Administration, jura & økonomi

Forsyningsjurauddannelse - Affald

Hvor er de juridiske faldgruber i dit arbejde - og hvordan kan du tackle dem? Kom og få et 360 graders overblik over forsyningsjuraen, og lær at se, hvornår du skal være særligt opmærksom.

Uddannelsen har til formål at give dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen indenfor en eller flere af forsyningsarterne: vand, spildevand, affald og varme. Deltagerne skal således efter gennemførelse af uddannelsen blive i stand til at identificere de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser og agere på dem.

På kurset vil du få helt styr på grundbegreberne inden for affaldsområdet og om kommende ny regulering for affaldsforbrændingsområdet. Der gennemgås grundlæggende affaldsjura samtidig med, at der tillige er fokus på nye muligheder på vedrørende bioforgasning af affald, samt kommende ny regulering vedrørende affaldsforbrænding.

 Fagteknisk modul: Affald
• Affaldsbegrebet og andre centrale begreber fra affaldsområdet.
• Organisering af affaldsområdet
• Særligt om selskabsdannelse og konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsanlæg
• Takster og gebyrer på affaldsområdet
• Kommende regulering om indtægtsrammer for affaldsvarme
• Affaldsplaner
• Affaldsregulativets indhold og retsvirkning
• Indsamlingsordning og anvisningsordninger
• Borgernes rettigheder og pligter på affaldsområdet
• Kommunens kapacitets-pligt samt herreløst affald
• Affaldstransport
• Affaldsdata systemet
• Tilsyn og påbud
• Særligt om bioforgasning af affald og anden ressourceudnyttelse

Er uddannelsen noget for dig?
Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske/administrative medarbejdere indenfor områder som HR, økonomi og kunder samt planlæggere og projekterende inkl. mellemledere, teamkoordinatorer, som tager del i den praktiske opgaveløsning.

Form
Uddannelsen er forankret i praksis, og der vil indgå aktuelle eksempler, værktøjer og paradigmer, du kan tage direkte med hjem og benytte i dit daglige arbejde.
På kurserne er der tid til drøftelser og netværk med både undervisere og de andre kollegaer fra branchen.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med branchen. 

Undervisere
Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Læs om de øvrige moduler her:

Almen 1

• Selskabsret
• Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde
• Aktindsigt og miljøaktindsigt
• Udbud, indkøb og aftaler
• Fast ejendomsregulering, herunder ekspropriation
• Juridisk kildelære og informationssøgning

Almen 2

• Ansættelsesret
• Opkrævning og inddrivelse
• Forbrugerret og persondataret
• Erstatningsansvar
• Finansiering

Fagteknisk modul: Spildevand

• Indtægtsramme og økonomisk regulering af spildevandforsyningen
• Spildevandsplanlægning
• Udlednings- og tilslutningstilladelse samt påbud
• Betalingsvedtægt, herunder opkrævning og fastsættelse af tilslutnings- og vejbidrag
• Spildevandsselskaber og klimatilpasning• Skat og afgifter

Fagteknisk modul: Vand

• Indtægtsramme og økonomisk regulering af vandforsyningen
• Vandforsyningsplanlægning
• Indvindingstilladelse, påbud og forbud
• Indsatsplanlægning, skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO
• Vandforsyningsregulativ
• Skat og afgifter

Fagteknisk modul: Varme

• Takster og gebyrer
• Varmeplanlægning
• Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
• Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
• Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
• Energibesparelser
• Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
• Skat og afgifter


Udstedelse af kursusbevis og diplom

Der udstedes et kursusbevis efter hvert enkelt modul. Når du har gennemført de to almene moduler samt minimum ét fagteknisk modul udstedes desuden et diplom. 

Ophold er inkluderet i kursusprisen

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Underviser

Pernille Aagaard Truelsen

Pernille Aagaard Truelsen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Energi & Miljø, og beskæftiger sig særligt med  energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsvirksomheders retsforhold.