Energi på Toppen

Afholdt: Energi på Toppen: Grøn, billig og sikker energi til alle

Grøn fjernvarme kan være med til at sikre Danmarks klimamål. Hvad skal til, for det offentlige kan tænke den grønne varme ind i sin energiplanlægning, og hvordan ser andre sektorer på deres integration med fjernvarme?

ARRANGEMENTET BLEV AFHOLDT DEN 5. FEBRUAR 2020.

Grøn fjernvarme kan være nøglen, når vi skal i mål med Danmarks klimaambitioner. Den skal dog tænkes ordentligt ind i den offentlige energiplanlægning og i integrationen med andre energisektorer. 

Hvad skal til for at forløse potentialet? Det skal vi høre mere om fra en bred skare af aktører, der fra hvert sit område beretter, hvordan de ser tingenes tilstand. 

Program

08.30 Ankomst, brunch og netværk 

09.00 Velkomst: Grøn varme til hele Danmark
Danske fjernvarmeselskaber forsyner i dag mere end 1,7 mio. boliger med kollektiv varmeforsyning. I 2030 vil denne varme komme fra grøn og vedvarende energi. 500.000 boliger opvarmes derimod fortsat af enten olie eller naturgas. Denne store samfundsudfordring har Dansk Fjernvarme taget fat på og vil gerne invitere alle relevante parter med i en fælles indsats.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

09.15 70% reduktion i 2030. Hvad skal der til?
Politikerne har sat sig et mål om 70% CO2-reduktion i 2030 set i forhold til udledningen i 1990. Men hvor stor er opgaven egentlig, og hvor realistisk er det at løse den? Hvilke sektorer skal løfte opgaven, og hvor store bidrag kan der komme fra de forskellige sektorer?
Claus Ekmann, Rådet for Grøn Omstilling 

09.25 Hvordan kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling?
Kommunernes Landsforening har netop lanceret sit klimaudspil til, hvordan klimaindsatserne kan sikres lokalt over hele landet. Hvilke tiltag kan kommunerne gøre, og hvad er det for nogle rammevilkår de mangler for at kunne realisere visionerne?
Sara Røpke, kontorchef, KL

09.35 Boligopvarmningen kan levere næsten halvdelen af Danmarks 70% mål
Med udfasningen af kul og gas fra kraftvarmeværkerne og udfasning af individuelle naturgas-, og oliefyr står Danmark overfor en kæmpe opgave med at sikre en grøn og sikker varmeforsyning. Både på den korte bane frem mod 2025 og 2030 og i tiden efter 2030. Det bliver svært, men ikke umuligt. Men hvad skal erstatte varmeproduktionen, ikke mindst i de største byer herhjemme, og hvor hurtigt kan det ske?
Elsebeth Arendt, afdelingschef, AffaldVarme Aarhus

09.45 Opsamling og debat

09.55 Sektorkobling som vejen til billig grøn omstilling
Power to X, forkortet PtX eller P2X, er måske vejen til en hurtigere udfasning af fossile brændsler i f.eks. transportsektoren. PtX og sektorkobling er uden tvivl vigtige byggesten i den næste vanskelige fase af den grønne omstilling, hvor vi skal op på 100 % grøn energi i elsystemet. Men processen er ikke færdigudviklet. Den er også dyr. Men måske kan sektorkobling og udnyttelse af energitabet til fjernvarmen være en hurtigere genvej? 
Hanne Storm Edlefsen, områdeleder i strategisk planlægning, Energinet

10.05 Gassens fremtidige rolle i energisystemet. Hvor får vi mest for pengene?
Hvor grøn bliver gassen. Hvor meget er der af den og hvor bruger vi den mest hensigtsmæssigt. Muligvis ikke til opvarmning af vand i vores boliger. Men der er store potentialer i transportsektoren, spidslast i fjernvarmesystemer og til at lagre store mængder vindmøllestrøm. 
Bruno Sander Nielsen, faglig direktør, Biogasbranchen

10.15 På vej mod elektrificeringen. Men den kommer ikke af sig selv
Potentialet for elektrificering af fjernvarmen er stort. Men hvor meget kan vi nå i 2030 og hvad skal der til. Der er mange barrierer og forhindringer. F.eks. ufleksible tariffer, høje tilslutningsbetalinger og stive indtægtsrammer forhindrer mange steder udviklingen.  Hvordan hjælper vi elektrificering i fjernvarmen på vej?
Brian Vad Mathiesen, professor, AAU

10.25 Opsamling og debat 

10.35 Ny regulering med indtægtsrammer risikerer at stoppe den grønne omstilling
Fjernvarmen kan levere næsten halvdelen af den CO2-reduktion, som Folketinget har vedtaget i den netop vedtagne klimalov. Men det kræver, at reguleringen indrettes rigtigt, og at der laves en national klimahandlingsplan for vores boligopvarmning. Dansk Fjernvarme har et bud på hvordan vi når i mål med CO2-neutral fjernvarme allerede i 2030.
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

10.45 Politikerne svarer
Søren Egge Rasmussen (EL) og Martin Lidegaard (RV)

11.05 Opsamling, debat og efterfølgende kaffe og netværk
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 3. februar 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Moderator

Kim Mortensen

Kim Mortensen er direktør i Dansk Fjernvarme.