14. sep 2018

Overskudsvarme fra datacentre

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Overskudsvarme fra datacentre" kom frem til på varmepumpecampen. 

I disse år etablerer virksomheder som Ap­ple, Google og Facebook store datacentre i Danmark. 

Disse har i høj grad efterspurgt grønne le­verancer af strøm til deres mange servere. Næste grønne skridt er at fjerne barriererne for en bæredygtig udnyttelse af overskuds­varmen, hvilket kun kan ske gennem store varmepumper og integration med fjernvar­mesystemet.

Dette er især vigtigt, fordi datacentrene vil forbruge enorme mængder el. Energistyrel­sen forventer, at de kommende datacentre sluger 17 % af Danmarks elforbrug i 2030. Hvis overskudsvarmen fra datacentrene bliver udnyttet, kan den opvarme op mod 200.000 huse.

Overskudsvarme fra datacentrene er såle­des en stor potentiel varmekilde, som kan bidrage til Danmarks grønne omstilling til et fossilfrit samfund, hvis den udnyttes.

Desværre er der risiko for, at vinduet er ved at lukke for udnyttelsen af overskuds­varmen, så datacentrene i stedet må blæse varmen ud til gråspurvene.

Der mangler derfor en klar vision, samar­bejde i branchen og de rigtige rammer, før de nødvendige investeringsbeslutninger bliver truffet.

ANBEFALING

For at sikre udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentre foreslår gruppen følgende:

  • OPRET TASKFORCE OG UDRULNINGSPLAN FINANSIERET AF ENERGIAFTALEN
    Der bør nedsættes en taskforce med repræsentanter fra branchen og myndigheder, som indenfor seks må­neder leverer svar på, hvor barriererne for anvendelse af overskudsvarme fra datacentre er, løsningsmodeller med koncepter for forretningsmodeller til udnyttelse af overskudsvarme samt en plan for, hvordan udrulnin­gen kan ske, herunder brancheaftaler mellem parterne. Arbejdet foreslås finansieret af puljen til fremme af overskudsvarme i energiaftalen af 29. juni 2018.