27. dec 2022 Navne

Et helt arbejdsliv med fjernvarme

Lars Gullev er fratrådt efter 25 år som adm. direktør for VEKS og et helt arbejdsliv med fjernvarme. Han ser tilbage på resultater og milepæle, som har gjort VEKS klar til fortsat grøn omstilling.

Ved udgangen af november 2022 fratrådte Lars Gullev posten som adm. direktør for VEKS – efter 25 år i direktørstolen. Forud for direktørjobbet gik fem år som teknisk direktør i VEKS, og før da havde han et job i den rådgivende ingeniørvirksomhed Bruun & Sørensen, hvor han begyndte at arbejde med fjernvarme i 1979 som ung nyuddannet stærkstrømsingeniør og merkonom. Faktisk handlede hans afgangsprojekt som ingeniør om ”vurdering af den el-effektmæssige værdi af kraftvarmeværker med og uden varmeakkumulator”.

– I mit første job var jeg med til at udarbejde de første varmeplaner på Sjælland, bl.a. i Helsingør og Albertslund, og det var i den forbindelse, jeg mødte VEKS på den anden side af bordet, fortæller han.

Da der blev en stilling ledig som teknisk direktør i VEKS i 1992, søgte og fik han jobbet, som han bestred indtil 1997, da han rykkede op som adm. direktør.

– Meget af tiden de første år i VEKS gik med at skabe en robust økonomi, efter at man havde lånt pengene til etablering af transmissionsnettet. Vi havde store lån i udenlandsk valuta, der skulle betales tilbage senest i 2009, og det lykkedes, siger han.

Senere blev andre dagsordener dominerende – ikke mindst grøn omstilling og bæredygtig varmeforsyning.

– Vores Varmeplan Hovedstaden udarbejdet sammen med HOFOR og CTR i 2009 – op til COP15-mødet i København – var et vigtigt skridt på vejen, hvor omstillingen til bæredygtig biomasse dog først blev muliggjort ved Folketingets energi og klimaaftaler i 2012. Siden har opgaven med at få konverteret Avedøreværket til bæredygtig biomasse fyldt meget for mig, siger Lars Gullev.

Det internationale samarbejde har også fyldt i hans arbejdsliv, herunder i DBDH for at fremme eksporten af danske fjernvarmeløsninger.

– VEKS har altid prioriteret det internationale arbejde, og en del af min tid har været allokeret til det. Vi har ønsket at dele vores viden med andre lande og på den måde fremme fjernvarmen internationalt. Det har omfattet mange udenlandske besøg hos VEKS i årenes løb, ligesom vi har besøgt og genbesøgt mange lande, siger Lars Gullev.

Skinnerne til fremtiden er lagt
I hans tid som direktør har VEKS udviklet sig fra at være et rent transmissionsselskab til ligeledes at varetage produktion og distribution af varme, og antallet af medarbejdere er mere end fordoblet. VEKS er med hans egne ord blevet en mere ”kompleks” størrelse.

Organisatorisk har Lars Gullev prioriteret at opruste VEKS med intern ekspertise, som man tidligere købte sig til hos eksterne leverandører.

– Vi risikerede at deponere vigtig viden hos eksterne partnere og ønskede samtidig at kunne lave gode udbud, og det kræver, at vi har meget viden internt. I dag har vi fået en bedre balance mellem, hvilke opgaver vi selv udfører, og hvad vi køber ude i byen. Det har styrket os og gjort os mere uafhængige af ekstern hjælp, siger Lars Gullev.

– Jeg synes, jeg efterlader VEKS i god, fremsynet stand – også takket være en visionær bestyrelse. Vi har en 2025-strategi, som er i fuld gang med at blive implementeret, og som omfatter bl.a. en markant udbygning af fjernvarmen i Køge, hvor vi også har vores kraftvarmeværk. Vi indvier snart et stort varmelager i Høje Taastrup, og vi arbejder med planer om geotermi og udnyttelse af overskudsvarme fra kommende CO2fangst og lagring. Så vi er i fuld gang med at lægge skinnerne til fremtiden, og den kommer til at omfatte mange parallelle spor, når det gælder bæredygtig varmeforsyning, siger Lars Gullev.

– Vi må antage, at biomasse ikke bliver udbygget yderligere og på sigt formodentlig bliver neddroslet. Derfor skal den suppleres af andre varmekilder, blandt andet geotermi og mere overskudsvarme, som VEKS allerede er engageret i at planlægge, siger han videre.

En særlig dansk model
Når man spørger Lars Gullev, hvad han er mest stolt af at have bidraget til, lyder svaret:

– Jeg kunne pege på mange ting, men vores arbejde i Nordisk Energiforskning under Nordisk Ministerråd, som har støttet nordiske og baltiske ph.d.studerende, er noget af det, der giver mest mening for mig. Vi har hjulpet de baltiske lande med at opbygge en national ekspertise og på den måde bidraget til deres varmeforsyning og forsyningssikkerhed og dermed bedre levevilkår i de lande, siger Lars Gullev.

– Når man har arbejdet internationalt, bliver man en lille smule taknemmelig over forholdene i Danmark. Vi er førende på mange områder, når det gælder fjernvarme, hvilket kan ses alene af antallet af udenlandske besøgende fra hele verden gennem årene. Vi har et fantastisk samarbejde på tværs af hele branchen – også mellem konkurrenter. Sådan er det langtfra alle steder i verden. Det handler i høj grad om en særlig dansk model og ejerstrukturen i branchen, som jo bygger på fællesskabsprincipper, siger han videre.

Lars Gullev vil også gerne kommentere den store, kommende opgave for branchen: Konverteringen af størstedelen af de nuværende naturgaskunder til fjernvarme, som vil kræve op mod 30 milliarder kroner i anlægsinvesteringer.

– Når vi taler om nødvendige rammevilkår for at kunne gennemføre den store konvertering fra naturgas til fjernvarme, som man politisk nu fra Christiansborg ønsker gennemført hurtigst muligt, synes jeg, at man må overveje at genindføre tilslutnings og forblivelsespligt for nye kunder – og forblivelsespligt for nuværende kunder. Ellers er det en meget stor risiko, man beder fjernvarmeselskaberne og deres kunder om at påtage sig – når de skal ud at låne mange milliarder kroner for at gennemføre en konvertering, som det jo i sidste ende er staten, der ønsker, siger Lars Gullev, der fortsætter som konsulent for VEKS på nedsat tid til udvalgte opgaver.

Denne artikel har været bragt i Fjernvarmens december-udgave 2022.