15. feb 2022 Værktøjer

Indsende projektforslag til godkendelse og høringsperiode

Når fjernvarmeselskabet sammen med rådgiveren står med et færdigt projektforslag, kan det indsendes til kommunen til godkendelse.

I nedenstående dokumenter kan man få et overblik over, hvilke processer kommunen går igennem ved en sådan godkendelse. Ved fjernvarmeselskabets overtagelse af et konverteringsområde får selskabet også forsyningspligt over området. Læs mere om, hvad forsyningspligten betyder for selskabet nedenfor.

Har selskabet besluttet sig for at søge om tilskud i fjernvarmepuljen er der en del informationer, som Energistyrelsen skal have i forbindelse med ansøgningen. Læs mere om at søge i fjernvarmepuljen og tips til at sikre en hurtigere sagsbehandling under relaterede links og i dokumentet "Fokuspunkter ved ansøgning" herunder.

Spørgsmål og svar
Dansk Fjernvarme har samlet en række typiske spørgsmål fra medlemmer og rådgivere til ansøgning af midler i Energistyrelsens tilskudspulje til udrulning af fjernvarme. Dansk Fjernvarme har sammen med Energistyrelsen samlet svarene til de pågældende spørgsmål.

Dette materiale skal således alene ses som et supplement til Energistyrelsens vejledning til ansøgning i fjernvarmepuljen.

Hvem kan få tilskud?

Spørgsmål: Kan en husstand med et oliefyr, der ligger i et eksisterende fjernvarmeområder, få tilskud via fjernvarmepuljen?

Svar: Nej. Fjernvarmepuljen er kun til nye fjernvarmeområder. For at kunne modtage tilskud skal der foreligge et projektforslag, der er godkendt betinget eller på vilkår, om at projektet opnår tilsagn om tilskud ved Fjernvarmepuljen. I praksis udelukker det alle eksisterende fjernvarmeområder, da der allerede forelægger en endelig kommunal godkendelse af fjernvarmeområdet. 

Hvornår reserveres midlerne ved en ansøgning?

Spørgsmål: Risikerer man at miste sin plads (mulighed for støtte), hvis der mangler noget i ansøgningen?

Svar: Nej. Allerede når Energistyrelsen modtager ansøgningen om midler i fjernvarmepuljen, går de ind og forhåndsreserverer midlerne til det pågældende selskab. Så selvom den efterfølgende sagsbehandling betyder, at selskabet skal oplyse nogle ekstra data eller lignende, og sagsbehandlingen tager længere tid, så betyder det ikke, at selskabets ansøgning ’ryger længere ned’ i ansøgningsbunken.

Levetid

Spørgsmål: I bekendtgørelsen omtales kun investeringens levetid, derfor er vi kommet i problemer, når der henvises til selskabsøkonomien. Vi har mange projekter, hvor investeringens levetid adskiller sig markant fra lånets løbetid.

Svar: Man skal anvende beregningsperioden, som anvendes i selskabsøkonomiberegningen.

Beregningsperioden skal altså følge den, som man forudsætter i selskabsøkonomiberegningen og lånets løbetid bør afspejle den virkelige forventede lånesituation. Det fremgår ikke af vejledningen, at den samfundsøkonomiske levetid skal anvendes som beregningsperiode. Generelt har levetider ikke nogen betydning for selskabsøkonomien, bortset fra at lånets løbetid ikke bør overstige levetiden.

Indregning af tilskud

Spørgsmål: Vi lægger tilskuddet fra fjernvarmepuljen ind i år fem (med mindre vi antager, at projektet gennemføres hurtigt) – Er det rigtigt? Det betyder, at det tilbagediskonteres.

Svar: Svaret fremgår af ansøgningsvejledningens afsnit 6.3 pkt. 2. Her fremgår følgende: 

’Omkostningerne skal du nu modregne tilskuddet fra fjernvarmepuljen. Tilskudsbeløbet regner man som en indtægt på 20.000 pr. støtteberettiget forbruger - dvs. per etableret stikledning ved en varmeforbruger opvarmet med gas- eller oliefyr, der tilslutter sig fjernvarmeforsyningen inden for 5 år fra tilsagnstidspunktet.’

Det betyder ikke, at hele tilskuddet skal lægges ind i år 5. Tilskuddet indregnes i takt med, at der etableres en stikledning ved en varmeforbruger opvarmet med gas- eller oliefyr. Såfremt en tilslutning forudsættes at ske efter år 5, så er denne ikke tilskudsberettiget, hvorfor der ikke indregnes tilskud til denne.

Rente

Spørgsmål: Hvilken rente skal der tilbagediskonteres med – er det af den udmeldte fra Finansministeriet (3,5%) eller den rente lånet er optaget med, og i så fald er det med garantiprovision?

Svar: Svaret fremgår af ansøgningsvejledningens afsnit 6.3. Her fremgår følgende:

’Break-even punktet skal du finde ved alene at justere på antagelsen om andelen af tilslutninger for konverteringsprojektet. Det betyder, at alle andre antagelser og forudsætninger anvendt i selskabsøkonomiberegningen genbruges i beregningen af minimumstilslutningen. Det inkluderer fx beregningsperioden, diskonteringsrenten, investerings- og brændselsomkostninger. Dog skal et forventet tilskud medregnes i beregningen af minimumstilslutningen. Det betyder, at en ekstra indtægt på 20.000 kr. tilføres per etableret stikledning ved en varmeforbruger, som anvender olie- eller gasfyr til opvarmning (uanset størrelse/forbrugertype), og som forudsættes at konvertere inden for en periode på maksimalt 5 år fra tilsagnstidspunktet ved fjernvarmepuljen.’

Renten i beregningen af minimumstilslutningen skal altså følge renten, som man forudsætter i almindelige selskabsøkonomiberegning.

Hvilke stikledninger gives der tilskud til ved grunde med flere bygninger?

På en matrikel er der 2 eller flere bygninger med hver sin gaskedel, hvilket ikke er ualmindeligt. I referencen skal der etableres en varmepumpe til hver bygning, hvor der stod en gaskedel.

Spg 1: Fjernvarmen kan forsyne de to bygninger med et selvstændigt stik fra distributionsledningen til hver bygning, altså 2 uafhængige stik. Tæller de som et eller to stik for fjernvarmen?

Spg 2: Fjernvarmen kan også påbegynde et fælles stik fra distributionsledningen til matriklen, og et stykke inde på matriklen deles ledningen med til et stik til hver bygning. Tæller de som et eller to stik for fjernvarmen?

Svar 1: I eksemplet kan kun indregnes et enkelt tilskud. Det følger af ansøgningsvejledningen, hvor der står, at en ekstra indtægt på 20.000 kr. tilføres per etableret stikledning ved en varmeforbruger, som anvender olie- eller gasfyr til opvarmning (uanset størrelse/forbrugertype), og som forudsættes at konvertere inden for en periode på maksimalt 5 år fra tilsagnstidspunktet ved fjernvarmepuljen.

Svar 2: En stikledning er en afgrening fra distributionsnettet. Derfor tæller en fællesstikledning, som senere afgrenes yderligere, stadig kun som én stikledning.

Skal afdrag og renter i nutidsværdiberegning?

Spørgsmål: I forhold til den selskabsøkonomiske nutidsværdiberegning, som skal foreligge ved ansøgning om tilskud, skal ydelsen på lånet da modregnes?

Svar: Break-even punktet skal du finde ved alene at justere på antagelsen om andelen af tilslutninger for konverteringsprojektet. Det betyder, at alle andre antagelser og forudsætninger anvendt i selskabsøkonomiberegningen genbruges i beregningen af minimumstilslutningen.

 

Hent dokumenter

  • 15. feb 2022

    Fokuspunkter ved ansøgning