28. feb 2022 Høringssvar

Høringssvar vedr. hjemmel til etablering af CO2-fangstanlæg

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Energistyrelsen om etablering af CO2-fangstanlæg på kommunale el- og varme-produktionsanlæg. 

Michael Fibiger
Økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
T: 2490 9382
M: fib@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar til ’”Forslag til bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter varmeforsyningsloven” samt ”Ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven”.

Dansk Fjernvarme støtter op om udviklingen af hele værdikæden for fangst-, transport-, lagring og -anvendelse af CO2 (CCUS), herunder hensigten om at give kommuner og kommunalt ejede virksomheder hjemmel til at eje og drive CO2-fangstanlæg på el- og varmeproduktionsanlæg, herunder affaldsforbrændings- og biomasseanlæg.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for den danske fjernvarmesektor, herunder størstedelen af de danske kraftvarmeanlæg og affaldsenergianlæg. En lang række af medlemmerne i Dansk Fjernvarme er meget interesserede i at etablere CO2-fangst, men inden vi for alvor kan få gang i udviklingen, skal rammevilkårene og spørgsmål om hjemmel afklares.

Læs hele høringssvaret ved at downloade det her fra siden – se højre spalte øverst.