28. okt 2015 Analyse

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Nettarif til distribution og transmission bør afspejle den marginale omkostning ved transport af el. I denne analyse ser vi på den variable tarifbetaling ved forskellige teknologier.

Kontakt Kasper Nagel
kan@danskfjernvarme.dk
tlf. +45 6165 7175

Grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk.

Der er i Danmark en politisk målsætning om udfasning af fossil energi i el- og varmesektoren. I takt med udbygningen af vindmøllekapaciteten er et af midlerne til at nå dette mål en omfattende elektrificering af samfundet.

Grøn Energi har tidligere dokumenteret at elektricitet eksporteres til Norge til lave priser og i timer med overskud af strøm i Danmark/Tyskland, mens el importeres fra Norge i timer med høje priser hvor produktionen i Danmark ikke er så stor.

En tidligere analyse fra Grøn Energi har vist, at der ikke bliver investeret i tilstrækkeligt mange varmepumper i forhold til anbefalinger fra f.eks. Energistyrelsens
samfundsøkonomiske analyser. Rammevilkårene bør derfor ændres for at fremme investeringerne for at fremme fjernvarmens bidrag til elektrificeringen.

Denne analyse undersøger i hvilket omfang eltariffer påvirker driftsmønstret på varmepumper og elkedler med henblik på at forstå dynamikken mellem el og
varmesystemet. Der er i analysen kun set på de samlede eltariffer der vedrører transportbetalingen, hvilket er nettarif til Energinet.dk samt distributionstarif til
det lokale elnetselskab. Analysen forholder sig ikke til, hvordan transportbetalingen skal fordeles mellem disse aktører.

Eltarifferne, som analyseres, er en variabel tarif, som det er i dag, og en fast tarif (abonnementsbetaling) der er konstant uanset forbruget af el. Foruden
de gældende tariffer og en fast årlig betaling er også Dansk Energis tidstariffer undersøgt (Tariferingsmodel 2.0). Dansk Energis tidstariffer er opdelt i en sommer og en vinterperiode som begge to er inddelt i timer med spidslast, højlast og lavlast med henblik på at tilskynde fleksibelt elforbrug. Denne analyse undersøger i hvor høj grad de forskellige tarifstrukturer tilskynder til fleksibelt elforbrug. Spændet mellem de to yderpunkter med kombinationer af variable og faste tariffer er ikke undersøgt.

Analyse

  • 28. okt 2015

    Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer