04. okt 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarme- og elafgift

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Til Skatteministeriet

DANSK FJERNVARMENS HØRINGSSVAR TIL SÆNKELSE AF ELVARME- OG ELAFGIFT

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på Skatteministeriets høringsbrev.

Dansk Fjernvarme har følgende kommentarer:

Lempelse af elvarmeafgiften til 15,5 øre fra 2021

Lovforslaget indfører en lempelse af elvarmeafgiften fra 30,7 øre pr. kWh til 15,5 øre pr. kWh fra 2021 (2018-priser).

Dette vil have en positiv effekt på udbredelse af store varmepumpe i fjernvarmesystemet. Reduktionen er også så stor, at det må forventes, at de store varmepumperne, selskabs- økonomisk set, vil være et lige så attraktivt valg som forskellige biomasseløsninger i fjern- varmesystemet. At lempelsen ligeledes er permanent, er også med til at sikre investeringsgrundlaget for indførelse af varmepumpeteknologien, da fjernvarmeselskaberne regner med en 20-årig investerings- og afbetalingshorisont.

Det er derfor Dansk Fjernvarmes vurdering, at man i de kommende år vil se en væsentlig indtog af varmepumper i fjernvarmeselskaberne rundt om i landet. De centrale områder er dog stadig forhindret i at investere i store varmepumper som følge af begrænsninger i projektbekendtgørelsen.

Lovforslaget er dog ikke forbeholdt store varmepumper i de kollektive systemer men også individuelle løsninger i de enkelte boliger, det vil sige individuelle varmepumper og elvarme.

Dette vil betyde en udbredelse af disse varmeløsninger uden for de kollektive systemer hvilket vil være med til at fremme omstillingen til vedvarende energi i disse områder.

Sænkningen af elvarmeafgiften er dog så markant, at det må forventes, at husstandene i kollektive områder også vil begynde at se på individuelle elvarmeløsninger. Specielt i de mindre byer, hvor en del fjernvarmeselskaber står (fra 1/1 2019) til at miste det såkaldte grundbeløb, der har været elproduktionstilskud til fjernvarmeselskaberne, vil det blive udbredt. Bortfaldet af grundbeløbet vil betyde væsentlige prisstigninger for en del af fjern- varmeselskaberne, hvilket vil gøre det svært for dem at konkurrere med individuelle løs- ninger. Derved vil der ske en gradvis udhuling af kundegrundlaget blandt disse fjernvarmeselskaber, hvilket igen kan føre til ond cirkel med stadig stigende priser og større fra- fald blandt kunderne.

Dansk Fjernvarme er specielt bekymret for at kunderne ude blandt fjernvarmeselskaberne vil begynde at installere elvarme i udestuer, tilbygninger, ombygninger osv., da disse løsninger bliver mere økonomisk attraktive med sænkelse af elvarmeafgiften. Dette vil yderligere være med til at underminere økonomien i fjernvarmeselskaberne.

Lempelse af den almindelige elafgift til 77,4 øre fra 2025

Lovforslaget medfører ligeledes en lempelse af den almindelige elafgift der sænkes grad- vist fra det nuværende niveau på 91,4 øre/kWh til 77,4 øre/kWh i 2025 (2018 priser).

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse, at dette vil være med til at fremme individuelle varmeløsninger i kollektive områder yderligere i forhold til sænkningen af elvarmeafgiften.

Samlet set vil der være en betydelig forringelse af konkurrencesituationen mellem fjernvarme og elvarme i både mindre og større byer, hvor fjernvarmen vil blive fravalgt til fordel for elvarme til ugunst for samfundsøkonomien og miljøet.

Tænketanken Grøn Energi har tidligere udarbejdet en rapport omkring denne problemstil- ling, der tydeligt viser, at elvarme vil gå frem i lavenergiboliger. Rapporten er vedhæftet dette høringssvar.

Forsættelse af elpatronordningen

Elpatronordningen er en ordning, hvor der kan opnås godtgørelse af energiafgifterne for kraftvarmeværkers produktion af varmeleverancer uden samtidig elektricitet-produktion, dvs. kun ved kedelproduktion. Ordningen blev i sin tid indført for elpatroner, men omfatter nu flere dele, men har fastholdt navnet. Ordningen sætter en grænse for hvor meget fjernvarmeselskabet skal betale i afgift ved de forskellige brændsler/energikilder.

Det har siden indførelsen af elpatronordningen i 2005 været et krav, at en varmeproducent som hovedregel har kraftvarmekapacitet for at kunne anvende ordningen. En varmeproducent har kraftvarmekapacitet, når 100 % af varmeleverancen i 75 % af året skal kunne dækkes af kraftvarmeenheden. Dette skal kun dokumenteres over for Skat én gang.

I forbindelse med bortfald af det såkaldte grundbeløb i udgangen af 2018, hvor decentrale kraftvarmeselskaber ikke længere modtager et produktionstilskud til samtidig el og varme produktion vil enkelte selskaber bortskaffe deres kraftvarmeenhed, da det ikke længere er rentabelt for dem at byde ind på el-markedet.

I elpatronordningen er det ikke tilstrækkeligt tydeliggjort, at man stadigvæk er omfattet af ordningen, når man bortskaffer sin kraftvarmeenhed, selvom man kan dokumentere, at man efter 1. oktober 2005 har haft kraftvarmekapacitet i henhold til reglerne.

Dansk Fjernvarme ønsker det derfor tydeliggjort i lovgivningen til elpatronordningen, at selskaber, der kan dokumentere, at de har haft kraftvarmekapacitet i henhold til reglerne, stadig er omfattet af ordningen efter en bortskaffelse af kraftvarmeenheden.

I sin nuværende form lyder lovgivningen, som følgende:

I § 11 indsættes som stk. 17 og 18:
»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Dansk Fjernvarme vil foreslå en enkel ændring i ”Lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove” (LOV nr 1417 af 21/12/2005)

5. I § 11 indsættes som stk. 17 og 18:
»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som kan dokumentere at have haft kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energi- kilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.
Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.«

Ovenstående ændring af teksten gentages i for de dertilhørende love under elpatronordningen.

Dansk Fjernvarme har ikke yderlige kommentarer.