18. aug 2020 Høringssvar

Ændring af Bekendtgørelse om individuel måling

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring over ændring af Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Uffe Schifter-Holm
Tværfaglig Konsulent
ush@danskfjernvarme.dk
M: 23 45 07 61

Ændringen implementerer kravene fra EU’s Energieffektivitetsdirektiv om, at alle nye fjernvarmemålere, der installeres efter 25. oktober 2020, skal være fjernaflæselige anordninger, samt at alle fjernvarmemålere skal være det senest 1. januar 2027.

Det er i bekendtgørelsen ikke defineret, hvad der forstås ved ”fjernaflæselige anordninger”, men styrelsen har givet Dansk Fjernvarme et skriftligt svar på, at begrebet skal fortolkes bredt, hvormed drive-by-teknologi også anses som en form for fjernaflæsning. Herudover har Dansk Fjernvarme bedt om at få styrelsens bekræftelse eller præcisering af nogle fortolkningsspørgsmål.

Den tilsvarende høring fra Energistyrelsen, der skal implementere delen fra Energieffektivitetsdirektivet med krav til levering af forbrugs- og faktureringsoplysninger, når der er fjernaflæselige målere, er nu også kommet i høring. Den kan findes på Høringsportalen, og Dansk Fjernvarme modtager gerne input til høringssvar.

Dansk Fjernvarmes bemærkninger til Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indivi- duel måling af el, gas, vand, varme og køling

Dansk Fjernvarme kan konstatere, at kravene fra Energieffektivitetsdirektivet (EED) er im- plementeret med meget generelle formuleringer i udkastet til bekendtgørelsen. Dansk Fjernvarme finder det som udgangspunkt fornuftigt, at der laves en sådan minimumsim- plementering, da det giver størst mulig fleksibilitet ift. tekniske løsninger mv.

Forslaget til bekendtgørelsen giver anledning til tre spørgsmål, som Dansk Fjernvarme ønsker besvaret med henblik på at kunne vejlede fjernvarmeselskaberne bedre:

1. Definition af fjernaflæselige anordninger

Det er ikke defineret i bekendtgørelsen, hvad ”fjernaflæselige målere” er. I EE-direkti- vet er det overladt til medlemslandene at beslutte, om drive-by-teknologier skal anses som fjernaflæsning. Jævnfør Kommissionens henstilling1 afsnit 6.1 har denne defini- tion betydning for, hvordan kravene til fjernaflæsning jf. EED artikel 9c kan overhol- des, samt for om oplysningskravene jf. EED bilag VIIa punkt 2 er gældende.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en mail til Dansk Fjernvarme d. 03-07-2020 op- lyst at ”Årsagen til, at udkastet til bekendtgørelsen er formuleret bredt er, at TBST fo- retager en minimumimplementering af kravene, hvormed drive-by-teknologi er en form for fjernaflæselighed. Definitionen beskrives i vejledningen, som forventes opda- teret den 1. januar 2021.”

Dansk Fjernvarme vejleder på denne baggrund fjernvarmeselskaberne ud fra, at alle fjernvarmemålere der kan aflæses, uden at det kræver fysisk adgang til bygningen, går under definitionen ”fjernaflæselige anordninger”.

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte denne forståelse?

2. Komponentkrav

Dansk fjernvarme forstår kravene til installation af fjernaflæselige målere efter 25. ok- tober 2020 og senest 1. januar 2027 sådan, at der i Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling udelukkende er et komponentkrav. Altså at der skal installeres målere, som det er teknisk muligt at fjernaflæse, men at der ikke er et krav om, at måleren faktisk skal fjernaflæses i praksis for at overholde bekendtgørelsen.

Dette har betydning for selskaber, som i dag har manuel aflæsning af målere. Tidsfri- sten er for kort til, at selskaberne kan lave den nødvendige planlægning og udførelse af et fjernaflæsningsystem (antenner, it-system, mv.), ligesom at der skal afsættes midler i budgettet til dette.

Det har også betydning for, om Energistyrelsen i deres krav til leverings af hyppige forbrugsoplysninger kan give en fleksibilitet/undtagelse, når enkelte eller få målere udskiftes i et område med manuel aflæsning f.eks. i forbindelse med stikprøvekontrol.

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte denne fortolkning af bekendtgørelsens krav til ”fjernaflæselige målere”?

3. Dispensationsmuligheder

Som Dansk Fjernvarme læser bekendtgørelsen og Energieffektivitetsdirektivet, er der ingen dispensationsmuligheder ift. at have fjernaflæste målere. Undtagelsesbestem- melserne i §11 og §13 i nuværende BEK nr 563 af 02/06/2014 kommer, som Dansk Fjernvarme læser dem, ikke til at dække kravene.

En forbruger kan altså ikke nægte at få installeret en fjernaflæst måler, ligesom fjern- varmeselskaberne eller myndighederne ikke har mulighed for at dispensere for kra- vet.

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte dette? Hvis ikke, i hvilke situationer kan der så gives dispensation, og hvilken instans kan give dispensationen?

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.

1 KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2019/1660 af 25. september 2019 om gennemførelse af de nye be- stemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU