Temadag

Temadag: Hvor skal spids- og reservelast komme fra fremover?

Hvilke teknologier kan forsyne fjernvarmen med spids- og reservelast i de kommende år? Energistyrelsen har med hjælp fra Grøn Energi lavet en rapport, der anviser veje til grønnere spids- og reservelast.

Skal vi basere fremtidens spidslast på elkedler og hvad er fordele og ulemper ved dette. Hvordan kan el-tariffer og systemydelser påvirke driftsøkonomien i elkedler. Hvilken rolle kan biogaskedler få fremover, og hvor i landet kan vi forvente biogassen er tilgængelig. Kan samarbejde med bygningsejere om fleksibelt varmeforbrug mindske behovet for spids- og reserveforsyningsanlæg?

Kom til temadagen og bliv klogere!

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til både ledere og driftspersonale i fjernvarmeselskaber.

Program

09.30 Velkomst
v/ Jesper Koch, Grøn Energi (i Kolding)
v/ Trine Sannem Mønsted, Energistyrelsen (i København)


09.40 Drejebog om grøn spidslast
Den nye Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 viser en politisk vilje til at begrænse brugen af ledningsgas og understøtte udbygning af el- og fjernvarmenet. Dette understøttes med ny drejebog, som har til formål at fremme en grøn omstilling af spids- og reservelasten i den kollektive varmeforsyning. 
I drejebogen kan fjernvarmeselskaber, bestyrelser og kommuner finde inspiration til, hvordan spidslastforbrug kan optimeres, og hvordan fossilfrie spidslastteknologier kan implementeres i deres fjernvarmesystem. 
v/ Uni Reinert Petersen, Energistyrelsen

10.10 Teknologier, der kan dække spids- og reservelast
Teknologigennemgange fra drejebogen: Varmepumper, elkedler, akkumuleringstanke, biogas- og biooliekedler. Teknik, økonomi, praktik (pladskrav etc.)
v/ Jørgen Risom, DFP

10.35 Pause

10.50 Case vedr. elpatroner og varmepumper

Sdr. Felding Varmeværk (i Kolding)
Varmeværket står med et produktionsanlæg, som har en fremskreden alder set i et teknisk levetidsperspektiv. I starten af 2021 blev der derfor truffet endelig beslutning om at investere i en luft/vand varmepumpe, en elkedel og en stor akkumuleringstank.
v/ Tonny Dam Jensen, driftsleder, Sdr. Felding Varmeværk

Case i København følger senere

11.20 Hvordan kan systemydelser og elmarkedet bidrage til økonomien i spidslast-anlæg?
Ved at lade en balanceansvarlig styre ind- og udkobling af varmepumper og elkedler på fjernvarmeværket kan omkostningerne til driften reduceres. Hør, hvordan dette gøres i praksis under hensyntagen til produktionsanlæg og varmebehov – og se eksempler på betalinger for levering af systemydelser til Energinet.
v/ Thomas Brouer, Energi Danmark

11.45 Debat

12.15 Frokost

13.00 Spidslast i fjernvarmesystemet (systemsammenhænge)
Vi dykker ned i drejebogens modelberegninger og økonomien i forskellige anlægssammensætninger, herunder anbefalinger til hvordan den grønne spidslast kan sikres. Desuden præsenteres et regnearksbaseret beregningsprogram, der blev udviklet i forbindelse med drejebogen, og som kan anvendes til egne, simple økonomiske analyser. 
v/ Emil Kjøller Alexandersen og Amanda Aagaard Uldal, Dansk Fjernvarme

13.25 Hvordan kan digitalisering mindske behovet for spidslast
HOFOR har sammen med Københavns kommune og Danfoss LeanHeat® lavet et projekt, hvis formål er at reducere spidsen i varmebehovet, der opstår om morgenen, ved at gøre varmeforbruget mere fleksibelt. I oplægget fortælles om muligheder og udfordringer ved at bruge bygningsmassen som varmelager.
v/ Emanuele Zilio, Danfoss (i Kolding)
v/ Kristian Honoré, HOFOR (i København)


13.50 Konverteringsplan om overvejelser omkring udfasning af gas til rumopvarmning i Danmark 
Af klimaaftalen 2022 fremgår ”Evida pålægges derfor at lave en kortlægning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at lukke for gassen, blandt andet under hensyntagen til gasforbrugende virksomheder”. Evida har med udgangspunkt i denne arbejdsbeskrivelse valgt at udarbejde en dynamisk konverteringsplan, som på baggrund af en række datakilder viser udviklingen af gaskunder og gasforbrug i alle landets kommuner. 
v/ Alexander Sejbjerg Mosegaard, Evida

14.15 Kaffe og kage

14.30 Tilslutning af elkedler til elnettet
Muligheder for elektrificering af fjernvarmen. Netudbygning, tilslutningsproces, tilslutningsøkonomi og tariffer.
v/ Jacob Andreasen, N1 (i Kolding)
v/ Christian van Maarschalkerweerd, Radius (i København)


15.00 Opsamling, diskussion og afslutning 
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest tre hverdage før mødedagen.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.