06. feb 2021 Fagligt

Ny analyse: Varmepumper og andre varmekilder reducerer markant behovet for bæredygtig biomasse

EA Energianalyse har for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme analyseret, hvilke teknologier, der kan træde i stedet for biomasse i el- og fjernvarmeforsyningen og konsekvenserne herved.

I fremtiden kan varmepumper, geotermi og solvarme reducere behovet for bæredygtig biomasse.

Analysen konkluderer, at en væsentlig del af fjernvarmeforbruget i fremtiden kan dækkes af de store eldrevne varmepumper. Samtidig vurderer EA Energianalyse, at langt størstedelen af biomasseforbruget (70 pct.) vil være udfaset i 2040 uden tvang og uden nogen yderligere tilskyndelse i takt med at nye teknologier vinder indpas.

Det indebærer dog en større skalering af allerede kendte teknologier, og at den nødvendige infrastruktur er på plads - uden forsyningssikkerheden sættes over styr. Samtidig skal der træffes vigtige politiske beslutninger, så nye teknologier som Power-to-X og geotermi i stor skala kan udvikles og blive konkurrencedygtige. En for hurtig udfasning vil blive unødig dyr for samfundet og forbrugerne. 

Bæredygtig biomasse har været en nødvendig forudsætning for at komme af med kullet i de store danske byer og har leveret store CO2-reduktioner i den grønne omstilling og på vejen mod de 70 pct. i 2030. Biomasse er en vigtig ressource, men det er ikke den eneste løsning i en grøn el- og varmeforsyning.

I energisektoren forventes en kraftig udbygning af sol og vind i kombination med sektorkobling og elektrificering. Det er derfor relevant at analysere de teknologiske muligheder og konsekvenser af en øget elektrificering af varmesektoren.

Det er med afsæt heri, at EA Energianalyse har fået til opgave at vurdere muligheder og konsekvenser for energiselskaberne, energikunderne og samfundet som helhed, hvis biomasse til produktion el og varme erstattes af andre både nye og kendte teknologier frem mod hhv. 2025, 2030 og 2040.

70 pct. af biomasseforbruget vil være udfaset af sig selv i 2040
Analysen konkluderer, at det på sigt vil være muligt at begrænse Danmarks samlede forbrug af biomasse til el og varme – og at der findes nye teknologier, som kan tage stafetten videre. Den drejer sig hovedsageligt om store eldrevne varmepumper, men gælder også Power-to-X og geotermi.

EA Energianalyse vurderer, at i 2040 vil langt størstedelen af biomasseforbruget (70 pct.) være udfaset uden tvang og uden nogen yderligere tilskyndelse.

Udbygning med eldrevne løsninger er teknisk mulig i de små områder - kræver politisk handling i de store
Analysen viser samtidig, at man ikke kan skære alle fjernvarmeområder over én kam. Der er allerede i dag områder, hvor en gradvis udfasning af biomasse giver mening, i takt med at eksisterende anlæg afskrives.

Det gælder eksempelvis i flere mindre byer, hvor varmebehovet er mindre og pladsforhold og temperaturer i fjernvarmenettet er mere gunstige for varmepumpeteknologierne. I de store byer kan begrænsningen af biomasse kræve både udvikling og modning af nye teknologier såsom Power-to-X og geotermi i stor skala.

Begge teknologier er i dag ikke konkurrencedygtige og vil kræve en politisk håndsrækning til hhv. udbredelse for geotermi, og for Power-to-X en fortsat teknologisk udvikling.

En fuld udfasning af biomasse i 2025 og 2030 vil være vanskelig at gennemføre
Derudover viser analysen, at en fuld udfasning af biomasse i 2025 og 2030 vil være særdeles vanskelig at gennemføre. Det skyldes, at det vil kræve en hidtil uset årlig udbygningstakt af store varmepumper med over en tidobling af kapaciteten i forhold til det nuværende niveau.

Dette, vurderer analysen, er meget vanskeligt at gennemføre i praksis, da der i dag er få varmepumpeleverandører og begrænsede erfaringer med indpasning af særligt de store varmepumper i de store byer.

Derudover viser analysen, at den massive udbygningstakt af varmepumper og tilsvarende reduktion af biomasse vil kræve, at den nødvendige el-infrastruktur, både i forhold til produktion og transport af grøn strøm, skal være på plads på ganske få år, uden forsyningssikkerheden sættes over styr.

Dette vurderer analysen også vanskeligt. Endeligt vil en for hurtig udfasning medføre ikke ubetydelige omkostninger for både samfund og den enkelte energikunde. En hurtig udfasning kan fx betyde højere varmeregninger i byer, som i dag anvender biomasse, på op til 1.500 kr. om året, svarende til en årlig prisstigning på i størrelsesordenen 10 pct.

Analysens rammer og organisering
Analysen baserer sig bl.a. på input fra fem case-byer (Helsingør, Randers, Storkøbenhavn, Odense og Egedal), der tilsammen dækker knapt 40 pct. af Danmarks samlede fjernvarmeforsyning. Det har været et centralt formål med analysen at etablere en fælles forståelse af de forskellige scenarier på tværs af aktører.

Omend analysen er forsøgt gjort repræsentativ for fjernvarmeforsyningen, er der dog fortsat meget stor lokal forskel på, hvordan de enkelte selskaber har biomasse indpasset i deres fjernvarmeproduktion.

Et Advisory Board bestående af Danmarks Naturfredningsforening, CONCITO, Aalborg Universitet, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har været nedsat og har løbende mødtes under analyseudviklingen og drøftet analysens indhold og givet input til det videre arbejde.