26. maj 2021 Høringssvar

Høringssvar til analysen om samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynets høring over analysen ”Samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger”.

Michael Fibiger
Økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2490 9382
M: fib@danskfjernvarme.dk

Hovedproblemstilling
Høringen omhandler en analyse om samtidighed mellem omkostninger og priser. På baggrund af analysen anbefaler tilsynet, at mulighederne for henlæggelser afskaffes, og at der skal være større sammenhæng mellem afskrivninger og aktivers levetider.

I analysen fokuserer tilsynet snævert på virkningerne mht. samtidighed for de forbrugere, der flytter til og fra et fjernvarmeområde. Tilsynet forholder sig ikke til de generelle fordele for forbrugerne ved de nuværende regler, eller til de virkninger tilsynets anbefalinger vil have mht. at forøge fjernvarmeselskabernes omkostninger, give højere forbrugerpriser, besværliggøre investeringer i grøn omstilling og forøge de administrative byrder.

Konklusion
Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at de nuværende regler om henlæggelser og afskrivninger bør videreføres, da de giver selskaberne fleksibilitet til at kunne tilrettelægge afskrivninger og finansiering ift. at kunne sikre lave og stabile forbrugerpriser.

Kundernes fordele ved prisstabilitet overstiger langt de marginale virkninger af, at en mindre gruppe af kunders priser tidsmæssigt er en lille smule forskudt ift. de faktiske omkostninger i året. Det kan gå i begge retninger, og det er i praksis ikke muligt at skabe fuld samtidighed mellem priser og omkostninger.

Samlet set finder Dansk Fjernvarme det overraskende, at Forsyningstilsynet kan komme med vidtgående anbefalinger om ændringer i reglerne om afskrivninger og afskaffelse af henlæggelser på baggrund af konklusioner om brud på et samtidighedsprincip, som ikke er klart defineret.

Det er desuden Dansk Fjernvarmes opfattelse, at analysen langt fra giver et fyldestgørende billede af de faktiske virkninger mht. samtidighed, at virkningerne heraf er meget beskedne, og at de går i begge retninger. Et helt afgørende punkt, der ikke undersøges, er selskabernes finansieringsmuligheder, og hvordan disse vil blive påvirket af en ophævelse af mulighederne for henlæggelser. Det vil på den baggrund ikke være proportionalt at indføre ufleksible regler og ekstrakrav, som vil fordyre og besværliggøre selskabernes investeringer og være i strid med politiske ønsker om, at reguleringen skal understøtte grøn omstilling, og at unødvendige administrative byrder skal undgås.

Hele høringssvaret kan downloades fra højre spalte her på siden under Download.