Temadag

Afholdt: Informationsmøde om fugtmåling i halm

Teknologisk Institut, Dansk Fjernvarme og Danske Halmleverandører inviterer til informationsmøde omkring et nyt projekt, der handler om at optimere, hvordan man måler fugt i halmballer, så man minimerer fejlmålinger.

INFORMATIONSMØDET BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 17. FEBRUAR 2020.

Nye udfordringer med fugtmåling når densiteten øges
Halmballer leveret til energiproduktion bliver presset med en højere presningsgrad end tidligere med presningsgrader op til 180-210 kg/TS/m3, samtidig presses fortsat baller til bl.a. strøelsesformål med lavere densitet. Så der er stor spredning på densiteterne i dag.
 
Den højere densitet giver fordele for både leverandører og værker, dog under forudsætning af, at værkets opriver er konstrueret til den højere presningsgrad.
 
Formålet med informationsmødet
Formålet med mødet er at nå frem til en effektiv metode til sikring af stabilitet i målinger af fugt i halm ved bl.a. at kontrollere og godkende henholdsvis mikrobølgemålere og spydmålere til fugtbestemmelse i halm. Det er målet, at der skal findes en metode, som alle aktører anerkender og respekterer.
 
Det er også et mål, at kontrolmålingerne giver værkerne baggrund og tillid til nyinvesteringer i måleudstyr og forbedring af eksisterende måleudstyr.
 
Det har stor interesse for både aftagere og leverandører af halm, at fugtmålingen er så korrekt som muligt, da målingerne anvendes som grundlag for brændværdien og dermed afregningen. Med flere mulige teknologier til at aftage halm i fremtiden øges behovet for stor målesikkerhed i udstyret.
 
Danske Halmleverandører og Dansk Fjernvarme finder derfor, at der er behov for at lave en uvildig test af de forskellige målemetoder og en gennemtestet formel for kalibrering ved forskellige fugtprocenter, former og densiteter. 
 
I begyndelsen af 2018 nedsatte Dansk Fjernvarme og Danske Halmleverandører en arbejdsgruppe, som har set på udfordringer med fugtmåling efter mikrobølgemetoden. Dette arbejde blev afsluttet i 2019 med følgende konklusion:
 
Korrekt måling af vandindhold i halmballer med mikrobølger afhænger af densitet i de leverede halmballer. Leveres halmballer med en højere tørstofdensitet (høj presningsgrad) end den i fugtmålesystemets fastsatte densitet, måles der et højere vandindhold end der reelt er tilstede, mens det modsatte er tilfældet ved en lavere tørstofdensitet (lav presningsgrad).
 
Årsagen til denne sammenhæng skyldes, at mikrobølgemålere kan være indstillet med en kalibreringsdensitet på 120 kg/TS/m3 eller 140 kg/TS/m3. Men når indstillingen er en fast værdi, er målingen kun korrekt når halmballen har samme densitet som kalibreringsdensiteten.
 
Mikrobølger måler vandindholdet korrekt, men vandprocenten bliver kun beregnet rigtig, når man kender den rigtige halmmængde og halmmængden kan udtrykkes ved densiteten kg/TS/m3.

De nuværende målesystemer med mikrobølger kan således forbedres, hvis densiteten der anvendes i beregningen af vandprocenten løbende indstilles til den aktuelle densitet i halmballen. 
Det er der fundet løsninger på i praksis, men løsningens målenøjagtighed er endnu ikke blevet efterprøvet.
 
Spydmåling
De fleste spydmålere anvender måling af ledningsevnen eller måling af dielektricitet. Vi ved at spydmålere er afhængige af temperaturen, og der er spydmålere på markedet hvor der korrigeres for temperaturen og målere, som har flere indstillinger for densitet, men der foreligger meget få undersøgelser om målernes densitetsafhængighed. De få undersøgelser, der er foretaget tyder på densitetsafhængighed. Vi kan derfor kun antage at målingens nøjagtighed påvirkes af halmens densitet.
 
Svaret kan nemmest gives ved at der foretages kontrolmålinger ved forskellige densitetsforhold og disse målinger sammenholdes med resultater fra varmeskabsmetoden.
 
Lidt fakta
Der findes 86 halmvarmeværker i Danmark, hvoraf de 6 værker benytter mikrobølgemåling og de resterende værker benytter spydmetoden, enten håndholdt eller monteret på læssemaskinen. Halmmængden der anvendes på varmeværkerne, er ca. 1 mio. tons og er fordelt nogenlunde ligeligt imellem de to målemetoder.
 

Program

Der er kaffe og frugt klar fra kl. 12.30
 
13.00 Velkomst og præsentation
 
• Opsummering af problemstillinger i forhold til fugtmåling i halm, metoder, fordele og ulemper, analyseusikkerheder, evidens på området
• Præsentation af oplæg til test/måling af fugtmåleudstyr
• Drøftelse af oplæg og mulig finansiering af test/måling
• Konklusion og beslutning
• Eventuelt

Undervejs er der pause med kaffe & kage.
 
16.00 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 12. februar 2020.
 

Ved afbud eller udeblivelse

Deltagelse i informationsmødet er gratis, men ved afbud mindre end en uge før eller udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på kr. 100,00 ekskl. moms.
 

Praktisk information og betingelser

 
Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Maria Hedegaard

Maria Dahl Hedegaard arbejder som fagkonsulent hos Dansk Fjernvarme, særligt indenfor områderne biomasse, bæredygtig biomasse, geotermi og fjernkøling.