02. sep 2021 Corona

Corona-restriktioner stopper

Fra den 10. september er det slut med corona-restriktioner. Dansk Fjernvarme giver en oversigt på den corona-fri fremtid for fjernvarmeselskaberne. 

Corona-restriktionernes greb om Danmark er ved at løsne sig. Det skyldes ikke mindst succes’en med det omfattende vaccinationsprogram, og det betyder, at vi nu er på vej mod en hverdag, som før corona gjorde sit indtog i begyndelsen af 2020.

Der er allerede lempet på stort set alle corona-restriktioner og fra og med den 10. september bliver corona ikke længere kategoriseret som samfundskritisk. Det betyder, at grundlaget for de særregler, som politikere og myndigheder har indført under pandemien, vil ophøre med virkning fra den dato.

Det betyder formentlig ikke, at fjernvarmeselskaberne helt kan glemme alt om corona, for der vil fortsat være tilfælde, hvor selskaberne skal tage særlige forholdsregler - fx hvis der kommer en udenlandsk specialist til værket.

Nedenfor runder vi af på nogle af de corona-relaterede emner, der har givet udfordringer for medarbejderne i fjernvarmeselskaberne siden marts 2020.

Forsamlingsforbuddet i forhold til generalforsamlinger, kurser m.m.
Forsamlingsforbuddet er ophævet helt med virkning fra 1. september 2021, se Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19. Det betyder, at der ikke længere er noget maksimum på antallet af deltagere til fx generalforsamlinger og heller ikke afstandskrav.

Mundbind
Der er ikke længere krav om mundbind med undtagelse af meget få steder.

I forhold til mundbind bør fjernvarmeselskaberne være opmærksomme på corona-situationen, og der kan være tidspunkter - fx hvis udenlandske specialister kommer og skal arbejde hos selskabet fra lande, hvor de endnu ikke har så godt styr på epidemien - hvor det vil være relevant at kræve, at disse medarbejdere bærer mundbind. Men der kan også opstå andre situationer, hvor et mundbind kan være relevant – så lad være med at smide hele kassen ud.

Coronapas
Krav om coronapas blev ophævet fra den 1. september 2021  for serveringssteder, indendørs arrangementer med siddende publikum m.m. Fra den 10. september ophører kravet om coronapas ved alle arrangementer. Men coronapasset vil forsat skulle bruges ved rejser i udlandet.

Læs mere om coronapas.

Når medarbejderen eller medarbejderens nærmeste rammes af corona
Folk bliver fortsat smittede med corona, og derfor er det relevant for fjernvarmeselskaber at drøfte, hvordan  personalet skal forholde sig ved smitte. Er der behov for andre instrukser end de, som Sundhedsstyrelsen har udstukket eller følger selskabet disse instrukser?

Sundhedsstyrelsens instrukser
En medarbejder, der bliver syg af corona – vaccineret eller ej - skal holde sig isoleret i to døgn efter at vedkommende ikke længere har symptomer.

Vedrørende ikke færdigvaccineret medarbejdere, der er nærkontakt (der er ikke gået 14 dage efter sidste stik).: Medarbejderen skal straks gå i selvisolation og PCR- testes på 4.- og 6.- dagen efter, at medarbejderen senest var i nær kontakt med den smittede person.

Vedrørende medarbejdere der er nærkontakt til coronasmittet og færdigvaccineret ( der er gået 14 dage efter sidste stik) ­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder: Medarbejderen behøver ikke at gå i selvisolation.

Læs på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om retningslinjer for nære kontakter

Kan en arbejdsgiver kræve at en medarbejder, der ikke ønsker at lade sig vaccinere, at han lader sig teste?
Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. blev ophævet med virkning fra den 1. juli 2021. Derfor er der ingen lovhjemmel til at kræve en medarbejder testet.

Men hvis der omstændigheder, der gør, at en ikke vaccineret medarbejder ikke kan udføre sit job, så skal arbejdsgiveren tage en samtale med medarbejderen om de udfordringer, som det giver, at medarbejderen ikke er vaccineret og oplyse om, at arbejdsopgaven gør, at det så er nødvendigt, at medarbejderen lader sig teste jævnligt og oplyse om, der er behov for at arbejdsgiveren kender resultatet af testen.

Kan arbejdsgiveren kræve at medarbejderen lader sig vaccinere
Nej, arbejdsgiveren kan ikke kræve, at en medarbejder lader sig vaccinere. Men hvis der omstændigheder, der gør, at en ikke vaccineret medarbejder ikke kan udføre sit job, så skal arbejdsgiveren tage en samtale med medarbejderen om de udfordringer, som det giver, at medarbejderen ikke er vaccineret, og oplyse om, at arbejdsopgaven gør, at det  er nødvendigt, at medarbejderen lader sig teste jævnligt eller lade sig vaccinere.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at en medarbejder ikke kan udføre sit arbejde, fordi han ikke er vaccineret og ikke kan omplaceres til andet arbejde, så kan der i yderste tilfælde være behov for at afskedige medarbejderen. Før dette overhovedet kommer på tale, så tal med medarbejderen og  kontakt en arbejdsgiverorganisation.

Teststeder nedlægges
Selskaberne skal være opmærksomme på at hurtigteststeder nedlægges, så der vil blive længere til hurtigteststederne – det samme kommer nok til at gælde PCR-teststederne.

Har medarbejderne lov til at lade sig teste i arbejdstiden eller har alle nu mulighed for at lade sig vaccinere, og vælger medarbejderen ikke at lade sig vaccinere, skal han så bruge sin fritid til at blive testet i? Det kan der være behov for at tage stilling til i selskaberne.

Rejseaktivitet – fra DK og medarbejdere fra udlandet, der kommer til værkerne
Der er mange selskaber, der bruger udenlandske specialister i forbindelse med kontrolbesøg på installationer, etablering af solceller el. lign. Der er forskellige krav til udlændinge, når de kommer til Danmark - særligt i forhold hvilken status deres eget land har i forhold til corona.

Selskaber skal være opmærksom på det og søge informationerne i god tid, inden den udenlandske medarbejder skal komme til Danmark. Det samme gør sig gældende, hvis en dansk ansat medarbejder har en forretningsrejse til udlandet.

Info om rejser til eller via Danmark