10. jan 2022 Høringssvar

Høringssvar vedrørende Kommissionens meddelelse om bæredygtige kulstofcyklusser

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Europa-Kommissionen om bæredygtige kulstofcyklusser (COM(2021) 800 final).

Birger Lauersen
International chef, Dansk Fjernvarme
T: 4028 3020
M: bl@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for den danske fjernvarmesektor, herunder størstedelen af de danske kraftvarmeanlæg og affaldsenergianlæg, og repræsenterer således en meget stor del af det danske potentiale for CO2-fangst.

Dansk Fjernvarme støtter op om udviklingen af hele værdikæden for fangst-, transport-, lagring og -anvendelse af CO2 (CCUS) i både Danmark og EU, og er enige i det af EU Kommissionen nævnte behov for et robust og transparent certificeringssystem for såkaldte carbon removals.

Overordnet støtter Dansk Fjernvarme således op om EU Kommissionens meddelelse om bæredygtige kulstofcyklusser og har kun to mere detaljerede kommentarer.

For det første er det væsentligt, at certificeringen og reguleringen af carbon removals anerkender og tager højde for forskellen i den klimamæssige effekt af værdikæder for CCS og CCU baseret på hhv. fossile CO2-kilder og biogene/atmosfæriske CO2-kilder. Anvendelsen af CO2 fra fossile kilder til CCS vil eksempelvis ikke kunne medføre netto negative emissioner, da kilden til CO2 ikke i sig selv er CO2-neutral. Omvendt vil CCS baseret på CO2 fra bæredygtige biogene kilder og atmosfærisk CO2 medføre netto negative emissioner. På samme vis vil det kun være muligt at opnå fuld CO2-neutralitet for kulstofholdige syntetiske brændsler, hvis de er baseret på CO2 fra bæredygtige biogene kilder eller atmosfærisk CO2.

For det andet er det uklart, om målet om fjernelse af 5 mio. ton CO2 årligt fra atmosfæren (side 17) er tænkt som et mål for Direct Air Capture (DAC) alene eller om det også inkluderer BECCS. Såfremt det også inkluderer BECCS er det Dansk Fjernvarmes opfattelse, at målet er for lavt og bør hæves. Mængden på 5 mio. ton svarer til potentialet fra Dansk Fjernvarmes medlemmer alene.