Temadag

Afholdt: Generalforsamling og Årsmøde i Grøn Energi

Grøn Energi afholder Årsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor der sættes fokus på de nyeste projekter og analyser - og du kan give dit input gennem workshops.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer og partnere i Grøn Energi. Medlemmer af Dansk Fjernvarme er også velkomne til årsmødet.
Møderne blev afholdt i Kolding den 13. marts 2023.

Generalforsamlingen afholdes kl. 11.30-12.30. Der er kaffe og croissant klar fra kl. 11.00.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning om foreningens arbejde og aktiviteter i 2022
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Valg af bestyrelse
5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
6. Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmer/bestyrelse sendes til Jesper Koch på jko@danskfjernvarme.dk senest 2 uger før generalforsamlingen – dvs. 27. februar.
 
Der er frokost kl. 12.30-13.00.
 
Generalforsamlingen er kun for medlemmer/partnere i Grøn Energi men Årsmødet (og frokost) er åben for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Program for årsmødet
13.00 Velkomst, formål og forventninger til eftermiddagen
Få indblik i Grøn Energis projekter og analyser -
grøn spidslast, kapacitetsanalysen og beskæftigelse i fjernvarmen
v/ Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi
 
13.15 Oplæg til workshop
v/ Anders Eldrup, formand for Grøn Energi 

13.20 Workshop
Læs mere om workshoppen nedenfor. Fyldigt oplæg uddeles på dagen.

14.50 Opsamling/debat af input fra workshoppen
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

15.00 På gensyn – herefter netværk og fejring af Grøn Energis 10 års fødselsdag
Der serveres en forfriskning & lidt mundgodt.

Husk i forbindelse med tilmeldingen at tilvælge både generalforsamling, frokost og årsmøde, hvis du vil være med hele dagen.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.
 

Læs mere om workshoppen

Fjernvarmesektorens forsyning skal være 100% grøn allerede i 2030. Hovedkilderne bliver grøn strøm, overskudsvarme fra PtX, datacentre, CCS/U og industri, geotermisk energi, sol biogas og bæredygtig biomasse og affald. Samtidig vil fjernvarmesektoren forsyne mere end 2 mio. boliger fra 2030, ligesom fjernvarmen vil levere meget mere rum- og procesvarme til industrien. Fjernvarmesektoren vil via den omfattende elektrificering med bl.a. store varmepumper og elkedler også levere nødvendige system-ydelser til elsystemet. Og fjernvarmen vil bidrage grønt og økonomisk til energisystemets- og industriens enorme investeringer i nye grønne teknologier bl.a. PtX-anlæg. Sidst, men ikke mindst, vil fjernvarme kunne bidrage til at levere negative CO2-udledninger med CCS og systemeksport af effektive, grønne teknologier.

Forudsætningen herfor er en tæt alliance mellem sektorerne: Energi, industri, affald, landbrug og boliger. Sektorintegration er vejen til en energi- og økonomisk effektiv måde at nå regeringens mål om, at Danmark skal reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030. 

Workshoppen vil sætte sektorintegration og energieffektivitet i fokus. Planen er, at Grøn Energi efter workshoppen, med afsæt i ideer, ønsker og viden fra workshopdeltagerne, fastlægger og arbejder på værdiskabende analyser.

Deltagere på workshop vil skulle arbejde med

  • Hvordan får vi skabt forretningsmæssige løsninger med overskudsvarme fra processer i industri, elproduktion, brændselsfremstilling (PtX), datacentre og geotermi lokalt og via nye og eksisterende transmissionssystemer i fjernvarmen? Vi ser ind i en fremtid, hvor infrastrukturen muligvis skal udbygges med større transmissionsnet, der kan transportere varme fra geotermikilder, data-centre og store PtX anlæg til de store forbrugssteder.
  • Hvordan kan fjernvarmen lykkes med at levere fjernvarme til relevante, individuelle boligopvarmning med fossile kilder indenfor en kort årrække? Og bidrage med fjernvarme til industriens rum- og procesbehov? Udbygningen af fjernvarmen skaber nyt behov for beskæftigelse, som måske ikke er tilstede.
  • Fremtidens fjernvarme forventes i betydelig grad at være drevet af elektricitet. Hvordan sikres konkurrencedygtig og robuste forsyningsløsninger, der samtidig kan bidrage til sektorintegrationen mellem sektorerne: Energi, industri, affald, landbrug og boliger?