13. sep 2021 Lokalt

Greve: DK2020 kan hjælpe os med at løse klimaopgaven

Kommunen har flere roller i den grønne omstilling, lyder det fra borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann. Hun forventer at inddrage fjernvarmen i arbejdet med konverteringer.

Hvorfor har I tilmeldt jer DK2020?
Kommunerne spiller en stor rolle i at nå de internationale og nationale mål om CO2-reduktioner (fx det nationale om 70 % CO2-reduktion i 2030 og Paris-målsætningen), samt tilpasse lokalsamfundet til de uundgåelige klimaforandringer - men det er en stor opgave. Byrådet i Greve Kommune er overbevist om, at vi ved at deltage i DK2020-projektet kan løse vores klimaopgave mere kvalificeret og systematisk. Det mener vi, fordi opgavens omfang og kompleksitet kalder på konkret rammesætning, samarbejde og videndeling, som er grundsten i DK2020-partnerskabet.  

Hvad forventer I at få ud af medlemskabet i DK2020?
Vores mål med deltagelsen er dels, at indgå i tværkommunalt fællesskab, hvor vi undervejs i udarbejdelsen modtager kompetent sparring af eksterne projektparter og udveksler erfaringer, samt bedre kan koordinere indsatser over kommunegrænser og inden for regionen. Og dels at kvalificere klimaarbejdet ved at anvende en konkret og international metode i vores klimaindsats (CAPF – Climate Action Planning Framework). Dermed vil vi også kunne dokumentere og synliggøre klimaindsatsen med anerkendt metode, samt styrke kvaliteten af klimaarbejdet og vores indsats for verdensmål, da metoden bygger på flere verdensmål (fx sundhed og trivsel som merværdier i klimaindsatser)

Heldigvis starter vi ikke på bar bund, da vi har været Klimakommune og derudover i en årrække har arbejdet med konsekvenserne af klimaforandringer. Det er dog flere år siden, Greve Kommune arbejdede med CO2-reduktion ift. kommunen som geografisk område, og den store opgave kræver både forankring, ejerskab og samarbejde med en lang række aktører i civilsamfundet og erhvervslivet, for vi kan ikke indfri målene alene i rollen som ejer eller myndighed – dét ser vi DK2020 som en yderst relevant løftestang til.

Hvad kan kommunen nu som en del af DK2020, som I ikke kunne før?
Håndtagene som kommune er som sådan de samme. Men med DK2020 kan vi tale samme sprog og koordinere indsatser på tværs af kommunerne. Det gør, at vi kommer bedre ud til de samarbejdspartnere, som skal agere på tværs af kommunerne, hvilket fx er relevant, når man har filialer af samme større virksomhed spredt ud over flere kommuner eller langs vejnettet.

Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til et samarbejde med Greve Fjernvarme?
Greve Fjernvarme er klart en nøgleaktør, og i metoden bag DK2020 (CAPF) stilles jo fx krav om, at nøgleaktører inddrages i udarbejdelsen af planen. Greve Fjernvarme vil derfor selvfølgelig blive inviteret til at deltage og komme med input til indsatser i klimahandlingsplanen.   

Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til kommunens rolle i forbindelse med den grønne omstilling af varmeforsyningen?
Kommunen har flere roller, og en af de roller er selvfølgelig som varmeplanlæggende myndighed, hvor vi aktivt kan efterspørge projekter, der konverterer områder udlagt fra fx naturgas til grøn varmeforsyning, men også at vi skal planlægge fremtidig varmeforsyning til de områder i Greve, hvor fjernvarme ikke er et relevant scenarie. Som led i dette har vi også en rolle som bygningsejer, når vi har bygninger, der i dag opvarmes af naturgas, kan vi fremme den grønne omstilling ved at blive fjernvarmekunde. En anden rolle er jo som lokal facilitator, idet vi i samarbejde med fx Energistyrelsen kan hjælpe boligejere med at træffe informerede valg om deres boligopvarmning og -renovering.

Greve Fjernvarme forsyner i dag omkring 8.000 husstande, mens potentialet for at konvertere til fjernvarme ligger på omkring 10.000 husstande. Hvordan vil kommunen hjælpe med at få det potentiale realiseret?
Jamen, det vil vi ved at gå aktivt ind i de roller, vi har, og de muligheder, det giver. Først og fremmest vil potentialet jo skulle efterprøves i konkrete projektforslag, som vi skal have til myndighedsgodkendelse. Jeg tror dog på, at det bedste resultat ved så store projekter også fås ved at indgå i forhåndsdialog, og fx have en drøftelse af, hvilke områder vi som kommune ser muligheder eller begrænsninger ved.

Har I som kommune taget stilling til, hvilke håndtag I helst vil dreje på i forhold til en grøn omstilling af fjernvarmen?
Nej, og jeg kan se fra de andre kommuners DK2020-planer, at det er nødvendigt at dreje på de fleste håndtag, men det vil vi aktivt vurdere i vores proces.