

Screeningsværktøjets er samlet set en simpel beregner, der kan anvise investeringsrammen på ledningsnettet og produktion, sammensætte dette til selskabsøkonomi og skabe grundlaget for størrelsen tilslutningsafgifter og minimum tilslutningsprocenter.

Forudsætninger for data-input
Værktøjet har følgende input-værdier, der ligger til grund for den selskabsøkonomiske beregning:

Varmebehov

 • Varmegrundlaget (MWh/år)
 • Varmedensitet (KWh/m2) 
 • Det samlede byområde i m2 og ikke antal m2 af det samlede antal boliger.
 • Der kan eventuelt tages brug af Varmeplan Danmarks kort over varmedensitet.
 • Tilslutningen af forbrugere (%)
 • Ledningstab (%)

Produktionsapparat

 • Omkostninger, der er forbundet med det varmeanlæg/type, der benyttes til produktion. (Kr./MWh) Få inspiration fra Grøn Energi beregningsprogram.

Afskrivning og renter

 • Afskrivningsperiode, ledningsnet (År)
 • Afskrivningsperiode, anlæg (produktion) (År)
 • Rentesats, ledning (%)
 • Rentesats, øvrige (%)

Fjernvarmetakster

 • Variabelt bidrag (Kr./MWh/år)
 • Fast bidrag (Kr. /m2)
 • Abonnement (Kr./år)
 • Tilslutningsbidrag (Kr.)

Hent regnearket

 • 15. sep 2022

  Screeningsværktøj for nye fjernvarmeområder