18. sep 2018

Synergi mellem fjernvarme og virksomheder

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Synergi mellem fjernvarme og virksomheder" kom frem til på varmepumpecampen. 

Varmepumpe Bjerringbro

I Høje Taastrup har Nordeuropas største grossistmarked for frugt og grønt, Copenha­gen Markets, brug for køling. Det leverer det lokale fjernvarmeselskab, som til gengæld modtager overskudsvarme retur til gavn for fjernvarmekunderne. På den måde skabes der synergi mellem danske virksomheder og fjernvarmesystemer.

Bjerringbro er et andet godt eksempel på et sådant samarbejde, hvor fjernvarmeselska­bet og Grundfos gik sammen, hvilket sparer begge parter for tre millioner kroner årligt ved at udnytte synergien imellem køle- og varmebehov.

Disse og lignende synergier findes der mange af, men de er i dag dårligt udnyttede. En af årsagerne er, at der mangler dialog mellem virksomheder og varmeselskaber om, hvor­dan et samarbejde kan ske. Derfor går mu­ligheder til spilde. Den manglende dialog bunder i forskellige virkeligheder og forskel­lige udgangspunkter.

Der er således et stort potentiale i uudnyt­tede synergier, som kan udnyttes effektivt med varmepumper. Varmepumper produce­rer varme på den ene side og køling på den anden. Derfor bliver det ekstra effektivt, når begge dele udnyttes.

ANBEFALING
For at sikre at det store potentiale for synergier mellem virksomheder og fjernvarmeselskaber udnyttes, så overskudsvarme i højere grad anvendes til samproduktion af varme og køling, foreslår gruppen:

  • UDNYT SYNERGIER MED BUSINESS ROADMAP

Virksomhederne og fjernvarmeselskabernes organisationer skal sætte sig i spidsen for at udarbejde et busi­ness roadmap, som indeholder anbefalinger og eksempler på, hvordan man kan samarbejde, organisere sig og lave holdbare forretningsmodeller. Fx er der behov for at arbejde med forretningsmodeller, som tager hensyn til både virksomheders korte tidshorisont og fjernvarmeselskabernes lange tidshorisont, håndtering af risici samt potentiale for levering af andre produkter end varme og køling.

  • SKAB DIALOG MELLEM VIRKSOMHEDER OG FJERNVARMESELSKABER

Alle samarbejder mellem virksomheder og fjernvarmeselskaber er forskellige. I hver situation er behov, stør­relse, geografi og muligheder forskellige. Den vigtigste parameter for succes er lokal dialog med fokus på at skabe gevinster og fordele for begge parter - gerne så den enes spild bliver den andens ressource. Business roadmap skal understøtte denne direkte, lokale dialog.