23. jan 2023 Fagligt

Energinet bygger syv nye gasanlæg til 773 mio. kroner

De kommende anlæg skal booste udnyttelsen af lokalt produceret dansk biogas og forhindre såkaldte ”biogaslommer”.

Ved Viborg ligger et af Energinets eksisterende anlæg. For at gas fra det lokale distributionsnet kan sendes ud på gastransmissionsnettet, skal trykket hæves markant, og de tilsatte lugtstoffer, som gør at vi mennesker kan opdage gasudslip, skal fjernes. Anlægget indeholder elforsyning, kompressorer, køling af gas, fjernelse af odorant mm. Foto: Energinet.

Energinet kan nu gå i gang med at bygge syv nye anlæg i gastransmissionssystemet, som skal sikre, at den stærkt stigende biogasproduktion kan sendes rundt i landet og ikke risikerer at blive ”lukket inde” i lokale afgreninger af gassystemet.

Klima-, Energi og Forsyningsministeren har netop godkendt investeringen, der forventes at løbe op i tilsammen 773 millioner kroner.

Anlæggene vil gøre det muligt at booste den danske biogasproduktion og dermed hurtigere gøre Danmark uafhængig af fossil naturgas og importeret gas.

- Vi skal udnytte det fulde potentiale for grøn biogas i Danmark. For hver kubikmeter fossil gas, vi fortrænger ved at erstatte den med biogas, bevæger vi os tættere på at indfri vores klimamål. Samtidig gør vi os fri af afhængigheden af Putins sorte naturgas og gavner samfundsøkonomien. Dermed slår vi tre fluer med ét smæk, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Den danske biogasproduktion har været stærkt stigende de seneste år og udgjorde med udgangen af 2022 34 procent af det samlede danske gasforbrug. Samtidig er gasforbruget dog faldet over de senere år.

- Det betyder, at der især i sommermånederne kan opstå situationer, hvor noget af den biogas, der bliver lavet rundt om i landet, vil overstige det lokale forbrug. En del af produktionen af den grønne gas risikerer dermed at skulle neddrosles, eller at overskudsgas må brændes af, fordi den hverken kan bruges lokalt eller komme væk fra det lokale gassystem, siger Peter Hodal, direktør for Gastransmission i Energinet, og fortsætter:

Gassystemet skal vendes på hovedet
Gassystemet blev oprindeligt bygget til at transportere naturgas fra Nordsøen ud til forbrugerne. Nordsøgassen kommer ind i Vestjylland og transporteres rundt i landet i store transmissionsrør. Her er gassen under stort tryk, dels for at komprimere gassen, dels for at ”skubbe” den rundt i systemet. Efterhånden som gassen kommer ud i de lokale distributionssystemer, transporteres den i mindre rør og under mindre tryk.

Men den grønne omstilling vender hele gassystemet på hovedet. Nu bliver gassen produceret rundt om i landet og sendt ind i de lokale gasrør, hvor trykket er lavt. For at det kan komme ud på gassens ”motorveje” og videre rundt i landet, skal gassen komprimeres og trykket hæves – ellers kan gassen rent fysisk ikke sendes ind i gastransmissionssystemet. Den udvikling kræver helt nye anlæg.

Med Folketingets ”Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark” fra juni 2022 og dermed en accelereret grøn omstilling er der behov for at fremrykke opførelsen af de nye anlæg og bygge flere end oprindeligt tænkt.

Energinet arbejder desuden sammen med Evida, statens selskab for det danske gasdistributionssystem, på midlertidige løsninger, som på kort bane og inden de nye anlæg står klar, kan forhindre disse lokale overskud af biogas (biogaslommer) og evt. afbrænding af gas.

I Karup vil Evida ombygge to bestilte kompressorer, mens Energinet leverer resten af tilslutning til transmissionsnettet for derved at lave en midlertidig løsning til at håndtere biogaslommer i lokalområdet, før det endelige anlæg ved Herning er klar. Energinet undersøger desuden muligheden for at nogle anlæg kan etableres hurtigere og fremskynde, at lokalproduceret biogas kan flyde ind i transmissionssystemet og ud i landet. Desuden afsøges muligheder for lokale markedsløsninger, som kan afhjælpe problemet.